facebook logo

Katica csoport

                                 

                               

A 2023/2024-es nevelési terv
1.félév

Az egészséges és biztonságos környezet kialakítása

Az egészséges és biztonságos környezet kialakítása a gyermekek komfortérzetének és a baleset megelőzésnek fontos eleme, mely elsődleges számunkra. A megfelelő szellőztetésről és a folyamatos folyadékfogyasztás lehetőségéről gondoskodunk. A csoportszoba elrendezésénél ügyelünk a praktikusságra és a baleset megelőzésre. A balesetveszélyes helyzetekre folyamatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét (Pl.: ne futva közlekedjenek a folyosón, ne szaladgáljanak a csoportszobában). Elvárjuk, hogy a gyermekek ügyeljenek saját és egymás testi épségére! A játékeszközök és berendezési tárgyak épségének ellenőrzése folyamatos, a sérült, balesetveszélyes eszközöket, tárgyakat leselejtezzük.

A nevelés családias, derűs, biztonságot sugárzó kiegyensúlyozott légkörben folyik, megteremtve ezáltal a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle változatos tevékenységet. Mivel az ősz a járványos megbetegedések időszaka, ezért még kiemeltebb szerepet kap a gyermekek testi szükségleteinek kielégítése, a testi-lelki harmónia megteremtése. A csoportszobánkban elhelyezett fluidizációs sókályha biztosítja az egészséges levegőt, s amellyel a légúti megbetegedések előfordulását is csökkentjük.

Testápolás, egészségmegőrzés

Igyekszünk megteremteni a gyerekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez szükséges belső és külsőkörnyezeti feltételeket. A helyes életritmus alakítását szolgálja rugalmas napirendünk. Támogatjuk (a gyermek képességeihez mérten) önállósulásuk fejlődését. A szülőkkel folyamatos kapcsolatot ápolunk. Fertőző betegségből visszaérkező gyermeket csak orvosi igazolással fogadunk be. A csoportra jellemző az önállóság a mosdóhasználatban, természetesen folyamatos ellenőrzés mellett. A fogmosás, a WC-használat, a csapok nyitása-zárása, a folyékony szappan használata nem jelent gondot, viszont néhányan hajlamosak a felületességre (a törölközésben), esetleg a víz-szappan pazarlására, vagy elfelejtik lehúzni a wc-t. Folyamatosan ügyelünk a víztakarékosságra. Törekszünk arra, hogy ügyeljenek a mosdó rendjére, és tisztaságára, valamint a fogmosó szerek rendben tartására. A zsebkendő használatára még olykor figyelmeztetni kell, de a helyes orrfújástechnikáját már szinte mindenki megtanulta.

Öltözködés és szokásrendszere

Öltözködés terén fontosnak tartjuk a cselekvési szokáskialakítást. A gyermekek megismerik a saját jelükkel ellátott szekrényüket, ahová öltözködés után elhelyezhetik kabátjukat, sapkájukat, cipőjüket. Öltözködésben törekedjenek az egyre nagyobb önállóságra, próbálják ruháikat hajtogatni,  kifordítani, természetesen szükség szerint segítséget kapnak a felnőttektől, vagy társaiktól. Jelezzék, ha melegük van, vagy fáznak, próbálkozzanak magukon segíteni. Tartsák be a helyes öltözési-vetkőzési sorrendet. Levetett ruháikat rakják a jelükhöz, tartsanak rendet. Cipőjüket igyekezzenek önállóan fel és levenni, a nagyobbak gyakorolják a cipőkötést. Tartsák be a benti, kinti cipők helyét. Adélutáni pihenőnél levett ruháikat szépen rendezzék el.

Figyelünk a réteges öltözködés sorrendjére, s a szülők figyelmét is felhívjuk rá. A vizes, átázott ruhadarabokat a folyosó vagy a csoportszoba radiátorain szárítjuk meg.

Fokozottan figyelünk a réteges öltözködés sorrendjére.

A vizes, átázott ruhadarabokat a folyosón, és a radiátorokon, felnőtt segítséggel helyezzék el. Az épületbe lépés előtt használják a lábtörlőt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy legyen igényük a rendezett megjelenésre, tükörben ellenőrizhetik, vagy egymáson.

Táplálkozási szokások kialakítása

Az egészséges étkezést a menza által biztosított változatos étrend, valamint a szülők bevonásával igyekszünk a természetes vitaminok, gyümölcsök rendszeres fogyasztását biztosítani.

Táplálkozás szokásainak alakítása. Étkezés közben legyenek csendesek, szokják meg, hogy csak asztaltársaikkal beszélgetnek, azt is csak halkan tegyék. Legyenek a tízórai, uzsonna alkalmával önkiszolgálóak. A nagyobbak segítsenek a kisebbeknek, mutassanak példát. Ebédnél a naposok terítsenek meg társaiknak. Figyeljenek rá, hogy csak tiszta kézzel kezdjenek teríteni. Ne válogassanak az eszközök között, törekedjenek az esztétikus terítésre, étkezés után pakoljanak el az asztalról, későbbiek során söpörjenek fel. A kancsót helyesen tartva öntsenek társaiknak. Étkezés közben hajoljanak a tányér fölé, az legyen előttük. Csukott szájjal étkezzenek, alaposan rágják meg az ételt, csak annyi ételt vegyenek a szájukba, amit meg tudnak rágni. Az asztal felé fordulva egyenek, lábuk legyen az asztal alatt. Használják szükség szerint a szalvétát. Fogják helyesen a villát, kanalat, a poharat két kézzel fogják. Ha valamire szükségük van, ne kiabáljanak, szóljanak a naposnak, kézfeltartással jelezzenek a felnőtteknek. Használják az udvariassági formulákat. Tudatosodjon bennük, mik az egészséges ételek, legyenek tisztában vele, hogy sok zöldségre, gyümölcsre van szükség testi egészségük megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez. Heti több alkalommal fogyasszanak zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket. Csökkenjen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztása, egyenek gyakran olajos magvakat, csírákat. Ne utasítsák el az új ételeket, kóstolgassanak.

Mozgás, testedzés igényeinek, szokásainak alakítása

A mozgás, testedzés lehetőségét a mindennapos mozgással, a heti 2 nagytornával és a szabad levegőzés során biztosítjuk.

A mindennapi mozgást, illetve a nagymozgásokat időjárástól függően a csoportszobában vagy a szabad levegőn biztosítjuk, lehetőleg mindannyian, örömmel vegyenek részt ezeken a tevékenységeken. A mozgásos játékok megvalósítása során fejlődjön a gyermekek harmonikus, összerendezettmozgása, egyensúlyérzéke, testi képességei. A mozgásos tevékenységek végzése közben is felhívjuk figyelmüket arra, hogy kellő odafigyeléssel, óvatossággal mennyi baleset elkerülhető. Sajátítsák el a baleset megelőzési szabályokat, azokat tartsák be. A nagyobbak segítsenek a kisebbeknek, figyelmeztessék őket, ha nem megfelelően használnak egy eszközt, vagy nem jó helyen játszanak. Az udvaron végezzenek változatos tevékenységeket (futóbiciklizés, fogójátékok, bújócskázás, rollerozás, kerékpározások, labdajátékok) Időjárástól függően sok időt töltsenek a szabad levegőn. Sokat sétáljanak, tegyenek célsétákat.

Alvás, pihenés szokásainak alakítása

Alvás előtt végezzék el szükségleteiket, hogy azok ne zavarják őket a nyugodt pihenésben. Már a mosdóból nyugodtabban lépjenek ki, a kiszellőztetett csoportszobába, csendesedjenek el, halkan beszéljenek. A ruhájukat a kisebbek segítséggel a nagyobbak önállóan vegyék le. A levetett ruhadarabot összehajtva tegyék az ágy végére, benti cipőjét pedig az ágy aláhelyezzék. A pihenést, alvást mesével, nyugtató énekkel, simogatással segítjük. Aki nem tud aludni, az csendesen pihenjen. A személyes, otthonról hozott alvós tárgyait alváshoz bárki behozhatja a csoportszobába, amely segítséget ad nekik az ellazuláshoz. Halkan ébredjenek, kis segítséggel öltözzenek, majd igazítsák meg takarójukat, a nagyobbak segítsék itt is a kisebbeket.

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

Valljuk, hogy a derű, a barátságos légkör, a felnőttek támogató attitűdje, a feltétel nélküli elfogadás érzelmi biztonságot teremt a gyermekekben és hozzájárul az érzelmi stabilitás alakulásához. Törekszünk arra, hogy az elfogadást minden gyermek érezze, megtapasztalja, különösen fontos ez a magatartási gondokkal küzdő, nehezen szocializálódó gyermekek esetében. Éreztetnünk kell a gyermekekkel, hogy személyüket elfogadjuk, szeretjük, de agresszív magatartásukat elutasítjuk. Tisztában vagyunk az érintéses kontaktus hatalmával, személyiségfejlődésre, érzelmekre gyakorolt hatásával, s élünk ezen eszközök gyakorlásával. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait. A helytelen magatartást magyarázattal, a következményeket indokolva igyekszünk leépíteni. A pozitív szociális megnyilvánulásokat/magatartásokat dicséretben, elismerésben részesítjük. A gyermekeket folyamatosan értékeljük, ezzel alakítjuk pozitív énképület. Külön feladattal való megbízás, ölelés, kézfogás, vagy pl. mozgásos tevékenységben egy feladat bemutatására való felkérés jutalom értékű a gyermekek számára. Ösztönözzük a gyermekeket, hogy fogalmazzák meg érzelmeiket, érzéseiket, valamint életkoruktól/fejlettségüktől elvárható mértékben képesek legyenek kontrollálni azokat.

Anyanyelvi, értelmi nevelés

Az anyanyelvi fejlesztés a spontán beszélgetések, illetve beszélgető körök alkalmával beszéljenek bátran, próbálják megfogalmazni gondolataikat, érzéseiket. Példamutatás útján is tanuljanak helyesen beszélni, jól képezni hangokat. Bővüljön szókincsük, nyelvtanilag helyesen alkossák a mondatokat. Szeressenek bábozni, anyanyelvi játékokat játszani. Próbáljanak a felnőttel közösen rímeket, verseket létrehozni, élvezzék a magyar nyelv játékosságát, gyönyörű kifejezőerejét, a szinonimák gazdagságát.

Az értelmi nevelés feladata az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - alkotóképesség - fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezetet kívánunk biztosítani. Az önkifejezésre módot adunk verbálisan, az ábrázolási tevékenységekben, mozgásban/táncban és a zenei nevelésben is.

A játék személyiségfejlesztő hatása

A szabad játék, mint a gyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tisztelete egész nevelőmunkánkat áthatja. A szabad játék zavartalansága érdekében törekszünk a folyamatosságra, a felesleges rendrakás elkerülésére. A játék folyamatában tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Feltételteremtő tevékenységünk mellett a szükség és igény szerinti együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartással vagyunk jelen a csoportban.

A gyermekek ismerkedjenek meg a játékokkal, azok helyével, megfelelő használatával. Tanulják meg, melyik játékkal, hol játszhatnak. Rajzolni, festeni, gyurmázni csak leterítettasztalnál lehet. A gyakorló játékok mellett konstruáljanak is. Egymás játékát tartsák tiszteletben. Legyen elegendő háborítatlan idejük, játéktevékenységük kibontakoztatására. Változatos szerepjátékok által gyakorolják az együttműködést, alkalmazkodást. Játsszanak szabályjátékokat, testsémafejlesztő és képességfejlesztő játékokat. Alkossanak közösszabályokkal játékokat. Az udvaron tartsák be az udvari játékok szabályait (pl.: a csúszdán csak ülve csússzanak, a kisebbek a sárga csúszdát használják, motor és kerékpár használat csak a teraszon lehetséges.

Munka jellegű tevékenységek

Vegyenek részt a terem rendezésében, és segítséggel vegyenek részt a folyamatos, évszaknak megfelelő csoportdíszítésben. Mindenki a tőle telhetőt tegye meg önkiszolgálási teendőiben, próbálkozzanak, higgyenek a fejlődésükben, hogy képesek többre. Tízórainál, uzsonnánál terítsenek meg maguknak, és pakoljanak el önmaguk után. Vállaljanak szívesen kisebb megbízatásokat, az ügyesebbek segítsenek a kisebbnek, de csak megfelelő mértékben-amire képes a kisebb, azt ne tegyék meg helyette. Éljék át a másokért végzettmunka örömét (könyvfelelős, virágfelelős, mosdófelelős). A nagyobbak példamutatással, magyarázattal segítsék a fiatalabb társaikat, erejükhöz mérten. Végezzenek örömmel udvari munkálatokat. Gyűjtsék tudatosan, szelektíven a hulladékot, a nagyobbak segítsék ebben kisebb társaikat.

Tevékenységekben megvalósuló tanulás

A gyermekek megismerési vágyára, kíváncsiságára építünk, és azt kielégítjük a játékszituációkban rejlő lehetőségek felismerésével és kihasználásával. Az élményszerűtapasztalatszerzés a komplex tevékenységek alkalmával készségeiket, képességeiket sokoldalúan fejlesztjük. (énekes játékok, mondókák mozgással kísérése, ill. vizuálistevékenységek közben versek, dalok, mondókák felidézése). Ismerkedjenek meg a helyi hagyományokkal és néphagyományokkal szokásokkal, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeivel. Séták alkalmával vegyék észre a természetben végbemenő változásokat. Beszélgessenek azévszakok változásáról, szerezzenek élményeket, tapasztalatokat minél több érzékszervükönkeresztül. Vegyenek részt a beszélgetésekben az öltözködés és az időjárás összefüggéseiről, vonjanak le következtetéseket. Figyeljék meg a közvetlen környezetükben élő állatok (mókusok, madarak) életét. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka közben ismerkedjenek meg a különböző anyagokkal, technikákkal, eszközökkel, népművészeti elemekkel, nemzetiszimbólumokkal, próbálkozzanak bátran, legyen örömforrás számukra az alkotás, ismerjék fel az értékest, dicsérjék, biztassák, tanítgassák egymást. Mindezen tevékenységek során gyűjtsenek matematikai tapasztalatokat, ismerkedjenek alapfogalmakkal. Hasonlítsák össze a mindennapi életük tárgyait, játékait, élőlényeit: vegyék észre a hasonlóságokat, különbözőségeket, csoportosítsanak, általánosítsanak. Szívesen mondókázzanak, aktívan vegyenek részt a dalosjátékok kivitelezésében. Szívesen hallgassanak zenét, ismerkedjenek meg magyar népdalokkal, más népek zenéjével. Formálódjon zenei ízlésviláguk, esztétikai érzékük. Kapcsolódjanak be örömmel a mozgásos tevékenységekbe, melyeket jó idő esetén az udvarra szervezünk. Fussanak, rollerozzanak, futóbiciklizzenek, aktívan töltsék az udvari játékidőt. Mindennapjaink során a tevékenységeket differenciálva, komplexen tervezzük, így a gyermekek egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően vehetnek azokban részt.

Méhteleki Óvoda és Konyha
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523