facebook logo

Pedagógiai Program

PEDAGÓGIAI PROGRAM

MÉHTELEKI ÓVODA ÉS KONYHA

 

OM 033161


PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

MÉHTELEKI ÓVODA és KONYHA

 

 

 

PH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimációs eljárás

 

OM AZONOSÍTÓ: 033161

 

 

 

 

igazgató aláírása

Készítette:

Kelemenné Bakk Tímea

igazgató

 

Elfogadta:

A Méhteleki Óvoda és Konyha nevelőtestülete

Jóváhagyta:

Igazgató

A nevelőtestület nevében hitelesíti:

 

Az óvoda székhelye, telephelye:

4975 Méhtelek Petőfi u 4

Véleményezte a szülői szervezet nevében:

 

Iktatószám:

/2023

Hatályba lépés:

2023.09.01

A dokumentum jellege:

Megtalálható:

Nyilvános

Óvodavezetői iroda

KIR, www.mehtelekiovoda.hu


Köszöntök mindenkit, aki meg szeretne ismerkedni programunkkal. Programunk bevált és fontos dokumentuma intézményünknek. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján – készítettük el, így magába foglalja az egész óvoda nevelési-fejlesztési gyakorlatát. Kedves Szülők Önök legdrágább kincsüket a gyermekük nevelését bízták a Méhteleki Óvoda óvodapedagógusaira, nekünk pedig küldetésünk, hogy az egyenlő hozzáférés biztosításával fejlődjön személyiségük, kompetenciájuk. Differenciált fejlesztéssel érjük el az önmagukhoz mért optimális fejlesztést, mely az átmenetet könnyíti meg az óvoda és az iskola között. Óvodánk jövőképét a nevelőtestülettel együtt formáljuk, az eddigi eredményekre, értékekre támaszkodva. Ahhoz, hogy megfeleljünk a mai kor elvárásainak, változásainak, folyamatos fejlődésre, fejlesztésre van szükség, ezért munkánkat innovatív szemlélettel végezzük. Jövőképünk egy jól működő, szülők által preferált, gyermekközpontú intézmény, ahol magas színvonalú szakmai munka folyik. Munkánk minőségére a legfőbb referenciáink az elégedett szülők és boldog gyermekek.  Bízunk benne, hogy nevelési elveinket, programunk célját megismerve, elfogadva nevelő partnereinkké válnak. Köszönöm munkatársaimnak a közös gondolkodást és az aktív közreműködést.


 

 

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.”

Müller Péter


 

Jogszabályi háttér

 

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április )
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
 • (VI.25.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 229/2012. (VIII. ) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 32/2012. (X. ) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
 • 15/2013. (II. ) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 17/2013. (III. ) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve
 • évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól
 • Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF
 • 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja
 • 363/2012. (XII. ) kormányrendelete az Óvodai nevelés Országos alapprogramjáról
 • évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

                működésük feltételeiről

 • Az intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata
 • 275/2019. (XI.21.) Korm. rendelet az óvodába járással és a tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.
 • A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Tv. 171. § 37
 • évi CXC. törvény2021. § (1a)-(1e) bekezdése szerint a diabétesszel élő, valamint b) a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermekek
 • 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Tartalomjegyzék

I... AZ ÓVODA ADATAI, BEMUTATÁSA.. 8

II. ALAPELVEINK, ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP, SZÜLŐKÉP  12

III.A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK: 18

3.1.               Sajátos nevelési igényű gyermek a csoportban: 19

3.2.               A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének célja: 20

3.3.               Tehetséggondozás: 20

3.4.               Integráció. 23

3.5.               Felzárkóztatás. 24

IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI. 26

V.Egészségfejlesztési program tervünk. 29

5.1. Az egészséges életmódra nevelés, egészséges életmód alakítása, egészségvédelem.. 29

5.2. Érzelmi, erkölcsi, értékorientált nevelés. 39

5.3. Szociális kapcsolatok erősítése: 41

5.4. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 44

5.5. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 46

VI. PROGRAMUNK TARTALMA.. 47

6.1.               Játék. 47

6.2.               Verselés – mesélés. 50

6.3 .Mozgás. 53

6.4.               Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc. 56

6.5.               Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka. 59

6.6.               A külső világ tevékeny megismerése. 61

6.7.               A munka jellegű tevékenységek. 71

VII. TERVEZÉS. 74

7.1.               Szervezeti formák és időkeretek. 76

7.2.               Az óvónő szerepe, feladatai a gyermeki tevékenységekben. 78

7.3.               Hitoktatás. 79

7.5 .Gyermekek egyéni képességeinek mérése, nyomon követése. 79

7.6. Pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése: 80

VIII. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE.. 81

8.1  Intézményen belüli kapcsolattartási formák: 82

8.2  Intézményen kívüli kapcsolattartási formák: 82

8.2.1.           A család. 82

8.2.2.           Az iskola. 84

8.2.3.           A fenntartó. 84

8.2.4.           Gyermekvédelmi kapcsolatok, tevékenység. 84

8.2.5.           Egyéb kapcsolataink. 85

IX. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK.. 86

X. ÓVODÁNK DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE: 88

10.1.            Ingyenes és térítéses szolgáltatások. 88

XI. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE.. 89

11.1.            Személyi feltételek. 89

11.2.            Tárgyi feltételek. 90

XII. A PROGRAM BEVÁLÁSÁNAK RENDSZERE.. 92

12.1.            IKT eszközök az óvodánkban: 93

I... SZÁMÚ MELLÉKLET. 95

II. SZÁMÚ MELLÉKLET. 97

 1. melléklet a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról:

_ „ Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve - meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy

a) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;

 b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;

c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző - köztük az innovatív - pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész pedagógiai programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni

 a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez;

 b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel.  ’’

Az intézményünk nevelőtestülete az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban lévő saját program alapján dolgozik.


                                                                                                   I.            AZ ÓVODA ADATAI, BEMUTATÁSA

 

Személyi - Tárgyi feltételek

 

Az intézmény hivatalos neve: Méhteleki Óvoda és Konyha

Székhelye címe: Méhtelek 4975 Petőfi u 4

Típusa: Óvoda

Fenntartója: Méhtelek - Garbolc - Nagyhódos - Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása

Óvoda igazgatója: Kelemenné Bakk Tímea

Óvoda telefonszáma:06-44-368-066 vagy 06-70-602-1523

Email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beóvodázási körzete: Méhtelek - Garbolc - Nagyhódos – Kishódos községek

Telephelye, tagintézménye: nincs

Óvodai csoportok szám: 2

Maximális gyermeklétszám:

56fő

Nyitva tartás: 7.30-16.oo-ig

Méhtelek település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkeletibb részén a magyar- ukrán-román hármas határ közelében található. Mint egy 890 főt számláló község. Az egész országban itt találhatjuk az egyik legkevésbé átalakított, érintetlen tájat. A falu infrastruktúrája kiépített, ellenben munkanélküliségi mutatói a leghátrányosabb települések, közé sorolja. Az óvoda a falu jól megközelíthető részén található. Eredetileg iskolának épült, 2008-ban szépen fel lett újítva tágas, parkosított udvar övezi, mely természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt. Az árnyat adó fák, a református templom szomszédsága a virágok, kedvező színteret biztosítanak a gyermekek számára. Esztétikusan berendezett csoportszobák, fejlesztő szoba várja a gyermekeket. A csoportszobák egy közös öltözőből nyílnak- „univerzálisak” itt játszanak, foglalkoznak, esznek, alszanak a gyermekek. A mosdó is közös, amit rugalmasan, de nagy logisztikát igényelve felváltva használnak a csoportok. Nagy szükségünk lenne egy tornaszobára- és legalább egy bővített óvodára. Sajnos tároló helyiségekből is szűkösen vagyunk. Az önkormányzat pályázott óvodabővítésre, de sajnos akkor elutasították-, bízunk a jövőben. Nyertes pályázati forrásból új helyen lett kialakítva a főzőkonyha, a jelenlegi átalakult tálaló konyhává.

300 adagos főzőkonyhán oldják meg az óvodások, iskolások, idősek, vendégétkezők ellátását.

Intézményünkbe túlnyomórészt hátrányos-halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek járnak. Megítélésünk szerint az óvodás gyermekek 80-90% tartozik az etnikumhoz egyik vagy mindkét szülő odatartozása miatt. Nyelvüket nem beszélik hagyományuk egyre inkább feledésbe merül. A szülők néhány kivételtől eltekintve munkanélküliek. Közhasznú foglalkoztatásból, alkalmi munkából, családi pótlékból, különféle segélyekből próbálnak megélni. A jövedelmeket, kedvezményeket nehezen tudják beosztani. Bizony sokszor előfordul, hogy egyik napról a másikra élnek. A gyermekek sokszor kiegyensúlyozatlanok, az otthoni tevékenységeik szervezetlensége miatt. Ez különösen hétfői napokon erősebb .Nem véletlenül ismerkedtünk meg 1998- ban a Lépésről –Lépésre programmal –már akkor láttuk a gyermek összetételének jövőbeni alakulását . A program filozófiájával azonosulni tudtunk és néhány eleméből mi is profitálunk a mindennapok során. Az óvoda csoportszerkezetének kialakítását az adott nevelési évben beíratott gyermekek életkori megoszlása és létszáma határozza meg. Figyelembe véve a szülők igényeit, testvérpárokat nem választunk szét. A vegyes életkorú csoportok szervezeti keretei a különböző szociális háttérrel rendelkező (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű), a sajátos nevelési igényű gyermekek számára egyaránt kedvező fejlődési környezetet biztosít.

A nevelőtestület profilja:

 

 

NÉV

 

K Gy.

 

K B T.

 

O N.

Kor

61

46

41

végzettség

Főiskola

Főiskola

Főiskola

pedagógus

szakvizsga

nem

igen

nem

szakképzettség, képzettség

óvodapedagógus

óvodapedagógus, közoktatásvezető

óvodapedagógus


 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő személyzet:

Név

NyA

HZS

 

Kor

34

28

 

Végzettség

érettségi

érettségi

 

Beosztás

pedagógiai asszisztens

dajka

 

Konyhai alkalmazottak:

 

 

Név

BSZK

G.Sz.M.

B.J.

Gy.Cs.A.

Kor

51

47

64

61

Végzettség

szakmunkásképző

felsőfokú végzettség

szakmunkásképző

érettségi

Beosztás

szakács

élelmezésvezető

szakács

konyhai kisegítő

 

 

Jelenlegi személyi állományunkban vannak új dolgozók. Segítő, együttműködő szemlélet vezérli a közösségünket. Minden dolgozó a lehetőségekhez mérten folyamatosan képezi magát. A jól kialakított feladatmegosztás által mindenki fontosnak érezheti munkáját a saját területén . A dolgozók nem elszigetelten, hanem egy jól felépített cél és feladat rendszer mentén dolgozhatnak. A továbbképzések alkalmával igyekeztünk mérlegelni, hogy mire van, szükségünk mi által tudjuk munkánkat gördülékenyebbé tenni. Pedagógiai Programunk elkészítése során arra törekedtünk, hogy összhangban legyen az Óvodai Nevelés országos alapprogramjával. Kiemelt feladatunk az egészséges életmód, érzelmi biztonságot adó, derűs légkör kialakítása. Feladataink megvalósításához gazdag eszközkészlettel rendelkezünk. Célunk, hogy a gyerekek életkoruknak, és egyéni sajátosságaiknak megfelelően a lehető legteljesebben élhessék meg óvodáskorúkat.

Életkoronként differenciálva az egyéni testi - lelki szükségleteket, szem előtt tartva végezzük nevelőmunkánkat. Minden gyermek feltételnélküli elfogadása, fokozott tolerancia, a hátrányos megkülönböztetés minden formájának elutasítása, hagyományaink ápolása, a népszokásaink óvodai életbe való beépítése nagyon fontos és felelősségteljes feladatunk. Mindezekkel igyekszünk a családi nevelésben felfedezhető hiányokat pótolni, az iskolakezdéshez az esélyegyenlőséget megteremteni.

A dolgozók szó nélkül vállalják a nehézkörülmények között végzett munkát, amivel nap, mint nap szembe kell nézniük. A meleg emberi kapcsolatok a segítés, a jó és szép meglátása átadása, kicsi örömök, kis sikerek értékelése vezérlik mindennapjainkat. Az itt dolgozóknak önmagát kell folyamatosan olyan lelki kondícióba tartani, hogy képesek legyenek elkerülni a kiégés veszélyét. Éppen ezért nagy szükség van a mentálhigiénia karbantartására. 2013 novemberében én elvégeztem az agykontrol tanfolyamot, amit szívesen ajánlottam munkatársaim figyelmébe.  Minden dolgozó elvégezte a Boldogóvoda továbbképzést. A nehézségek ellenére a szülőket, egyre jobban be tudjuk vonni az óvodai élet körforgásába. Körzetünkben minden óvodáskorú bent van az óvodában. Létszámunkból adódón külön munkaközösséget nem működtettünk. Közösen egymás között felosztva látjuk el akár a gyermekvédelmi, szakmai, továbbképzési, kulturális és egyéb feladatainkat. A nevelőtestület saját elképzeléseinek megvalósításához - melyben a nevelőmunka színvonalának folyamatos emelése a cél - eddig is a költségvetés és egyéb (pályázatok, rendezvények lehetőségének kiaknázásával oldotta meg. Gyermekeinkhez fejlesztőpedagógus, hitoktató helybe jár. Falunkban létrejött a Református Szeretetszolgálat jelenléti pontja, akikkel nagyon jó kapcsolatot építettünk ki. Ők is biztosítanak nekünk fejlesztőpedagógust. Külön fejlesztő szobánk van, amit a Nevelési Tanácsadó által pályázaton nyert gazdag fejlesztő eszközkészlettel rendeztünk be. Óvodánkba 2007 - től jól működő -IPR munkát folytattunk- majd az EFOP 3.1.3 esélyteremtő óvoda programban vettünk részt. Az intézmény kapcsolatrendszere jól kiépített, fontos szempont, hogy elősegítse a nevelési feladatok megoldását, és hatása összhangban legyen a pedagógiai tevékenységgel. Kis település lévén óvodánk meghatározó szerepet tölt be a faluközösség életében.


II. ALAPELVEINK, ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP, SZÜLŐKÉP

 

A hagyományos falusi életközösséghez hasonlító, gyermekközpontú óvodát szeretnénk, Amelyben az eltérő körülmények közül jött gyermekek érzelmi biztonságban, meleg – elfogadó, derűs légkörben élnek, amelynek megteremtése, szolgálata az óvoda valamennyi dolgozójának feladata.

 

Alapelveink:

 

 

 • Keveset, lassan, jót, gyakran ismételve az életkor és a gyermekek egyéni igényei alapján, a követve vezetés elvét betartva.
 • A gyermeki fejlődés nyomon követésének szükségessége, különös figyelmet fordítva a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges gondozást, sajátos nevelést igénylő, valamint tehetséges gyermekekre.
 • A szabadság és a korlátozás kellő arányával biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk a ránk bízott gyermekeknek, gondoskodjunk erkölcsi védelmükről.
 • Óvodaképünkben érték a látszólag haszontalan együttlét, elfoglaltság. Valljuk, hogy

ebben az életkorban sok minden elkezdődik, de semmi sem fejeződik be.

 • Sokoldalú tapasztalatszerzés felkínálása, olyan tudatosan kialakított feltételrendszer segítségével – különösen a játék és a szabad mozgás területén –, amely a gyermekek

érdeklődésére, szabad választására, aktivitására épít.

 • A testi fejlődést, az egészséges életmódot és a jó lelki állapotot egyaránt fontosnak

tartjuk.

 • Vállaljuk, hogy életkoronként differenciáltan, az egyéni testi - lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelőmunkánkat.
 • A gyermekek életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően a lehető legteljesebben élhessék meg kisgyermekkorukat.
 • Az Óvodai nevelés  országos  alapprogramja  nevelési  céljainak  való  megfelelés

irányelveinek szemelőt tartása


Gyermekkép

 

1. Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

2. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet

 

Óvodai nevelésünk központjában a GYERMEK áll, aki mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

Célunk olyan nevelés, amely során a gyermek, érzelmekben gazdag, a településéhez kötődő, a környezetében jól tájékozódó, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, és együttműködésre képes lesz.

 

Minden gyerek egy adott személyiség, egy individuum:

 • eltérő adottságokkal jött a világra
 • eltérő környezetben nevelkedik
 • eltérő az érdeklődése
 • eltérő fejlettségi szinttel rendelkezik
 • eltérő a fejlődési üteme

Óvodakép

 

 1. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
 2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
 3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).
 4. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:

a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi;

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;

 c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.

 1. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.
 2. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
 3. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet

Óvodaképünk olyan nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője, amelyben a gyermek napközbeni ittlétéhez, neveléséhez a személyi, tárgyi, szakmai feltételek rendelkezésre állnak, amely óvó, védő, nevelő, személyiséget fejlesztő, a társas együttműködésre ösztönző boldog óvodai életet biztosít.

Az óvó – védő funkció teljesülése

Óvó – védő funkció:

 • nyugodt légkör
 • érzelmi biztonság
 • gondozás
 • étkezés
 • pihenés
 • segítségnyújtás
 • egészségvédelem
 • mozgásszükséglet
 • szokások, szabályok kialakítása

Szociális funkció:

 • kapcsolatrendszer
 • én-érvényesítő törekvések
 • a gyermek szocializálódása
 • differenciált fejlesztés
 • empátia – tolerancia – másság

Nevelő-személyiségfejlesztő funkció:

 • játék
 • mese, vers, dramatikus játék
 • ének, zene, énekes játék, zenehallgatás
 • rajzolás, mintázás, kézi munka
 • mozgás, mozgásos játék
 • külső világ tevékeny megismerése
 • munkajellegű tevékenység
 • tanulás
 • fejlesztő , tehetséggondozó tevékenységek
 • hagyományok ápolása

Pedagóguskép

 

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud, játékot, zenét, örömet. Hogy mit fogad el azt bízzuk rá! Az a szellemi táplálék válik javára, amit kíván”

/Kodály Zoltán/

Az előbb felvázolt gyermekkép és óvodakép alapján fogalmazzuk meg a pedagógusképet, azt elsősorban, hogy a Helyi nevelési programunk megvalósítása milyen pedagógust igényel a nyolc pedagógus kompetencia tükrében.

Pedagógusképünk az olyan pedagógus, aki

 • Ismeri a módszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. Ismeri az óvodai nevelés társadalomban betöltött szerepét, a nevelés céljait, feladatait, a gyermekek személyiségfejlődésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében.
 • Központi és intézményi dokumentumok ismerete: Alapprogram, Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, Munkaterv, csoportnapló, egyéni fejlesztési terv, mulasztási napló, fejlődési napló, DIFER mérések, ezekkel összhangban álló célkitűzés.
 • Azon fáradozik, hogy minél több ismeretet szerezzen nevelési programunk megvalósításához.
 • Magas fokú pedagógiai, pszichológiai tudással
 • A nevelési területek tartalmát ismeri, a komplexitásra törekszik.
 • Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó tervezési dokumentumokat, terveiben

alkalmazza a PDCA folyamatot.

 • A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi az alapprogram előírásait, a helyi sajátosságokat és ehhez igazítja az intézmény pedagógiai programját.
 • Pedagógiai munkáját éves szinten megtervezi, melyet tematikus egységekre és tevékenységekre bontja a mindenkori aktualitások / évszak, jeles napok,népszokások/ figyelembevételével.
 • A tevékenységeket, foglalkozásokat, projekteket, programokat önállóan
 • Önreflexióra, és önkorrekcióra képes.
 • Folyamatosan képezi magát, - online felület, folyóiratok, műhelymunkák, szakkönyvek
 • Munkája során érthetően és pedagógiai céljainak, az adott helyzetnek megfelelően kommunikál. Kommunikációja kulturált, pedagógiai, szakmai hozzáértését tükrözi.
 • Megfelelő új módszereket, eszközöket alkalmaz az eredményes oktató nevelő munka érdekében.
 • Új képességfejlesztő játékokat mutat be, a szabályok betartását ellenőrzi.
 • Felismeri a különleges bánásmód szükségességét. Számukra a mérési, megfigyelési eredmények tükrében hosszabb távú fejlesztési tervet dolgoz ki kollégáival, a szülőkkel és szükség esetén megfelelő szakemberrel együttműködve.
 • A gyermekek életkori sajátosságait, aktuális fizikai és érzelmi állapotát figyelembe veszi, ehhez igazítja a tevékenységek, foglalkozások tempóját, módszereit, eszközeit. Ha szükséges, rugalmasan változtat előzetes tervein, elképzelésein.
 • Felismeri a lehetséges konfliktusforrásokat. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak, képes azokat hatékonyan kezelni. A felmerülő problémákat fejlesztési célként elemzi.
 • A gyermek megismerését és fejlesztését tűzi célul. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésére törekszik.
 • Célja a bátorító nevelés, pozitív énkép alakítása, pozitív visszajelzések előtérbe helyezése, ön és társértékelés kialakítása.
 • Biztosítja az élmény gazdag, nyugalmat árasztó, de aktív óvodai légkört
 • Képes jó kapcsolatot kialakítani és együttműködni a gyermekekkel, munkatársakkal, az óvoda partnereivel. Kommunikációjában egyértelműen lemérhető a szakmai tudás, felkészültség.
 • Törekszik a feltételek gazdagítására, innovatív, pályázatok aktív résztvevője.
 • Az alkalmazotti körben segítő, együttműködésre törekvő. Aktív tagja a nevelőtestületnek, hozzászólásaival, ötleteivel, hozzájárul az óvoda nevelő munkájának fejlesztéséhez.
 • Életkoronként differenciáltan veszi figyelembe, az egyéni testi - lelki szükségleteket.
 • Informatikai felkészültséggel rendelkezik, IKT kompetenciáit folyamatosan
 • Képes a tehetség felismerésére, számukra olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosít, amelyek képességeik kibontakoztatását segítik.
 • Képes megfelelő szabályok, szokások megfogalmazására, egyéni bánásmód, toleráns és empatikus pedagógusi minta adására.
 • Pályakezdők mentorálasa.
 • Változatos pedagógiai ellenőrzési, értékelési módszereket
 • A kulcskompetenciákat ismeri, és ezek fejlesztésére teszi a hangsúlyt a változatos módszerek biztosításával.

Szülőkép

 

Olyan szülő az ideálunk, aki:

 • Szülői felelősségének teljes tudatában neveli gyermekét.
 • Aki érti gyermekét, türelmesen hallgatja mondanivalóját és szeretettel válaszol minden

kérdésére.

 • Azonosulni tud Helyi    nevelési    programunk    szellemiségével,     és    segíti    annak megvalósulását.
 • Elvárásainknak megfelelően képes az együttműködésre.
 • Képes a jó kapcsolat kialakítására és megtartására a gyermek nevelése érdekében.
 • Nem hárítja teljes mértékben az óvodára gyermeke nevelését, fejlesztését.
 • Aki tiszteli gyermeke pedagógusát és az óvoda valamennyi dolgozóját.
 • Aki vigyáz az óvoda rendjére.
 • Betartja a Házirend szabályait.

III.A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK:

 

 • Minden gyermek feltétel nélküli elfogadása. Személyiségük, képességeik, tehetségük kibontakoztatása – elsősorban a játékon keresztül közvetített, az életkornak megfelelő műveltségtartalmak eszközrendszerével.
 • Minden gyermeket megillet a neki megfelelő, sajátos bánásmód.

A követelményszint életkornak és egyéni képességeknek megfelelő módosítása. A gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak eltérő ütemének szemelőt tartása.

 • Fokozott tolerancia, elfogadó magatartás a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos

nevelési     igényű,    illetve     beilleszkedési-,     magatartási-,    tanulási    zavarral     küzdő gyermekekkel, családokkal.

 • A hátrányos megkülönböztetés minden formáját elutasítjuk. Intézményünkben nem szervezünk olyan programot, tevékenységet, nem kérünk olyan eszközöket, amelyek költségei a szülőknek aránytalanul nagy terhet jelentenének, és ezzel a gyermekek egy részét kizárnánk az azon való részvételből.
 • Az eltérő fejlettségű és szociokultúrájú gyermekekre való odafigyelés, szükség szerinti differenciált segítségnyújtás, fejlesztés, felzárkóztatás különös tekintettel a HH, illetve a HHH gyermekek fejlesztése, esélyteremtése, és az egyéni bánásmód érvényesítése.
 • A gyermeket annak elfogadására, megértésére neveljük, hogy az emberek különböznek egymástól.
 • Tudatosan törekszünk az értékek sokféleségének elfogadására, nyitottak vagyunk mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre.
 • A hátrányos helyzetű, a sajátos igényű vagy különböző zavarokkal küzdő gyermekek

másságának elfogadása, elfogadtatása.

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek

 

3.1. Sajátos nevelési igényű gyermek a csoportban:

 

 

A nevelőtestület állásfoglalása alapján azokat a fogyatékos gyermekeket fogadjuk óvodánkban, akiknek az Országos Szakértői-és Rehabilitációs Bizottság a fogyatékosságukat megállapította, és az óvodai integrációban való részvételüket írásos szakvéleményben javasolja.

A fejlesztés során figyelembe kell vennünk a speciális tartalmak közvetítése során, az egyedi fejlesztési igényeket. Külön gondot kell fordítanunk, és segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy a gyermek megkapjon minden, hátrányainak leküzdéséhez szükséges segítséget.

Az integráltan, differenciált fejlesztés keretei között a gyermekek részére biztosítani kell mindazon eszközöket és alkalmazott módszereket, melyek felhasználásával sikeresen biztosíthatjuk a gyermek fejlődését, beilleszkedését, és a többiekkel való együtt haladását.

A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. A különleges bánásmódot igénylő gyermek joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes számukra.

Olyan pedagógiai környezetet alakítunk óvodánkban, ahol a különbözőség mindenkinek természetes.

A törvény szerint a fogyatékos gyermeknek joga, hogy sajátos gondozást kapjon attól az időtől, amikor a fogyatékosságát megállapították.

Az óvodánkba kerülő fogyatékos gyermekek szakszerű ellátásához megfelelő szakembert

biztosítunk – utazó gyógypedagógus.

Az integrációban a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit követjük és tartjuk szem előtt.

Az óvónő példát mutat. Elfogadja őt olyannak, amilyen. Elnyeri bizalmát, erősíti öntudatát. Bevonja a játékba, képességeihez mérten feladatokat ad neki. Elismeri teljesítményét, igyekezetét. Kedvező adottságaira épít. Melléje ül, kézen fogja, őt választja párjának.

Társai felé irányítja, elmondja a csoportnak, hogy adott gyermek miben más, mi a problémája, pl. nem beszél. Elmondja, hogy az emberek különbözőek, mindannyian mások vagyunk. Van, aki szépen énekel, vagy gyorsan fut, de mindenki mindent nem tudhat. Együtt, közösen többre vagyunk képesek. Mindenkinek kihangsúlyozza a jó tulajdonságait, a „más” gyermeknek is.

Szeretettel, türelemmel közeledünk a „más” gyermek felé is, a gyerekek ezt látják tőlünk, és megtanulják.

A nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű kisgyermeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek. Mindig annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni.

3.2. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének célja:

 

 

A társadalmi kohézió erősítése, a hátrányt szenvedők társadalmi integrációja.

Az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb családok gyermekeinél jelentkező kognitív hátrányok mérséklése. A szociális hátrányok kompenzálása.

A szociális hátrányok kompenzálása nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti a család, a szociális ellátórendszer vagy épp az önkormányzat szerepét. E helyett mélyebb együttműködésre törekszik a többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, védőnői hálózattal, a fenntartóval, az iskolával, a civil szervezetekkel és más intézményekkel. Az óvoda csak a nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül akadályozó tényezők felszámolása terén bír hatékony eszközökkel. Nagy hangsúly fektetünk ezeknél a gyermekeknél pozitívumokra épülő, differenciált, fejlesztő értékelésre . A gyermek fejlődését önmagához viszonyítjuk. Fő feladatunk a gyermekek szorongásainak oldása, énképük erősítése.

További feladataink: azoknak a gyerekeknek a segítése, akiknek az otthoni mikrokörnyezet kevesebb lehetőséget nyújt képességeik kibontakoztatásához. Az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas környezet (együttműködő, elfogadó) kiépítése, Iskolába való átmenetük esélyeinek kiegyenlítése. Minden gyerek számára megfelelő pedagógiai feltétel megteremtése képességeik kibontakoztatásához. Korai beóvodázás , Esélyegyenlőség növelése- hátrányok csökkentése- DIFER mérések - Egyéni szükségleteknek megfelelő speciális fejlesztés.

/ Ilyen vagyok , Fejlődési napló, IPR esetén negyedéves felzárkóztató terv/

3.3. Tehetséggondozás:

 

 

A tehetség „felmérése” 3-5 éves korban a napi tevékenységek során történik. A tehetséges gyermekek számára igyekszünk olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosítani, amelyek képességeik kibontakoztatását segítik. (Társas-, és logikai játékok; zenei fejlesztés; nagyobb ügyességet igénylő kézműves technikák – versenyeken való részvétel stb.). Óvodánk személyi feltételei, az óvodapedagógusok képzései, szakmai felkészültsége alapot és garanciát jelentenek a tehetséggondozó műhely létrehozására, folyamatos fenntartására.

Műhelymunkák célja:

 

További „Jó gyakorlatok” kidolgozása, dokumentálása  kapcsolatok kialakítása és fenntartása, melyek szakmai érdeklődés és elkötelezettségek alapján szerveződnek. Személyes kapcsolat kialakítására törekszünk minden belső és külső

korai felismerése, fejlesztése, gondozása,

alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása.  területen való szakmai tájékozódás: szakirodalom felkutatása, megismerése, átadása; jöjjenek

egymás és a gyerme

 

nyomon követése.

Műhelymunka feladatai:

 

fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/. A kreatív, tehetségígéretes gyermekek további komplex fejlesztése.                                                              gyermekek vizsgálata, a „felfedezett” tehetséges

zámoló készítése a műhelymunkáról, a

.

Szakmai módszertani anyag összeállí

 

más intézményből érkező kollegák,  a tehetség kibontakoztatásának jelentőségéről, lehetséges módszereiről szóló előadások, bemutatók szervezése. Kiállítások rendezése a gyermekek alkotásaiból, prezentációk a program

környezetében működő vállalati - vállalkozói szféra megszólításával források bővítése.

Rész-feladatok:

Gyermekek megfigyelése, felmérése, kiválasztása Tehetséggondozó team

A tehetséges gyermekek kiválasztása. Évente egy alkalommal az 5. életévüket betöltött, és az óvodapedagógusok előzetes megfigyelései alapján a tehetségprogramba javasolt gyermekeket számba véve, szeptember 15-ig összegezzük a tapasztalatainkat.

Erősségük, gyengeségük feltérképezése.

A tehetséggondozó műhelyben résztvevő gyermekek további bevonása Munkaterv, ütemterv elkészítése

szeptember 15. Tehetséggondozó team Programterv

Havi, ill. heti bontásban, dátumok megjelölésével. Műhelymunka október 1- május 31.

Tehetséggondozó team

Tapasztalatcsere, egymás munkájának megismerése Visszacsatolás

Kiállítás, bemutatkozás június Tehetséges gyermekek elismerése. Publikálás www.mehtelekiovoda. hu Tájékoztatás folyamatos Tehetséggondozó team Kapcsolattartás, visszacsatolás.

Egyéni igények és érdeklődés alapján.

Elégedettség mérés június 15.

Intézkedési terv elkészítése

A tehetséggondozás területei: mozgás, nyelvi, logikai műhelyek.

Alkalmazott módszerek:

 

 

 

Várható eredmény a gyermekeknél:

és plasztikai megismerkednek kisebbségi hagyományokkal, a hozzájuk kapcsolódó tárgyi eszközökkel,

elkészített

-

-

eredménye az, hogy a gyermekek örömmel tevékenykedjenek, újra és újra alkotnak, megvalósítják elképzeléseiket.

Várható eredmény partnerek esetében:

matos szakmai segítségnyújtás

gyermekeink tehetséggondozása  Tehetséggondozásra fordított órák száma és  műhely tevékenységének eredményességi mutatói nőnek  hospitálásokon részt vevő pedagógusok elégedettsége nő

tehetséges

 

tanulás lehetősége

Fenntarthatóság:

Óvodánk tárgyi és személyi feltételei biztosítékai a fenntarthatóságnak. A műhelymunka sikeres bevezetése után tehetséggondozó programunk további folytatását tervezzük. Továbbra is célunk a tehetséggyanús gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése, gondozása.

Lehetőségeink: pályázatok folyamatos figyelemmel követése.

Folyamatos feladatunk:

 

 • A szülő figyelmének a felhívása a gyermek kiemelkedő képességére,
 • Megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a tehetség kibontakoztatásához,
 • Folyamatos felkészülésünk a speciális képességek támogatásához
 • Differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazása

3.4. Integráció

 

 

A gyerekek nem azonos érettséggel érkeznek az óvodába, más-más a szociokulturális háttér, mások a hozott alapképességek.

Sok esetben küzdenek beilleszkedési, magatartási-és beszédbeli problémákkal, részképesség- zavarral.

Célunk:

 

Differenciálással mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítása, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a gyermek igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásit, speciális erősségeit és gyengeségeit.

A nevelés igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, családi háttérhez, amelynek a gyermek részese.

Azoknál a gyermekeknél, akiknél az óvónő azt tapasztalja, hogy a spontán fejlődés lassúbb, vagy elmarad megfelelő szakszolgálatok segítségét kérjük. Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez,

viselkedésekhez. A követelményszintet életkornak és egyéni képességeknek megfelelően módosítjuk. A pedagógus egyrészt a gyermek egyéni érdeklődésének, előzetes tudásának, képességei fejlettségének, másrészt az adott tevékenység motiváló hatásának figyelembevételével tervezi meg a képességfejlesztés folyamatát, az egyéni fejlődést segítő differenciált feladatokat.

A gyermek önmagához viszonyított fejlődésének mértékét hangsúlyozzuk, dicséretét, elmarasztalását ehhez igazítjuk.

Integrációs Pedagógiai Programunk célja:

 

 

 • Az óvodánkba felvett 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol megfelelő minőségű óvodáztatással, tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez.
 • Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése – a szülői házzal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolával – annak érdekében, hogy gyermekeink sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen megvalósuljon.

3.5. Felzárkóztatás

 

A szociális hátrányú gyermekek felzárkóztatása

 

A hátrányos helyzetű gyermekek a közösségbe kerülve gátlásokkal küzdenek, szorongók, nehezen kommunikálnak, konfliktushelyzetben többnyire agresszívan reagálnak. Nem ismerik saját képességeiket, érzelmeiket, nehezen értelmezik társaik viselkedését, feléjük forduló jelzéseit.

Elsődleges feladatunk felderíteni a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. A gyermek veszélyeztetettségétől függően jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálat felé.

Pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megelőzésére, illetve ellensúlyozására. Megoldási lehetőségek: nevelési segítség, tanácsadás. A szülők figyelmének felhívása a gyermek fejlődésének sajátosságaira. A gyermek nevelési tanácsadóba irányítása.

A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek szocializációját segítő tevékenységek: játék, drámajáték, azonosulásra épülő játék, kapcsolatteremtő játék, kreatív tevékenységek.

Társas kapcsolatok alakítása, tapasztalatszerzés az egymással törődésről. Páros szituációs játékok.

A közös mozgás öröme, mozgásfejlesztő eszközökkel, óvónő által irányított mozgásos játékokban.

Az énekes játékok a hallás-, és ritmusérzék fejlesztés mellett a különböző érzelmek átéléséhez is segítséget adnak.

Népmeséink nevelő hatású, én erősítő példát, erkölcsi irányt adnak

3 éves korban a hátrányok „felmérése” a napi tevékenységek, megfigyelések során történik.

4-7 éves korig napi megfigyelés, DIFER mérés.

Fontos elvünk, hogy a bármilyen ok miatt társaitól fejlődésben elmaradt gyermek fejlesztése, korrekciója egészséges társaival együtt, egyéni bánásmóddal történjék. A felzárkóztatás fontos eleme az életkorra leginkább jellemző utánzásos tanulás, a társak példája.

Iskolakezdés előtt – a szülők egyetértése esetén – a Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusának irányításával csoportos szűrést végzünk, amelyet szükség szerint egyéni vizsgálat követ. A szűrés után fejlesztő pedagógus foglalkozik helyben az arra rászoruló gyermekekkel, heti rendszerességgel.

A tapasztalatok, illetve a diagnózis, javaslat, megfigyelés, DIFER mérés/ évente két alkalommal/ alapján - féléves - célirányos fejlesztési tervet készítünk. A gyermekeknek egyéni fejlesztési lapot vezetünk. A félév után reflektáljuk az elért eredményeket, hiányosságokat - kitűzzük az újabb feladatokat a minél sikeresebb fejlesztés érdekében. Fejlődési lapot és Ilyen vagyok lapot vezetünk minden gyermeknek. A logopédus segítségét a beszédhibák javításában általában a gyermekek 5. életéve után vesszük igénybe – súlyosabb probléma esetén korábban is.

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése terén legfőbb célunk, hogy az óvoda nyugodt – érzelem gazdag - derűs légköre segítse esetleges sérüléseik kompenzálását. A óvoda valamennyi dolgozója részéről elengedhetetlen a türelmes – elfogadó attitűd, a fokozott törődés, az egyénhez igazított elvárások; amelyek mintául szolgálnak a gyermekek számára. Különösen fontos integrálódásuk (kapcsolatteremtés, beilleszkedés a csoportba, tevékenységekbe) segítése.

Feladatunk olyan társadalmi szervezetekkel, csoportokkal való kapcsolat keresése, amelyek ezt a hátrányt csökkenteni segítenek.

Minden gyermek „ügyes” valamiben. Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget adó tevékenységek által segítjük önbizalmának fokozását, figyelemzavarának feloldását,

önkontrolljának, önismeretének erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását. Ezek legfőbb eszköze is a mozgás és a társas közösségi játékok (énekes- és szabályjátékok).

IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI

 

 

Célunk:

 

 • A család, mint elsődleges nevelő közösség erősítése. A családdal együttműködve az elemi szokások és a szocializáció megalapozása, a gyermekek civilizálása, kulturális nevelése.
 • Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
 • A játék, a mese és a szabad mozgás középpontba állításával oldódjanak szorongásaik, aktívan cselekedve erősödjék én tudatuk, jussanak az önállóság és egyéni képességeik minél magasabb szintjére, sajátítsák el és szeressék meg anyanyelvüket.
 • A legfontosabb feladatunk a gyermekek megismerése, hiszen a differenciált fejlesztés csak az egyéni szükségletek, képességek ismeretében valósítható meg. Olyan módszereket, szervezési módokat/munkaformákat tervezünk a téma feldolgozására, pedagógiai céljaink elérésére, amelyek optimális lehetőséget biztosítanak a gyermekek motiváltságának biztosítására és aktivitásának fenntartására. A követelményszintet életkornak és egyéni képességeknek megfelelő módosítjuk. Elégedettségmérés .
 • Nevelési célelemünk tehát a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak eltérő fejlődési üteműknek a figyelembe vétele és megfelelő óvoda működtetése. Együttműködési hajlandóság a gyerekekkel a tervezésben Az érési folyamatot szolgálni, és nem erőltetni kívánjuk. Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, viselkedésekhez.
 • A családokkal való együttműködés segítése.
 • Pedagógiai innováció- újszerű pedagógiai módszerek megismerése és alkalmazása.

Az egészségesen fejlődő gyermek belső érése, a családi és az óvodai nevelés eredményeként egyéni adottságaitól függően 6 – 7 éves korára eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget; megérik az iskolai rendre, feladatokra.

Az óvodai nevelés általános feladatai: 137/2018(VII.25)Korm rendelet

-Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 - az egészséges életmód alakítása,

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

A fejlődés elvárható eredményei, jellemzői az óvodás kor végére:

 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, - a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van.

Az egészségesen fejlődő gyermek:

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, - elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. Netjogtár 11. oldal 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Hatály: 2021.II.15. - c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.

A szociálisan érett gyermek:

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív

- elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.

 3.1 1 Megállapította: ugyane rendelet 2. §. Hatályos: 2014. IX. 1-től. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget.

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

 

 • A test, a lélek, a szellem életkorra jellemző összhangja.
 • Nagy- és finommozgások összerendezett, ügyes kivitelezése.
 • Érzékelés, észlelés (elsősorban látási, hallási és tapintási észlelés, téri tájékozódás, testséma) differenciáltsága az iskolai tanuláshoz szükséges szinten.
 • Magányosan, párban és csoportokban folyó elmélyült játékra való alkalmasság.
 • Az akadályok leküzdésének, a problémák önálló, változatos megoldásának képessége. Kompromisszumkészség.
 • Tág értelemben vett tanulási vágy és képesség; a világra való nyitottság.
 • Elemi tájékozódás az emberi kapcsolatokban, térben, időben, ok-okozati összefüggésekben.
 • Megjelenik a fogalmi gondolkodás, a szándékos
 • Önként vállalt szabályok betartása, az elkezdett cselekvés befejezése.
 • A viselkedés érzelem- és indulatvezéreltsége csökken. Képes vágyai teljesülésének késleltetésére, az esetleges kudarcok elviselésére.
 • Alkalmazkodóképesség, alapvető viselkedési normák követése.
 • Érthető, helyzethez illő beszéd.

Meggyőződésünk, hogy a gyermeket körülvevő felnőttek legfontosabb dolga az egészséges környezet biztosítása, a szabad mozgás és a játék feltételeinek megteremtése, az odafordulás, rá figyelés, kérdéseire való válaszolás. Mindezek közvetetten segítik az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások kialakulását, fejlődését.

A 3. életévét betöltött gyermek óvodába lépését követő hónapban megfigyeljük, „felmérjük” nagymozgásának, önállóságának, beszédállapotának, gondolkodási műveleteinek szintjét.

Fejlődését folyamatosan nyomon követjük, azt az alábbi feladatokkal és tevékenységekkel, keretek között segítjük.

V.Egészségfejlesztési program tervünk

 

 

5.1.   Az egészséges életmódra nevelés, egészséges életmód alakítása, egészségvédelem

„A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.” 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. §

 

Az egészséges életmód alakítása65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet 28.

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;

– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;

– az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;

– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása;

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

 • A gyermek testi fejlődésének elősegítése, testi szükségletek késleltetés, agyonszabályozás nélküli kielégítése elsődleges. Vizet inni, WC-re menni, szabadon mozogni mindig lehet. Enni és pihenni az egyéni igények, és a legszükségesebb csoportnormák figyelembevételével kell és lehet.
 • A gyermek kedve, igénye szerinti szabad mozgást (lehetőség szerint az udvaron) a gyermek alapvető mentálhigiénés szükségletének tartjuk. Fontos a feltételek tudatos megteremtése, amelyek a mozgás belső motiváltságát erősítik, legfőképpen az egyensúlyérzék, a belső ritmus kialakításában.
 • Az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a belsővé válás elősegítése.
 • A testi fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. A gyermekek testi épségének, egészségének megóvása, az ehhez szükséges – életkornak megfelelő – ismeretek átadása, szabályok betartatása.
 • Az ép testben ép lélek elve alapján fontosnak tartjuk a mentális egészség védelmét.

Az egészségnevelés az óvoda megalapozó jellegű, immanens, minden nevelési mozzanatban jelenlevő feladata. Az egészség a testi, fizikai, a szellemi, pszichikus, és a társas-társadalmi, szociális jólét állapota.

Az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az alábbi egészségfejlesztő tevékenységek sorolandók:

 • A lelki egészség: érzelmi biztonság nyújtása, értelmi fejlesztés. Optimális környezet biztosítása.
 • Bántalmazó, erőszakos viselkedés megelőzése, kezelése
 • Az egészséges lelki fejlődést és társas kapcsolatokat támogató pszicho szociális légkör megteremtése.
 • Társas-érzelmi képességek fejlesztése.
 • Konfliktuskezelési eszköztár megismertetése, gyakoroltatása.
 • Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása szakemberek együttműködésével. logopédus. fejlesztőpedagógus, gyógy testnevelő, utazó gyógypedagógus,
 • A testi egészség: edzés és mozgás-fejlesztés, egészséges táplálkozás, gondozás, ápolás.
 • A szociális kapcsolatok harmóniája. / Szociometria /
 • Egészségvédő szokások kialakítása.
 • A gyermek természetes mozgáskedvének fenntartása, a mozgás megszerettetése. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
 • A napi életritmus kialakítása.

A gyermekek figyelmét felhívjuk biztonságuk, testi épségük megőrzése érdekében a balesetvédelem szempontjából fontos szabályokra.

Az óvoda az egészségfejlesztő ismereteknek nagy részét közvetíti. A gyermek előzetesen sajnos jelentős mennyiségű egészségvédő ismeretet nem hoz magával a családjából, amit az óvoda igyekszik pótolni, vagy megerősíteni. Ezekhez az ismeretekhez kapcsolódnak azok az egészség- védő, egészségfejlesztő biológiai ismeretek, amelyeket a gyermek értelmi szintjéhez mérten az

óvodában szerez meg , illetve rendszerez (ilyen pl. a szívverés megfigyelése, a légzés

szaporasága). Az egészség-védelmi ismeretközlés lehetősége kiterjed az óvodai foglalkozások mellett a szabadidő más lehetőségeire is, így a játékra, a "kísérletezésekre", megfigyelésekre, a sétákra, kirándulásokra.

Egészséges táplálkozás:

 

A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges táplálkozás.

Az egészséges táplálkozáshoz a gyermekeknek az 5 alapélelmiszer-csoport mindegyik tagjából kell naponta fogyasztani. Az alapélelmiszerek csoportjai:

 1. kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs
 2. zöldség, gyümölcs
 3. hal, hús, tojás,
 4. tej és tejtermék
 5. olaj, margarin, vaj, zsír

Boltos, piacos és családjátékokban ismertetjük meg a gyermekeket az alapélelmiszerekkel. Törekszünk a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére.

Folyamatos tízóraiztatás esetén is szükség van az étkezések közötti két és fél, háromórás

időközre, hogy a gyermek gyomra a következő étkezés időpontjáig kiürülhessen. Az ebédeltetés közösen kezdődik minden csoportban. Megismertetjük a gyerekeket a zöldségek, gyümölcsök ízével. Alkalom adtán gyümölcsnapot tartunk, megismerkedünk évszakonként a zöldségekkel.

Beszélgetünk a tejtermékek jelentőségéről, miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. Megtanítjuk a helyes fogápolást.

A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

Az étkezésre és a helyes táplálkozásra vonatkozó értékelésünk:

 

 • Étkezés közben halkan beszél
 • Kulturáltan étkezik
 • Megítéli, miből mennyit kér
 • Szalvétát minden esetben használja
 • Mennyire kitartóan tud várakozni, hogy rákerüljön a sor

 • Evőeszköz használata
 • Szereti a zöldséget
 • Szereti a gyümölcsöt
 • Szereti a tejterméket
 • Szereti a húst
 • Szereti az egészséges pékárut
 • Elsajátította a helyes fogápolást

 

Diabéteszes gyermek ellátása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda, valamint az iskola 1-8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető speciális ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás alapján – a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról.

A cukorbetegség, vagy más néven diabétesz egy anyagcserezavar, amelyben a szénhidrátok hasznosítása szenved zavart.

Az intézményben a szülő külön kérelme alapján biztosítjuk a diabétesszel élő gyermekek speciális ellátását. Az ellátás érdekében minden óvodapedagógus részt vett diabétesszel élő óvodások ellátását támogató pedagógus továbbképzésen ( DiaMentor,), melynek eredményeképpen rendelkeznek az itt szerzett tanúsítvánnyal. A tanúsítványt az Oktatási Hivatal által szervezett továbbképzésen szerezték meg. A képzés során elsajátították a vércukorszint mérést és inzulin beadását. A gyermekek ellátását szakorvosi előírás szerint végzik.

Mozgás, mindennapos testnevelés:

 

 

A sokoldalú mozgás egész óvodai életünket átszövi. Mozgásfejlesztő eszközeink spontán használata egész nap folyamán biztosított gyermekeink számára. Mindennapos testneveléssel és irányított udvari szabályjátékokkal egészítjük ki az egész napos szabad mozgást.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy gyermekeink mozgástevékenysége jó hangulatú legyen, hogy a gyermekek természetes mozgáskedvének kellő teret és időt biztosítsunk. Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítására törekedtünk az udvaron és az óvodaépületen belül egyaránt.

A gyermek egészséges életmódra neveléséhez elengedhetetlen a levegőn való tartózkodás. Különösen érvényes ez a mozgásos játékra és a szabad mozgásra. Napirendben rögzítettük a levegőn való tartózkodás idejét, ekkor a gyermekek irányított, illetve spontán mozgástevékenységet végeznek.

Gondot fordítunk a csoportszoba megfelelő szellőztetésére is, különös tekintettel a játék és a pihenés idejére is.

A mindennapi testnevelés tudatos, tervszerű alkalmazása elősegíti a gyermek testi képességeinek, mozgásának fejlődését, kedvező hatással van az idegrendszerre, a légző- és keringési szervekre, fokozza a gyermek jó közérzetét.

Megfelelő gyakorlatokkal a helyes testtartás kialakítását és a testtartási hibák megelőzését is szolgálja, hozzájárul a gyermekek egészségéhez. Megalapozza azt az igényt, hogy minden nap, rendszeresen mozogni jó és szükséges.

A gyermekeknek minden nap lehetőséget biztosítunk 10-15 perces szervezett mozgásban való részvételre. Időpontját az óvónő szabadon választja meg a rugalmas napirend keretei között. Lehetőleg a szabad levegőn, az udvaron végezzük a játékos mozgást, ügyelve arra is, hogy a gyerekek öltözéke megfelelő legyen erre a célra.

A mindennapi testnevelés középpontjában a sok mozgással járó játék áll. A mindennapos szervezett mozgás tartalma:

 • futó játékok
 • szerepes fogó játékok
 • játékos utánzó gyakorlatok
 • ugró-, szökdelő játékok
 • szabályjátékok

A mozgásos játék kiválasztásának szempontja mindig az a hatás, amit el szeretnénk érni a játék során. A mozgásos játékok fejlesztik:

 • szabálytudatot
 • téri tájékozódást
 • testsémát
 • figyelmet
 • gyorsaságot
 • állóképességet
 • egyensúlyérzéket
 • tempóérzéket
 • erőnlétet
 • alkalmazkodóképességet
 • kreatív gondolkodást

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a mindennapi testnevelés járuljon hozzá a mozgás megszerettetéséhez. Ehhez az szükséges, hogy az óvónő élénk, vidám hangulatot teremtsen és maga is örömét lelje a közös játékban.

 1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
 2. . A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
 3. . A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - fejlődésére.
 4. . A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.363/2012(XII.17)Korm rendelet

Testnevelési játékaink főbb forrásai: Óvónői ötlettár

A mozgásra vonatkozó értékelésünk:

 

 

 • Állóképessége
 • Alkalmazkodóképesség
 • Mennyire szereti a szervezett mozgást
 • Szervezett mozgás közben mennyire együttműködő
 • Szabálykövetés, szabálytudat
 • Mozgékonyság
 • A mozgásfejlesztő eszközök spontán használata 1-5
 • Egyensúlyérzék
 • Téri tájékozódás
 • Reagálás gyorsasága
 • Mozgása mennyire összerendezett
 • Feladat végrehajtásában mennyire pontos

Gondozási feladatok:

 

 

A gondozás az óvodai nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be. A kisgyermek alapvető szükségleteinek kielégítését jelenti, hozzájárul egészségünk megőrzéséhez, jó közérzetünk kialakításához.

A testápolási szokások megalapozásához, a testápolási szerek rendeltetésszerű használatának elsajátításához szükség van az óvónő és a gyermek közötti bensőséges kapcsolatra.

Különösen védjük a gyermekek érzékszerveit. Ápolásukhoz tiszta eszközöket, nyugodt feltételeket teremtünk.

Különös gondot fordítunk arra, hogy a gyermek ruházata megfelelő legyen a különböző tevékenységek során. Az udvari levegőzésnél, a csoportszobában, a mindennapos testnevelés során és pihenéskor.

A pihenéshez megfelelő feltételeket biztosítunk. Legfontosabb a nyugodt légkör biztosítása. A csoportszobát kiszellőztetjük. A gyermekek pihenését segíti, ha maguk mellé vehetik kedvenc játékukat, személyes tárgyukat. Balesetvédelmi okokból ügyelünk arra, hogy az ágyba vitt játék puha és kellő méretű legyen. Ne szúrja meg a gyereket pihenés közben, véletlenül se kerülhessen a gyermek fülébe, orrába és ne akadjon meg a torkán.

Higiénés szabályok kialakítása, betartatása:

 • WC papír megfelelő használata / főleg lányoknál /
 • WC -n egy gyermek legyen egyszerre
 • folyékony szappannal való kézmosás
 • körömkefe igénybevétele szennyező tevékenység után
 • saját fésű, fogmosó felszerelés használata
 • megfelelő orrfúvási technika elsajátíttatása
 • a szülő ösztönzése tiszta, megfelelő méretű ruházat biztosítására
 • váltóruha biztosítása
 • a haj rendszeres gondozása
 • megfelelő tisztaságú ivóvíz biztosítása
 • a textíliák szükség szerinti cseréje
 • fertőzések, egyszerűbb rendellenességek megelőzése
 • a szezonális fertőző betegségekre való felkészülés: szellőztetés, fertőtlenítés
 • zsebkendő beszerzése
 • egyéni eszközök biztosítása
 • beteg gyermek elkülönítése

 

 Anafilaxiás megbetegedés

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Tv. 171. § 37 bekezdésére miszerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 72. § (1a)-(1e) bekezdései kiegészülnek a fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermekek ellátásához kapcsolódó teendőkkel az esetleges anafilaxiás sokk eredményes elkerülése érdekében.

Az allergiás megbetegedések kezelése érdekében a Méhteleki Óvoda és Konyha nevelőtestülete az alábbi eljárásrendet dolgozta ki.

Az anafilaxia súlyos, életveszélyes allergiás reakció. A tünetek a gyermeknél allergiát kiváltó anyaggal (amelyet allergénnek is neveznek) való érintkezést követően másodperceken vagy perceken belül jelentkezik.

Az anafilaxia a szervezet immunrendszerének túlzott reakciója valamilyen, egyébként ártalmatlan anyagra, pl. bizonyos élelmiszerekre. A szervezet ezekre reagál és védekezésként kémiai anyagokat szabadít fel.

A gyors és hatékony beavatkozás, valamint az óvodai közösség megfelelő felkészítése létfontosságú a tragikus esetek elkerülése érdekében. Rendkívül gyorsan kialakulhat bizonyos allergénekkel való érintkezés után, amely során összeomolhat a légzés, a keringés, és beállhat a halál.

Az anafilaxiás sokkot leggyakrabban kiváltó allergének:

 • rovarmérgek (méhcsípés, darázscsípés);
 • gyógyszerek
 • egyes élelmiszerek.

Ezt kell tenni anafilaxiás sokk esetén:

 • Az anafilaxiás sokk kezelése sürgős és komoly figyelmet igényel.
 • Az első lépés: az érintett személy allergiás reakciójának felismerése és azonnali segítségnyújtás kérése.
 • Az anafilaxiás sokk tünetei közé tartozhatnak a légzési nehézségek, a bőrkiütések és duzzanatok, a gyengeség és az eszméletvesztés.
 • A legfontosabb teendők közé tartozik a gyorsan beadható adrenalin injekció alkalmazása amelynek segítségével visszafordíthatóvá válik a keringés összeomlása.
 • Az injekció beadása után azonnal hívjunk mentőket, akik további orvosi ellátást tudnak biztosítani.

Azon gyermekek esetében, akik igazoltan, orvos által diagnosztizált allergiás betegségben szenvednek, a szülők jeleznek az óvoda dolgozóinak.

Pszicho-higiénés egészségvédelem:

 

Nagyon fontos feladat, hiszen a lelki eredetű problémák negatívan hatnak a fizikai állapotra. Mit tehetünk ennek érdekében?

 • tartózkodunk a megszégyenítéstől / : bepisilés /
 • lehetőség szerint alvásidőben, WC használatakor, megteremtjük a nyugalmat, csendet, az intimitást
 • nem siettetjük a gyermeket alapvető tevékenységeiben
 • nem terheljük túl gyermekeinket
 • meghallgatjuk a problémákat
 • biztosítjuk a rendszerességet, e mellett a rugalmasságot
 • igyekszünk csökkenteni a konfliktusokat
 • nem tűrjük el a gyermekek közötti megkülönböztetést, erőszakot

Személyes higiéniára vonatkozó értékelésünk:

 

 • Önálló vécéhasználat kézmosással
 • A gyermek szappannal mos-e alaposan kezet?
 • Igénye van-e arra, hogy WC használat után és étkezés előtt mindig kezet mosson?
 • Helyesen mos-e fogat?
 • Ha fázik felöltözik-e?
 • Önálló fésülködés
 • Helyes sorrendben öltözködik?
 • Önállóan öltözködik?
 • Felismeri-e saját ruháit?
 • Tudja-e hová tette le személyes tárgyait?
 • Önálló orrfújás
 • Rendszeretet, tisztaság iránti igény
 • Délutáni pihenése nyugodt

5.2.   Érzelmi, erkölcsi, értékorientált nevelés

 

Az óvodáskorú gyermek viselkedését érzelmei vezérlik, ezért fontos az érzelmi biztonságra épülő szeretetkapcsolat a felnőttek (nem csak óvónők) és a gyermekek között. Az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, állandó értékrend, vegye körül a gyermeket. Fontos, hogy az

óvoda derűs – nyugodt – elfogadó légköre oldja szorongásaikat, erősítse énképüket, segítse erkölcsi tulajdonságaik (együttérzés, segítőkészség, türelem, figyelmesség), akaratuk (ezen belül: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését; életkoruknak megfelelő szokás- és normarendszer kialakulását.

 • derűs – nyugodt – elfogadó légköre . A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.
 • A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, illetve a családhoz való kötődés erősítése.
 • Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
 • Az integrált nevelés olyan szocializációs lehetőségeket, érzelmi többletet nyújt, amely mindenkit egyaránt gazdagít.
 • A játék, a mindennapos mese, az ének az érzelmek megélésének, gazdagításának, alapvető erkölcsi szokások, értékek megismerésének és a szocializációnak legfontosabb eszközei. Olyan lehetőségek, amelyek ebben az életkorban természetes módon, „magától értetődően”
 • Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. A hátrányos helyzetű, a sajátos igényű vagy különböző zavarokkal küzdő gyermekek másságának elfogadása, elfogadtatása. Óvodai szocializációjuk szempontjából elsődleges és modellértékű az óvodában dolgozó felnőttek példája. A közösségben átélt élmények – amelyek az ünnepekre való készülődés időszakaiban felerősödnek – a gyermekek érzelmi életét, akarati és erkölcsi tulajdonságaikat erősítik, megalapozásukat segítik.
 • Az egyes csoportoknak a közös óvodai hagyományokon túli saját szokásai, a szülőkkel megbeszélt, együtt kialakított tevékenységei, programjai felkészítik a gyermekeket a későbbi tudatos közösségi életre.
 • A szülői közösség és a nevelőtestület segítségnyújtása a rászorulóknak, amely lehet tárgyi, szociális vagy anyagi jellegű.
 1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy

– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;

– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze;

– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;

– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.

 1. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.
 2. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
 3. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
 4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.

5.3.   Szociális kapcsolatok erősítése:

 

„A társas fejlődés egyik oldala a szocializáció – az a folyamat, amelyben a gyerekek társadalmuk normáit, értékeit és ismereteit sajátítják el. A társas fejlődés másik oldala a személyiségalakulás – az az út, amelyen minden egyes gyermeknek kialakul saját egyéni érzésvilága és viselkedése…” (COLE)

 

A személyiségfejlődésben az első életéveket követően fokozatosan nő az intézményes nevelés szerepe.

Az óvodai gyerekközösségben elérhető legfőbb eredmény, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Törekszünk elérni, hogy a gyerekek figyeljenek egymásra, segítsék egymást, érdeklődés alakuljon ki bennük társaik iránt. Ez elengedhetetlen feltétele a jó, együttműködő légkör kialakulásának. Huzamosabb hiányzás esetén a csoport tagjai tudatják a távollévő gyerekkel, hogy hiányzik és gondolnak rá.

A gyerekek közötti kapcsolatokat életkoruk, korábbi környezetük, egyéni sajátosságaik nagymértékben befolyásolják. Az együtt megélt élmények rokonszenvet ébresztenek egymás iránt.

A gyerekek közötti kapcsolatok alakulását nem erőltetjük, de a perifériára szorult gyerekeket különös gonddal próbáljuk bevonni a csoport életébe.

A szociális kapcsolatokra vonatkozó értékelésünk:

 • Segítőkészség
 • Barátkozó, nyitott, társai iránt érdeklődő
 • Elfogadja csoporttársait, tolerálja másságukat
 • Visszahúzódó
 • Kezdeményező
 • Társai mennyire fogadják el
 • Óvónő kezdeményezéseit mennyire szívesen fogadja el
 • Öntörvényűség:
 • Szabálykövetés, szabálytudat
 • Mennyire ismeri a csoport szokásrendszerét
 • Alkalmazkodás
 • Társaival harmonikus a kapcsolata
 • Mennyire együttműködő
 • Viselkedését nem indulatai, érzelmei határozzák meg
 • Alapvető viselkedési normákat ismeri, betartja
 • Képes vágyai teljesülésének késleltetésére
 • Kudarctűrő képessége
 • Jól tájékozódik az emberi kapcsolatokban

A szociális kapcsolatok erősítését segíti: BOLDOGSÁGÓRA

 

Havonta egy foglalkozás keretében.

A 2017-2018-as nevelési évben Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett „Boldog Óvoda” cím elnyerése. 2018-2019 Örökös Boldog óvoda lettünk.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr.

Bagdy Emőke.

 

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra

képes emberré válhatnak.”

 

 

 

EZT ADJÁK NEKÜNK ÉS A GYEREKEKNEK A BOLDOGSÁGÓRÁK

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

1.Boldogságfokozó hála 2.Optimizmus gyakorlása 3.Kapcsolatok ápolása 4.Boldogító jócselekedetek

5.Célok kitűzése és elérése 6.Megküzdési stratégiák

7.Apró örömök élvezete 8.Megbocsátás 9.Testmozgás 10.Fenntartható boldogság

Minden témánál az alapítvány biztosítja az alábbiakat:

Elméleti háttér 1 óravázlat

3 szabadon választható feladatok

az adott témához ingyenesen letölthető dalok Havonta egy foglalkozás keretében

Miért érdemes csatlakozni az óvodánkkal a Boldogságóra programhoz?

 

Mert fontosnak tartjuk az értelmi nevelésen túl a gyermekek lelki nevelését.

Szeretnénk, hogy az általunk nevelt csemeték olyan technikákat tanuljanak, ami segítséget ad számukra a mindennapi életben.

Egy fantasztikus közösséget szeretnénk kialakítani.

Szeretnénk, hogy megfelelő megküzdési stratégiák álljanak az általunk nevelt gyerekek

rendelkezésére problémás helyzetekben.

Hiszünk abban, hogy minden gyermeknek jár a boldogság.

Egy új technikával ki szeretnénk egészíteni módszertani palettánkat. Könnyebb legyen nekik a felnőtté válás folyamata.

Hiszünk abban, hogy a pozitív megerősítés kihat a gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, teljesítményére és eredményeire, kapcsolataira.

Bízunk abban, hogy miközben boldogságra tanítunk, Mi is egyre boldogabbá válunk.

5.4. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Óvodánkba eltérő beszédkészséggel és szókinccsel érkeznek gyermekeink. Ahhoz, hogy alapvető szükségleteiket ki tudjuk elégíteni, már a három éves gyermeknek is lételeme a kommunikáció. Ezt az alapszintet fejlesztjük tovább az óvodáskor ideje alatt. Van, amire ráépítünk, de van, amit le kell építenünk. A hozott előnyt meg kell erősítenünk, a hátrányt pedig kompenzálnunk kell – mely erősítés és kompenzáció a folyamat egészét jellemzi.

 1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
 2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra –, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
 3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása.”

Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvoda mindennapi életét, tartalma a pedagógia eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír.

 • Az óvoda az eleven szóbeliség terepe, ahol a szeretetteljes bánásmódhoz a beszédes légkör is hozzátartozik.
 • Az óvónő állandó beszédkapcsolatban van a gyermekekkel: meghallgat – beszél – mintát ad az utánzásra.
 • A gyermeki tevékenységekhez,    játékhoz,    munkához,    tanulási    tevékenységekhez- megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.
 • A természetes beszédhelyzetek mellett a versek és mesék szövege egy magasabb nyelvi minőséget képvisel – nyelvi hatásuk feltétele a beszédes nevelői légkör.
 • A kommunikációs készség fejlesztésében fontosnak tartjuk a szóbeliségen kívüli, a mozgásos, testi kommunikációra épített verbalitást is.
 • Az értelmi nevelés a gyermek kíváncsiságára alapozott, tágan értelmezett tanulás.

Kitüntetett módja ebben az életkorban az utánzás, a felnőtt és a társ (nagyobb társ) mintájának követése spontán helyzetekben. Fontos alapja a felnőtt és a gyermek közötti

szoros érzelmi kapcsolat. A gyermek a környezetével való minden kapcsolatteremtésben

tanul.

„A tanuláslétezési mód, ami elkísér a születéstől a koporsóig” – írja NAGY JÓZSEF.

 • Nem cselekvésre kényszerítünk, hanem cselekvési alkalmakat hozunk létre. Tiszteletben tartjuk, ha valaki „csak” szemlélődik. Az érési folyamatot szolgálni, és nem erőltetni kívánjuk.
 • Gyakori próbálkozási, sok ismétlési lehetőség, tapasztalatszerzési alkalom megteremtésével tanítjuk a gyermekeket, alakítjuk gondolkodási sémáikat, ismereteik rendszerét, problémamegoldó gondolkodásukat. Figyelembe vesszük, hogy az óvodás kort a nem tudatos tanulástól a tudatos tanulás felé való haladás jellemzi.
 • A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek kognitív képességei.
 • Törekszünk a valósághű észlelés fejlesztésére.
 • A gyermek figyelem-összpontosításra való képességének erősítését, gazdag képzeleti működésének mélyítését, tartjuk szem előtt.
 • A gyermek reproduktív emlékezetének gazdagítására problémamegoldó és kreatív gondolkodásának fejlesztésére törekszünk

A tevékenységekben megvalósuló tanulás

 1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
 2. . Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
 3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
 4. A tanulás lehetséges formái az óvodában: Netjogtár 10. oldal 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - az Óvodai nevelés országos alapprogramjáró

5.5.   Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

 

A gyermekek életkorának megfelelő, különböző tevékenységi formák biztosításával teremtjük meg a szellemi fejlődés feltételeit.

Feladat

 • A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve változatos tevékenységek biztosítása tapasztalatok nyújtása a természeti és társadalmi környezetből.
 • Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikációkülönböző formáinak alakítása – helyes

mintaadással az óvodai nevelőmunkában kiemelt feladat.

Az óvodai nevelés módszereinek segítségével a gyerekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek kognitív képességei.

 • Valósághű észlelés fejlesztése
 • Figyelem-összpontosításra való képességének erősítése
 • Gazdag képzeleti működésének mélyítése
 • Reproduktív emlékezetének gazdagítása
 • Problémamegoldó és kreatív gondolkodásának fejlesztése
 • Fogalmi gondolkodásának alakítása

Fontos feladat

 • A gyermekek beszédkedvének fenntartása
 • A gyermekek meghallgatása
 • A gyermekek kérdéseinek a meghallgatása, válaszok
 • A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése
 • Értelmi képességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, emlékezés, figyelem, képzelet, gondolkodás
 • Kreativitás fejlesztése

VI. PROGRAMUNK TARTALMA

 

Tevékenységi formák

 

6.1. Játék

 

 1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé.
 2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
 3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
 4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
 5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. : 137/2018. (VII. 25.) Korm

A játék a kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége. Az óvodás elemi pszichikus szükséglete, elsődleges életkategóriája, az egészséges személyiségfejlődés feltétele.

A játék örömforrás, mert

 • önkéntes és szabad
 • önmagáért való (a vele járó élményekért, érzésekért)
 • valóságszerű, de nem valóságos („mondjuk azt; tegyük úgy”)
 • a valóság tér- és időbeli korlátai nem érvényesek
 • megfelel az életkori sajátosságoknak, a gyermek komplex látásmódjának (minden mindennel összefügghet, mindenből minden lehet)
 • a valóság és a fantázia közötti szabad próbálkozások és asszociációk színtere
 • sajátos gyermeki rendje van (a berendezés, az eszközök alakíthatóak; nem gátolják merev szabályok)

A gyermek a játékban tanulja az őt körülvevő világot és benne saját magát, élményei belső tudássá válnak, kompetenciára (önmagával és a környezetével való célszerű bánásmód képességére) tesz szert. Tapasztalatokat szerez, ügyesedik, fejlődik önállósága, kezdeményezőkészsége, aktivitása. Intimitást, közeledést - távolodást, feszültségtűrést gyakorol és tanul. A játékban való tanulás természetes hozama viselkedésének, társas kapcsolatainak, képzeletének, érzelmeinek, helyzethez illő beszédmódjának fejlődése.

Feltétele a gyermekkel együtt élő, megengedő, támogató, lehetőségeket és korlátokat egyaránt kínáló felnőtt tudatos jelenléte, odafigyelése.

A közös játék élménytöbbletet, kölcsönös utánzást, modellkövetést jelent, ugyanakkor egyenlő a közös fantáziálással is. A gyermek számára a társakkal folytatott közös játék szükséglet és lehetőség is egyben. PIAGET szerint feltételezi az egocentrizmus bomlását.

Pedagógiailag egyaránt értékesnek tartjuk a magányos, páros, kisebb vagy nagyobb csoportokban zajló játékot. A játék a személyiség megismerés legfontosabb eszköze.

A játék valamennyi tevékenységformát magába foglalhatja, ami ebben az életkorban érdekes lehet. A dalok, versek, mondókák, rajzok, kézimunkák segíthetik a játék érzelmi, képzeleti átélését. Általuk a felnőtt saját „tudásanyagával” gazdagíthatja a játékot, építheti a gyermeki műveltséget is – a szabad játék elsődlegességének tiszteletben tartásával.

Az óvodáskor igazi játéka a szimbolikus játék, amely a rajzzal és a spontán mozgással együtt az óvodás gyermek legfőbb önkifejezési módja. Megértéséhez elengedhetetlen az óvónő szimbólumértő képessége. A mozgásos-, énekes-, építő-, konstruáló-, dráma- és szabályjátékok, a dramatizálás és a bábozás ezeket kiegészítve, színesítve alkotják a játék egészét.

Fontos, hogy a gyermeknek hosszú, egybefüggő ideje legyen a játékra, hogy a játékfolyamat kibontakozhasson.

Helye az egész csoportszoba, amely átrendezhető a játék céljainak megfelelően. Lehetőséget nyújt „elbújásra” és nagyobb teret igénylő játékokra egyaránt. Meghatározott szabályok betartásával játszhatnak a gyermekek az öltözőben és a folyosón is.

Óvodánkban az udvar is a játék fontos színtere. A tudatosan kialakított, spontán kezdeményezésre ösztönző feltételrendszer mellett az óvónők eltervezett rend szerint „kínálnak” énekes és mozgásos játéklehetőségeket.

Az óvónő követve vezető magatartása a játékban is meghatározó szemléletmód. Elsődleges feladata a feltételek, lehetőségek megteremtése. Hagyja, hogy a kisgyermek eredetisége szabadon fejlődjék; ugyanakkor, ha szükséges segítő, játszótárs vagy utánozható minta. Indirekt: szabad játék. A gyermekeket nem utasítva, tiszteletben tartva igényeiket, vágyaikat, elgondolásaikat csendes szemlélőként csak konfliktus helyzetekbe beavatkozva irányít az óvónő. Direkt: irányított játék. Az óvónő által kezdeményezett, irányított játékok. Új képességfejlesztő játékok bemutatása, a szabályok betartásának ellenőrzése.

Alkalmanként az óvónő is kezdeményez szimbolikus játékot, a gyermekeknek felnőtt iránti természetes érdeklődésére építve, a játéktémák szélesítése, gazdagítása céljából.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 

 

 • A gyakorlójáték jelenléte    már    csak    egy-egy    új    játékeszköz    megismerését, megtapasztalását szolgálja.
 • A szerepjáték domináns, ebben képesek szerepeket vállalni, szerepeket
 • Elfogadják egymás ötleteit.
 • Önállóan megszervezik a játékot, kiválasztják a hozzá szükséges eszközöket,
 • Egy-egy játéktémát képesek több napon át játszani, bővíteni.
 • Le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről, egy-egy érdekes szerepről a társuk javára.
 • Képesek az adott játékelemekből újat létrehozni, alkotni, és ezt a szerepjátékban fel is használják.
 • Képesek bonyolult építményeket alkotni a képzelet segítségével, de adott minta, terv lapján is létrehoznak képeket, építményeket, tárgyakat.
 • Élvezik a szabályjátékokat, képesek a szabályok elfogadására, betartására.
 • A szabályokat önállóan meg tudják fogalmazni, egy-egy szabályjátékot képesek önállóan vezetni.
 • Képesek ismert mesék dramatizálására, illetve párbeszédek rögtönzésére
 • Biztonsággal használnak többféle barkácsszerszámot.
 • Barkácsolás keretében tudnak egyszerű bábokat, játékokhoz szükséges kiegészítőket, díszleteket alkotni.

Sikerkritérium

 • Alkalmazkodik a játék szabályaihoz.
 • Játékhelyzetben újraalkotja a felnőttek tevékenységét.
 • Társaival a játék során cselekvéseit összehangolja.
 • A barkácsolás természetes része a szerepjátéknak.
 • A játékhoz készített eszközöket felhasználja további játékai során.
 • Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolásait.
 • Le tud mondani egy-egy kedves játékszerről.
 • Képes szerepvállalásra és a szerepek elosztására.
 • Képes szerepjátékok megszervezésére, az ahhoz szükséges játékszerek kiválasztására.
 • A játéktémát napokon keresztül folytatja társaival.

6.2. Verselés – mesélés

 

 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.” Az óvodáskor legfontosabb átörökítendő népi hagyománya a mondókázás. Rendkívül fontos, hogy a mondókák, népi gyermekversek, tréfás szólások, rigmusok a különféle tevékenységek természetes részévé váljanak, mert egyrészt ősi műveltséget közvetítenek, másrészt felnőtt és gyermek kapcsolatát, érzelmi összhangját erősítik. Az óvónő tisztában van a versnek-, mesének a gyermekek személyiségfejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel.

Általuk ritmus – játék – beszéd – mozgás – érzelem egy tevékenységben valósul meg. Mindezek együtt segítik a belső ritmus kialakulását, beszédre késztetnek. Sok mondóka eleve mozgásos játék, de a gyermekek „kiugrálhatják” trambulinon, kísérhetik tapssal, ritmushangszerekkel is. Kiemelkedő szerepet kapnak az őszi befogadási időszakban, de kell, hogy legyen az óvónő tarsolyában a legkülönbözőbb helyzetekre egy-egy.

 1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
 2. 1 1 Megállapította: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 3. Hatályos: 2018. IX. 1-től. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.
 3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.
 4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
 5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja.
 6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. 7.2 2 Megállapította: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 4. Hatályos: 2018. IX. 1-től. Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.

A vers megkedveltetésének alapja ritmusa, zeneisége és hangulata. A vers játék a nyelvvel, az érdekesen, szépen hangzó beszéddel. A nagy magyar költők versei egy-egy alkalmas helyzetben fokozzák a játék illúzióját, a hangulatot.

A verseket mondjuk, és nem tanítjuk.

A mese - hallgató és mesélő (gyermek és óvónő) közös élménye, kölcsönös egymásra figyelés, amelyhez elengedhetetlen a könyvnélküli szövegtudás, a fejből mondás. Könyvből csak alkalmanként, ritkán – pihenés előtt mesélünk.

A mesélés anyagát mindenekelőtt a magyar népmesekincsből választjuk, amelyet kiegészíthetnek klasszikus és kortárs magyar írók gyermekeknek szóló műveivel. A magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeivel, meséivel. Alkalmazzuk az

IKT eszközöket is a gyermeki kívánságnak megfelelően.

„7. Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.”

A mindennapos mesélés, mondókázás, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. A mese az óvodai élet állandóan zajos, nyüzsgő közegében a csend szigete, a mindennapok ünnepélyessé kidolgozott hagyománya.

Délelőtt heti több alkalommal – akár mindennap, pihenés előtt minden nap mesélünk a

gyermeknek. A mesélés „szertartása” a csoporthagyomány része.

Fontos, hogy mindkét óvónőnek egyaránt meglegyen a saját „repertoárja”, amelyben minden hónapban szerepel legalább egy, az évkörnek megfelelő mese.

„2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.”

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 • A gyermekek várják, igénylik a mesehallgatást, szívesen ismételgetik a verseket,

rigmusokat.

 • Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a maguk szórakoztatására
 • Megjegyeznek lo-l4 gyermek mondókát, 6-8 verset és l5-2o mesét.
 • Tudnak meséket, történeteket kitalálni.
 • Kialakul a belső képalkotás képessége, ami az olvasás
 • Tisztán, érthetően, az életkor megkívánta fejlettségi szinten beszélnek.
 • Beszédfegyelmük kialakul, gondolkodásuk,     képzeletük,     fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkészségük, beszédkedvük erősödik.
 • Ismerjenek a gyermekek 2-3 roma mondókát, 3-4 mesét, 1-2

Sikerkritérium

 

 • Szívesen mesél, báboz, dramatizál.
 • Gondosan bánik a könyvekkel.
 • Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni.
 • Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát.
 • Udvariassági kifejezéseket használ.
 • Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek.
 • Várja, igényli a mesehallgatást.
 • Tud történeteket kitalálni, azt elmondani, megjeleníteni.
 • Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára gondolatainak érthető kifejezését.
 • Minden magán és mássalhangzót tisztán

6.3  .Mozgás

 1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
 2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
 3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - fejlődésére.
 4. A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. Megállapította: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 5. Hatályos: 2018. IX. 1-től

A kisgyermek lételeme, alapvető szükséglete. Meghatározó formája ebben az életkorban a szabad mozgás.

Alapvető feladatunk a gyermekek egyensúlyérzetének, belső ritmusérzékének kialakítása, fejlesztése. Rendkívül fontos, hogy a gyermek egyéni fejlődésének útját járhassa be. Ezért olyan feltételrendszert kell kialakítanunk, amelynek kínálatából belső szükséglete, motívumai szerint választhat, azt számtalanszor gyakorolhatja, ismételheti. A sokféle mozgásra serkentő eszköz már önmagában is ösztönöz, segíti sokoldalú mozgástapasztalatok megszerzését, mozgáskreativitásuk kibontakozását.

A természetes mozgások, a testi képességek fejlesztése, az egymásra figyelés segítik a harmonikus, összerendezett mozgás kialakulását.

Elsődleges a nagymozgások fejlesztése, majd erre épülnek a finommozgások.

A későbbi fejlesztés a mozgáson keresztül szerzett ismeretanyagra, a megszerzett erőre és a személyes biztonságra, önbizalomra épül. A mozgás transzferhatása a személyiségfejlődés minden területén érvényesül.

A szabad mozgás az én erősítés fontos és szerves része.

A szabad mozgás legfőbb terepe az udvar, hiszen a szabad levegőn végzett mozgás még hatékonyabb.

Az elsősorban természetes anyagokból készült eszközök a nagymozgások, a szem – kéz, szem – láb koordináció, a téri tájékozódás fejlesztését, különböző mozgássorozatok elvégzését teszik

lehetővé. Az eltérő fejlődési ütemű gyermekek mindegyike megtalálja a szintjének megfelelő fokozatot, illetve emellett a „kihívást” is.

Fontosnak tartjuk, hogy az udvaron is sokféle kiegészítő eszköz álljon a gyermekek rendelkezésére. Az eszközök jegyzékét programunk II. számú melléklete tartalmazza.

A csoportszobában, a folyosón és az öltözőben is megteremtjük a feltételeit annak, hogy a gyermekek mozoghassanak, mozgásigényüket kielégíthessék. Az ehhez közösen felállított szabályok betartatása önfegyelmük, szabálytudatuk fejlesztésére is kiválóan alkalmas.

A szervezett mozgások alapelvei:

 

 

 • Az életkornak és nemnek megfelelő terhelés, az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele.
 • A szervezeti keretek, foglalkoztatási formák a sokoldalú tapasztalatszerzést segítsék elő.
 • A gimnasztikai gyakorlatokhoz mindig használjunk kézi
 • A foglalkozások a természetes mozgások (járás, futás, kúszás, mászás, csúszás, gurulás, szökdelés, ugrás, dobás) különféle változataival való ismerkedésre, azok gyakorlására épüljenek.
 • Játékos hangulatot, oldott légkört biztosítsunk.

A gyermekeknek minden nap lehetőséget biztosítunk 10 – 15 perces szervezett akár zenés mozgásban való részvételre. Ennek időpontját az óvónő szabadon választja meg a rugalmas napirend keretei között.

A  heti rendben rögzített napon hosszabb, az óvónő által tervszerűen felépített testnevelés

„foglalkozásra” kerül sor. Ezek az alkalmak a közös együtt-mozgás élményén túl lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy saját képességeiket, „tudásukat” társaikhoz viszonyíthassák, felmérhessék.

A mindennapos szervezett mozgás tartalma:

 

 • játékos utánzó gyakorlatok
 • fogó- és futójátékok
 • ugró-, szökdelő játékok

A heti 1-2 alkalommal szervezett, 30 – 40 perces játékos, irányított mozgás egész évre szóló terv alapján folyik. A terv egyfajta keret; sorrendje felcserélhető, módosítható a csoport

összetételének, időjárásnak, egyéb körülményeknek megfelelően.

Fontosnak tartjuk még az alábbi módszertani elveket:

 • A gyakorlatok egymásutániságában ügyelünk a fokozatosságra.
 • Szervezéssel, túl sok magyarázkodással nem töltjük az időt; nem várakoztatunk

feleslegesen.

 • A kisebbeket nem unszoljuk, hagyjuk, hogy önként kapcsolódjanak
 • Az irányítás mellett teret adunk a gyermekek egyéni ötleteinek is (mozgásminta, mozgáskreativitás).
 • A mozgás fejlesztés elvei
 • Az egyéni eltérések figyelembevételével a gyermek képességeit optimálisan
 • A képességek a gyermekjátékos élethelyzeteiben, tevékenységében fejlődnek.
 • A fejlesztő eljárás során a többoldalú tapasztalatszerzés érvényesül.
 • A fejlesztés eredménye függ az egyén motiváltságától, aktivitásától, differenciálásától, erőfeszítésétől, önállóságától.
 • A tevékenységet ismételni, gyakorolni kell, - a korrekció, a próbálkozás lehetőségét megadva. Így juttatva sikerhez, mely újabb teljesítésére ösztönzi.

Sikerkritérium

 • Mozgáskedvük, mozgásigényük mindennapi életük részévé válik.
 • Testsémájuk
 • A térbeli tájékozódásuk, térirányi fogalmuk,
 • Mozgásukat irányítani, tempójukat szabályozni tudják.
 • A finommotorikájuk fejlettségével felkészülnek az írástanuláshoz.
 • Érzékelésük, észlelésük fejlettségével kialakul alak, szín, formaállandóság észlelésük.
 • Önfegyelmük, figyelmük, egészséges versenyszellemük
 • A kisméretű tornaszereket biztosan használják.

6.4. Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc

 

1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.

2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.

3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.

 4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával. : 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1.

Feladatunk az énekes gyermekjátékok sokaságával, a gyakori énekelgetéssel a zenei anyanyelv megalapozása.

Az énekes játékok egyrészt a csoportos játék, a különböző érzelmek megjelenítésének, átélésének lehetséges formái, másrészt magukban hordozzák a hallás- és ritmusérzék fejlesztés mozzanatait. Eredetükhöz igazodva lehetőség szerint minél többször a szabadban játsszuk, gyermek és felnőtt kezdeményezésére egyaránt.

Az óvónő választása a zenei és mozgásanyag figyelembe vételével tudatos, de a gyermekek számára nem „csinál” belőle külön feladatokat. A gyermek ösztönösen vonzódik a mondókákhoz, énekes játékokhoz, amelyek a mozgás – ritmus – hangzás együttes örömforrásai.

Az óvónő erre építve valósítja meg „észrevétlenül” az egyensúlyérzék, egyenletes ritmusérzék, mozgásritmus, térészlelés és hallásfejlesztés, zenei kreativitás feladatait. A megvalósítást sokféle ritmusjátszó hangszer is segíti, amelyek mindig elérhetők a gyermekek számára.

A magyar zenei nevelés szilárd alapja az összegyűjtött és így megőrzött népdalkincs, a népi gyermekdalok közös éneklésével, az éneklést kísérő közös játékkal, az énekes játékkal örömet nyújtunk óvodásainknak. Az egyes fejlesztési területek mindhárom korcsoportban szerepelnek.

A gyermekek számára igazi élményt az élő zene jelent. Zenehallgatás során az aktualitásokat figyelembe véve népdalokat, műdalokat, kortárs művészeti alkotásokat adunk elő élményszerű előadásmódban, figyelembe véve a nemzetiségi, etnikai kisebbségi hovatartozást.

A dalok válogatásának szempontjai:

 

 • a gyermekek által tisztán énekelhető hangterjedelem
 • a játékszabályok áttekinthetősége
 • a térformák és a mozgásanyag változatossága
 • aktuális érzelmi állapot

Az óvónő énekelgetése a napi tevékenységekhez kapcsolódva színesíti, gazdagítja azokat.

A zenehallgatási célú éneklés viszont a meséhez hasonlóan csendet kíván – alkalma lehet az összeülés vagy a pihenés -, hogy hangulatot teremthessen, érzelmeket kelthessen. Anyagát elsődlegesen a magyar népdalkincsből merítjük.

Gépi zenét IKT eszközöket is használunk – feltétele, hogy igényes, művészi értékű legyen.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 • A zenei nevelés által gazdagodik a gyerekek értelmi, zenei, esztétikai világa.
 • Örömmel játszanak énekes játékokat.
 • Bátran vállalkoznak önálló éneklésre.
 • Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.
 • Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.
 • Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat.
 • Szépen, harmonikusan járnak, mozognak együtt. A játékhoz tartozó mozgásokat és a játékos, táncos mozdulatokat a zene lüktetésének megfelelően, egyöntetűen, folyamatosan és esztétikusan végzik.
 • Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.
 • Érzékenyek a természet és a környezet hangjára.
 • Figyelik és megkülönböztetik a hangszínek finom eltéréseit zörejen, beszédhangon egyaránt.
 • Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra.

Sikerkritérium

 • Élvezettel hallgat zenét.
 • Tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.
 • Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni.
 • Tud dallam, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni,
 • Tud társaival térformákat alakítani.
 • A különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival együtt, egyöntetűen, esztétikusan végzi.
 • Tud élvezettel, irányítás nélkül játszani néhány dalos játékot.
 • Felismeri a halk-hangost, és tud halkan, hangosan énekelni, beszélni.
 • Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. Tudja mindkettőt mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni.
 • Megbeszélés, vagy egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni.

6.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Vizualitás, mint az önkifejezés eszköze

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.

Törekednünk kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka szerves része az óvodai életnek, átszövi a mindennapokat. Az óvoda nyugodt, biztonságot nyújtó, bizalmat sugárzó légkörében a gyermek benne feltárja érzelmeit, rejtett gondolatait, belső üzeneteit számunkra. Segítségével oldja belső feszültségeit.

Az ábrázoló tevékenység az önkifejezés és a finommotorikus fejlesztés fontos lehetősége. Segíti ugyanakkor a gyermek képi kifejezőképességének, képi gondolkodásának fejlődését; sajátos látás- és megoldásmódok előtérbe kerülését.

Igyekszünk a gyermekekben az alkotás és az esztétikus környezet kialakításának igényét

felkelteni.

Ez a tevékenység általában maga is játék, illetve ami elkészült, az gyakran a játék eszközeként él tovább. Elsősorban a természetes anyagok adta lehetőségeket igyekszünk kihasználni. Az eredményt nem minősítjük – a tevékenység öröme a fontos.

A festés, mintázás, rajzolás feltételei mindig álljanak a gyermekek rendelkezésére. Az óvónő időnként mutasson egy-egy érdekes, új technikai lehetőséget.

Gyermekeink számára megszokott és elérhető helyen állnak rendelkezésre vizuális anyagok és eszközök, amivel fantáziájuknak megfelelően dolgozhatnak, alkothatnak. Figyelembe vesszük az évszakok változásait, a természet szépségeit, óvodánk környezetének sajátosságait, a kialakult hagyományokat.

Elsődleges feladatunk a feltételrendszer biztosítása:

 • Jó minőségű eszközök, anyagok sokszínű kínálata (többirányú tapasztalatszerzés), amelyből a gyermek választhat.
 • Az eszközök mindig elérhetőek, hozzáférhetőek
 • Az óvónő a technikát, az anyagokkal, eszközökkel való bánásmódot mutassa meg

1.1 1 Megállapította: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 5. Hatályos: 2018. IX. 1-től. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.

2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.

3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.

 4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.

 • Az eltérő formai környezet biztosításával segítsük a gyermek fantáziájának szabad kibontakozását, formavilágának gazdagodását.

A különböző (életkoruknak megfelelő) hagyományos kézműves technikák (agyagozás, gyöngyfűzés, fonás, szövés) alapjainak megismertetését fontosnak tartjuk.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:

 • A rajzolás, a mintázás, a kézimunka a gyermekek kedves, örömteli tevékenységévé, fantáziájuk, kreativitásuk kifejezési eszközévé válik.
 • Ismerik az ábrázolási technikákat, azokat képesek önállóan is
 • Ismerik és biztonsággal használják az ábrázolás eszközeit, anyagait, azokat biztonsággal választják és használják.
 • Megismerkednek a népművészettel, népi használati eszközökkel, kézműves technikákkal, népi motívumokkal.
 • Örülni tudnak a saját maguk által és a közösen készített alkotásoknak
 • Esztétikai érzékük alakul, képesek a szép meglátására a természetben és a tárgyi környezetben.
 • Kézmozgásuk lehetővé teszi az egyre pontosabb, apróbb mozdulatokat kívánó feladatok elvégzését.

Sikerkritérium

 • Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol
 • Képalkotásában kifejezi gondolatatit, élményeit.
 • Elképzelés után meseszereplőket        hangulatot   is    kifejezve,    jellegzetes színekkel, formákkal, mozgással ábrázol.
 • Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni,
 • Önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket, ajándékot.
 • Téralakításban, építésben másokkal együttműködik.
 • Ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot
 • Emlékezet utáni témákban a részleteket is ábrázolja.
 • Díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, festéssel, papírmunkával, agyagba karcolással stb. megold.
 • Tud különféle technikával képet alkotni, a technikát önállóan rendelkezésre álló

anyagokból megválasztani.

6.6.   A külső világ tevékeny megismerése

2.1 1 Megállapította: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 6. Hatályos: 2018. IX. 1-től.

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.

3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. 4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.

Valóságos élethelyzetekben és a játékban természetes módon ismerkednek a gyermekek az őket körülvevő világgal. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan közvetlen, személyes tapasztalatok birtokába jut, amelyek szükségesek az abban való eligazodáshoz, tájékozódáshoz.

A környezet megismerése révén sokoldalú matematikai tapasztalatokat szereznek. Gyermekeink szívesen vesznek részt matematikai tevékenységekben, melyek biztosítják a tapasztalatszerzést, a véleménynyilvánítást, a kérdezés lehetőségét és a kapcsolatteremtést gyermekekkel és a felnőttekkel. A család által nyújtott matematikai tartalmú ösztönzéseket követi az óvodánkban folyó matematikai nevelés, mely biztosítja a gyermek személyiségének fejlődését.

A játék, a mozgás, a téralakítás során magától értetődő természetességgel gyakorolják a térbeli viszonylatokat, számlálgatnak, hasonlítanak össze mennyiségeket és térbeli kiterjedéseket.

Az egyes matematikai fogalmakkal való ismerkedés, tapasztalatszerzés, gyakorlásuk a játék és sok más tevékenység természetes eleme. Feltételei a csoportszobákban a gyermekek rendelkezésére állnak.

A tevékenység tartalmi megvalósítása nevelési feladataink:

 

A mindennapi nevelés folyamatában önálló tapasztalatszerzés, spontán adódó alkalmak felhasználása, a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve.

Biztonsággal mozogjanak környezetükben, szívesen tartózkodjanak a szabadban.

A természettel való pozitív érzelmi viszony kialakítása sokoldalú tapasztalatszerzés, tevékenység során.

Erre épülve valósulhat meg a természetet védő, óvó magatartás, a környezeti kultúra szokásainak megalapozása.

Minden évszakban legalább egy alkalommal kirándulás keretében is szerezzenek közös tapasztalatokat, élményeket az őket körülvevő természeti környezetről.

 • Ismerkedjenek településünk természeti és társadalmi környezetének főbb jellemzőivel (növény-, állatvilág, épített örökség). A szülőföldhöz való kötődést erősítse a helyi építészeti, környezeti, kulturális értékek életkoruknak megfelelő megismertetése.
 • Környezettudatos magatartásra nevelés: az óvoda tárgyi környezete és az óvónő mintaadása segítse a környezettudatos viselkedés, szokások kialakulását.
 • a gyermekek általában képessé tehetők arra, hogy az óvodapedagógus kérdéseit, gondolatát megértsék, kövessék. Matematikai jellegű helyzetről, problémáról saját gondolataikat is szabadon elmondják, egymás állításainak igazságát megítélik, megbeszélik, esetenként kijavítják saját tévedéseiket,
 • képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatás folytatására, sorba rendezés kiegészítésére, saját szempontú válogatás, sorba rendezés végzésére,
 • összehasonlításaikat szóban is kifejezik, és mások állítását megítélik,
 • értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatban összehasonlítást kifejező szavakat (hosszabb - rövidebb, több - kevesebb, stb.),
 • hosszúság jellegű mennyiségeket önállóan is össze tudnak mérni, az összemérés alapján helyes megállapítást tudnak tenni. Részt tudnak venni más mennyiségek összemérésében, alkalmi egységekkel való mérésben. Össze tudnak mérni két halmazt párosítással (legalább 10-ig) az elemek különféle színe, nagysága, elrendezése esetén is,
 • elő tudnak állítani különféle elemekből különféle elrendezéssel, bontással ugyanannyit, többet, kevesebbet,
 • tárgyakat meg tudnak számlálni legalább 10-ig,
 • másolással képesek megépíteni a mintával megegyező térbeli és síkbeli alakzatokat,
 • képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat szétválogatni, egyes egyszerű tulajdonságokat meg is nevezni,
 • a tükörrel való tevékenységük tapasztalat és élményszerzésre szolgál,
 • kialakul a bal-jobb differenciálás, értik és követni tudják az irányokat, illetve helyeket kifejező névutókat (alá, fölé, közé, alatt, fölött, között). A síkban megszokott megegyezést megértik (mit értünk a vízszintes síkban az alatt, fölött szavakon).

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 • Közvetlen környezetüket ismerik, biztonságérzetük, tájékozódó képességük
 • Tudják nevüket, születési helyüket és idejüket, lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozásukat, óvodájuk nevét.
 • Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségükben,

felismerik a napszakokat.

 • Megismerik lakóhelyük nevezetességeit, művészeti alkotásokat, ismerik a séta , kirándulás, utazás és kulturális intézményekben való viselkedés, magatartás szokásait.
 • Kialakul fogalomkörük az emberek, állatok, növények, tárgyak világáról, ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 • Ismerik környezetük növényeit és azok gondozását.
 • Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési eszközöket.
 • A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
 • Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: - az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, - megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, - a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. Az egészségesen fejlődő gyermek: - érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, - elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. Netjogtár 11. oldal 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Hatály: 2021.II.15. - c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. A szociálisan érett gyermek: - egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, - feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
 • 1 1 Megállapította: ugyane rendelet 2. §. Hatályos: 2014. IX. 1-től. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben

Sikerkritérium

 • A gyermekek az alapvető ismereteket (nevük, születésük időpontja, helye, lakcímük, szülők neve, foglalkozása, óvoda neve) 3 éves időintervallumban gondosan kimunkált, aktivizáló módszerek alapján a szülők bevonásával tanulják meg.
 • A erdő közelsége lehetőséget ad arra, hogy a környezet változásait megfigyelhessük évszakonkénti séták alkalmával. Ezáltal tanuljanak meg gyönyörködni a természet szépségeiben.
 • A társadalmi környezet élménynyújtási lehetőségeit a szülők segítségével lehet

megoldani.

 • Kirándulásokat szervezünk a Sóstói
 • „Játsszunk tudományt!” – kísérletező játékokat építünk be a mindennapok tevékenységeibe.
 • Sétákat szervezünk a nagycsoportosok számára a közlekedési szabályok megismertetésére és betartására. Ilyen ismeretekhez juttatjuk őket a tűzoltóság, a vasútállomás, az autóbusz állomás látogatásával.
 • Megismertetjük a nagycsoportosokat a legismertebb gyógynövényekkel, azok hasznával.
 • A kirándulások, látogatások során nagy hangsúlyt fektetünk a viselkedési szabályok betartására, elmélyítésére, valamint azon magatartási szokások kialakításához

szükségesek. Kirándulások, látogatások alkalmával kulturáltan viselkedjenek.

 • Juttassuk a gyermekeket olyan élményekhez és lehetőségekhez, melyek során alkalmuk nyílik számlálni, összehasonlítani, irányokat megkülönböztetni.

A 2016-2017-es nevelési évben pályázat keretében elnyertük a Zöld Óvoda címet. Ez a cím annak az elismerése, hogy a környezeti nevelés terén sokoldalúan fejlesztve, eredményesen neveljük a gyerekeket, fokozottan figyelünk az egészséges fejlődésükre (mozgás, táplálkozás...) a családokkal együttműködve. Sajnos az örökös zöld óvoda címet még nem nyertük el , de a jövőben szeretnénk.

 1. Az óvoda pedagógiai küldetésében, helyi pedagógiai programjában és szellemiségében, konkrét hivatkozásokkal kimutathatók és tetten érhetők az országos tartalmi szabályozó által (a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendeletben) megfogalmazott környezeti és egészségnevelési prioritások alapján működik, összhangban a helyi önkormányzati dokumentumokban megfogalmazottakkal. Az óvoda helyi pedagógiai programja a környezeti nevelést kiemelten

„kezeli”, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek megismerését, védelmét és megőrzését.

 1. Az óvodai nevelés dokumentumaiban markánsan kerüljenek megfogalmazásra a fenntarthatóságra nevelés elvei alapján folyó nevelőmunka jellemzői, a környezettudatosságra nevelés elvei és területei. A helyi természeti értékek védelmére épített zöld területi értékek alapján folyó kisgyermekkori nevelés megteremtése tükröződjön.
 1. A helyi óvodai nevelési célok, feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepeljenek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb). Részletesen szerepeljen a dokumentumokban és az óvodai nevelőmunka folyamatában az egészséges életmód alakítása, a külső világ tevékeny megismerésének feladatai, az óvodával kapcsolatban álló iskola vagy bölcsőde környezet- egészségvédelmi témák stb.
 1. Célként, valamint feladatok soraként az óvodai tevékenységekbe épüljenek be a hungarikumok, a helyi sajátosságok figyelembevételével. Kerüljön megfogalmazásra az óvodapedagógusok által szervezett és irányított, valamint külső szakmai segítséget igénybe vevő

népművészeti és kézműves képzés, mely megjelenhet a kézműves foglalkozásoktól, a néptáncig, a népdaltól, a magyar növény- és állatfajoktól, a gyógynövényekig, a magyar konyha jellemzőitől a magyar népi viseletekig vagy akár az építészet ismeretéig.

 1. A nevelőmunka hatékonysága érdekében az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését. A tanulás tanulásának megvalósításában kiemelt helyet kapjon a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, a felfedeztetés, az élménypedagógia, a projektpedagógia alkalmazása, a kooperatív tanulás, a kompetencia program
 2. A nevelés folyamatában a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerüljenek megvalósításra (pl. az igényeknek, szükségleteknek megfelelően valósuljon meg a képességek fejlesztése, a különféle eszközök használatának megtanulása, az ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások szervezése, ) A gyermekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján valósuljon meg, terjedjen ki a sajátos nevelési igényű, nemzetiségi és kisebbségi gyermekek nevelésére is. Megtalálható az alapvetően fontos fogyasztói, táplálkozási, élelmiszerhigiéniai, hulladékkezelési szokások kialakítása, ételkészítési ismeretekre nevelés, szoktatás.
 1. Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. A vidék szellemi és fizikai infrastruktúra, az életképes vidéki települések, helyi közösségekhez kapcsolódó nevelési folyamatok hangsúlyában a helyi térségi identitás erősítése kapjon nagy hangsúlyt. Ezzel biztosított a társadalmi hatás a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel: a szülőkkel, a lakossággal, a környező óvodákkal, és más gondozási-, nevelési-, valamint nevelési- oktatási intézményekkel.
 1. Az intézmény kapcsolatrendszerében (a fenntartói oldal vonatkozásában, a vidékfejlesztési tézisek érdekében) a tervezésben és a megvalósításban fontos feladatként jelenjen meg a helyi igények és szükségletek összhangja.
 1. A gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatban, valamint a település speciális szinterein. A zöld jeles napok (természet-ünnepek, egészségi jeles napok)

kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok (pl. a vízparti településeken a víz világnapját, a hegységekben lévőknél a madarak és fák napját ünneplik elsősorban). Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmat, a felnőttek és a gyermekek környezet- és egészségbarát szemléletét formáló könyveket egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait.

 1. Az óvoda dolgozói tisztában vannak - beosztásuknak, valamint feladatkörüknek megfelelő elvárásokkal, a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez az óvoda minden tevékenységében nyilvánuljon Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.
 1. A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, stb.) szemlélete (a vidékfejlesztéssel, egészségneveléssel és környezeti neveléssel kapcsolatos szemléletbeli tézisek) az adott óvoda helyi nevelési elveit tartsa tiszteletben.
 1. Az óvodavezető és az óvodapedagógusok példamutató magatartása, és erős szemléletbeli meggyőződése kell hogy vezérelje a Zöld Óvoda kritériumai szerinti működést, a nevelőmunka megvalósítását. Elhivatottsága, elkötelezettsége függvényében vegyen részt az óvoda Zöld Óvodai Bázisintézményi feladatok megvalósításában is.
 1. Az óvodapedagógusok továbbképzésében meghatározó szempont a Zöld óvodai programokkal kapcsolatos témák frissítése, kiegészítése, lépéstartás a fejlesztésekkel (bázisóvodai, erdei óvodai feladatok ellátása, stb.)
 1. Az óvodában a pedagógusok a szülőkkel együtt a rontott (használt) papírokat külön tárolóba teszik, hogy a gyerekek újból és sokféleképpen felhasználhassák tevékenységeik során.
 1. A biztonságos élelmiszerellátás, a piachoz kapcsolódóan a tudatos fogyasztó és vásárló program célkitűzése kapjon helyet az óvoda működésében, a népegészségügyért felelős tárcák célkitűzéseivel összhangban.
 1. Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az

egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. A gyermekek által használt eszközöket, játékokat, berendezési tárgyakat ezen elvek felhasználásával biztosítják.

 1. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”. A gyermekek rendszeresen, folyamatosan növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.
 1. Az óvoda udvara mentes a legtöbb allergiát, valamint az esetleges mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, stb. A gyermekek kertgondozáshoz kisméretű kerti szerszámokat használnak. Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek szabad játékának. Az udvari árnyékolók és ivókút, illetve ivási lehetőség biztosított. A gyermekek számára minden nap megfelelő hely és idő áll rendelkezésre a szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz.
 1. A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvodában (pl. papír, műanyag . A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) is megvalósul.
 1. Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra (környezetbarát tisztítószerek használata), a tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik. A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén.

Programjaink:

 

 • Óvodánk külső (udvar) és belső (csoportszobák…) környezetét folyamatosan javítjuk.
 • Valamennyi programunknál, eseményünknél maximálisan figyelembe vesszük balesetek megelőzését, a gyerekek egészségvédelmét (védő- óvó szabályzatot).
 • Lehetőségeinkhez képest takarékosan bánunk az energiával.
 • Az egyik kiemelt feladatunk a környezet megismerésére nevelés, melynek tartalma, feladatai lehetőleg természetes környezetben vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel, szenzitív játékokkal történik./ Erdei tábor/
 • Autóbuszos kirándulásokat szervezünk a gyerekeknek, illetve a szülőkkel közösen.
 • „Zöld Ünnepek”-et változatosan, színvonalasan tervezünk, bonyolítunk le, melyekbe a családokat is bevonjuk.
 • Több közös, családi programot szervezünk, /barkácsoló délutánokat – karácsonyi és húsvéti ajándékkészítés…/, kertészkedések, hulladékgyűjtések…
 • A családok környezettudatos szemléletformálását azzal is alakítjuk, hogy:
 • „Nem minden hulladék szemét”- ez az nézetünk, mely áthatja mindennapjainkat- „…miből mit és hogyan lehet készíteni?...”

ajándékok és dísztárgyak…készítése / tudatos vásárlóvá nevelés egyik alapja

 • Hulladék gyűjtési heteket szervezünk,
 • Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk az egészséges életmód alapjait /rendszeres mozgással, napi

zöldség és gyümölcs fogyasztás …/.

 • Minden csoportszobában van évszaknak megfelelő, változatos természetsarok, ahol különböző

megfigyelésekre, vizsgálódásokra,játékokra van lehetőség.

 • A munka jellegű tevékenységek között minden csoportban helyet kap a növény és állatgondozás, szobanövények ápolása, kerti növények

gondozása (óvodánknak van saját kiskertje, aminek a gondozásáért minden csoport felelős)

 • A folyamatos madárvédelem is fontos szerepet kap programjainkban (téli madáretetés, költőodúk karbantartása, tavaszi fészkelés segítése…)
 • Óvodai életünkben a hagyományok ápolása különböző szinteken van jelen:
 • néphagyományok (ünnepkörökkel kapcsolatosak : húsvét, karácsony…)

 • óvodai hagyományok közös tevékenységek a szülőkkel együtt, pl.: barkácsoló, kertészkedő programok,kirándulások, túrák…) - csoporthagyományok (pl.:zöldség és gyümölcsnapok, jeles napok számontartása és az óvodai mindennapjaiban ezek jelenléte…).
 • Erdei óvodát szervezünk a nyári időszakban.
 • Az óvoda külső és belső környezetét tovább szépítjük.
 • A környezet-megismerésére speciális és hagyományos eszközeit folyamatosan bővítjük – . (Pl.:

ez irányú szakkönyvekkel bővítjük (óvó néniknek és gyerekeknek szólókkal egyaránt).

 • Partnereinkkel a kapcsolatainkat ápoljuk,- minden évben felülvizsgáljuk, szükség esetén megfelelőbbeket keresünk.

/pl. természet és környezetvédelemmel kapcsolatos szervezeteket, /.

 • Az óvoda honlapján „zöld tartalom” is megjelenik –„Zöld információk”, „Most látható a természetben”, „Érdekességek”…

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik felnőtt korukban bátran feltehetik ezt a kérdést, és megnyugtató választ adhassanak maguknak.

„…ha te mint kisfiú/kislány találkoznál azzal a felnőttel, akivé lettél, büszke lennél magadra?.      ”

 

 

6.7.   A munka jellegű tevékenységek

 

 

A munka jellegű tevékenységeket a játék, a mindennapok természetes részének, önkéntes, örömteli tevékenységeknek tekintjük. Ebben az életkorban a munka a gyermek számára csak akkor magától értetődő, ha játékba ágyazott.

A munka célra irányuló tevékenység. Többnyire külső irányítással folyik, a gyerekektől belső fegyelmet, kötelességvállalást, és annak teljesítését igényli. A munka elvégzését külső


szükségesség indokolja. A gyerekeknek valamit teljesítenie kell, munkájának eredményét ő és mások egyaránt tapasztalhatják. A munka felelősséggel jár. Óvodáskor végéig játékos jellegű marad.

Cél:

A sokféle, változatos munkajellegű tevékenység során olyan készségek, képességek, Tulajdonságok, szokások kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek környezethez való viszonyát, kötelesség teljesítését.

Feladat:

Személyiségfejlesztés a munka és munkajellegű játékos tevékenységekkel.

Közös tevékenységek során a társas kapcsolatok, a csoportban kialakult szokások, erkölcsi normák, szabályok elsajátítása.

Olyan magatartási formák kialakítása, amellyel megalapozzuk a felnőtt munkához való viszony/manipulációs készség, megfigyelőképesség, céltudatosság, elmélyülés, feladattudat, felelősségérzet, probléma felismerés, önálló megoldó tevékenység, önértékelés, szociális magatartás kialakulását. E tevékenység során irányításunkkal juttassuk el a gyermekeket a jártasság, készség szintjére. A szocializáció része, hogy tanuljanak meg együtt dolgozni, alkalmazkodni.

A munkára nevelés a szocializáció része, mert minden formája közösségért végzett Tevékenység.

Munkajellegű tevékenységek:

 

 1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység - az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növényés állatgondozás. 2. A gyermek munka jellegű tevékenysége: - örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; - a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége; - a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. Megállapította: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 6. Hatályos: 2018. IX. 1-től

 

Önkiszolgálás: a gyermek saját személye körüli munka .

Testápolás: Biztosítjuk a gyermek tisztaság igényének kialakításához szükséges alapvető feltételeket. Mivel minden tevékenységet fokozott szóbeli megerősítés kísér, ezért a napi életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell biztosítani, hogy mindez nyugodt, Kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg.

Étkezés: A kulturált étkezési szokások alakítása történik.

Öltözködés: Rendezett külső, ruházat rendje, sorrendje.

Környezet rendje: Csoportszobában – udvaron a játék befejezése után a játékeszközök helyrerakása, ötözőkben a ruha, cipő helyére tevése.

Naposi munka: a közösségért vállalást, a feladattudatot feltételezi, figyelemösszpontosítást igényel.

A középső csoportban vezetjük be, és fokozatosan bővítjük a munkatevékenységeket.

Megtanulják a terítés, tálalás módját, az étkezéssel kapcsolatos teendőket, - életkoruknak megfelelő fokozatos bővítéssel.

A kiválasztás rendje: a csoport elfogadott szabályai szerint.

Élősarok gondozása: a szűk környezeti világgal ismerkednek. Megismerik a növények fejlődését, védelmét, munkájuk eredményét megbecsülik.

Alkalomszerű munka: A megbízatások teljesítésével önállóságuk, viselkedésük kialakul.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 • A rájuk bízott feladatot önállóan végrehajtják.
 • Ügyelnek környezetük rendjére, növények, állatok védelmére.
 • Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát.
 • A megkezdet, munkát befejezik, fejlődik önbizalmuk, felelősségérzetük.
 • A közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához.
 • Kialakul a munka iránti tisztelet, megbecsülés, a dolgozó emberek iránti

Sikerkritérium

 

 • Feltételek megteremtése: nyugodt légkör, hely és eszköz biztosítása, a szabadban és csoportszobában végzett munkákhoz,
 • Az évszakokban végezhető munkákat gyakorolják.
 • Biztonságos feltételek megteremtése,
 • A tevékenységek folyamatos   ismertetése,    bemutatása,    folyamatos   bevezetése segítségadással és dicsérettel,
 • Önként, szívesen és örömmel végezik a munka jellegű tevékenységeket.

VII. TERVEZÉS

 

A tervezés tudatos és átgondolt folyamat, melynek során számításba kell vennünk azt, hogy a

gyermekek személyiségének fejlődési üteme eltérő lehet, sőt a fejlődés dinamikája egy - egy gyermek esetében is eltérő. Fejlődésük nyomon követését a különböző kötelező dokumentumok szolgálják.

Szükséges a gyermekek előzetes és folyamatos megismerése, mérése mert egyéni képességfejlesztő munkánk alapja a részképességek szintjének ismerete.

Az óvónő szabadsága az idő kezelésében, a játékok tartalmához illő szervezeti formák megtalálásában, a gyermeki műveltség anyagának a mindenkori helyzethez illő összeválogatásában , komplexitásban valósulhat meg. Az óvodapedagógus által tervezett, elképzelt fejlesztést folyamatosan kiegészítjük a gyermekektől származó spontán ötletekkel.

Az óvónők a nevelési év kezdetén – a csoport összetételének ismeretében – végiggondolják munkájuk súlypontjait, ezt a csoport dajkájával is megbeszélik. Tevékenységük, kapcsolatuk harmonikus és rugalmas együttműködésen alapszik.

A tervezés során szem előtt tartják, hogy megvalósuljon:

 • a gyermekek számára biztosított szabadság
 • a mindennapi életből vett problémák közös megoldása
 • reális értékelés, önértékelés kialakulásának megalapozása - önálló véleményalkotás kialakítása
 • a központi téma tevékenységek sorozatára, a napi tevékenység együttműködésre épüljön
 • a tevékenységek időtartama szabadon meghatározható
 • Széleskörű tanulási, képességfejlesztési , eszközöket, digitális anyagokat alkalmaz
 • a tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak sokoldalú, közvetlen tapasztalatok során épül be a gyermeki tudatba
 • sokoldalú tapasztalatszerzés óvodai és óvodán kívüli lehetőségei, színterei.
 • Olyan módszereket, szervezési módokat/munkaformákat tervez a téma feldolgozására, pedagógiai céljai elérésére, amelyek optimális lehetőséget biztosítanak a gyermekek motiváltságának biztosítására és aktivitásának fenntartására
 • széleskörű differenciált pedagógiai módszerek kiválasztása.
 • Tervezéshez szükséges források: szakirodalom, internet, egyéb
 • IKT eszközök alkalmazása témának megfelelően
 • A differenciálás módszerét képes alkalmazni az értékelésben is
 • értékelése során figyelembe veszi az egyéni, sajátos képességeket, igényeket a pozitívumok kiemelésével a gyermekek tovább fejlesztésére törekszik
 • Pedagógiai tevékenysége során folyamatos visszajelzést ad a
 • A tevékenységek, foglalkozások alkalmával tudatosan figyel a gyermekcsoport és az egyes gyermek motiváltságára.
 • Tudja, hogy az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása alapvető feltétele a gyermekek aktivitásának, bekapcsolódásának a közös tevékenységekbe.
 • Változatos módon "kísérletezésekkel", megfigyelésekkel, sétákkal, kirándulásokkal motivál
 • Megteremti a tanulás, tanítás optimális körülményeit, ezeket egységben szemléli, fejleszti, nyomon követi értékeli az intézményben zajló folyamatokat

A délutános óvónő is megtervezi a pihenés előtti mese, énekelgetés anyagát, az alkalmankénti délutáni játékba épülő tevékenységeket. Az időszakot követően elemzik a terv megvalósulását.

 

Az óvodai élet megszervezése 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

 1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.

2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.

3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.

 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

7.1. Szervezeti formák és időkeretek

 

 

A gyermekek óvodában eltöltött 3-4 évét egybefüggő időnek tekintjük, amelynek alapritmusát az évszakok váltakozása (a természet bennünk is lüktető ritmusa) adja; ezt hétköznapok és ünnepnapok tagolják. Az évszakok szerint változik a kint és bent töltött idő aránya.

A program tartalmi feldolgozása folyamatos időben, témakörökben esetenként projektben valósul meg. A kötött, szabadon választható , és kötetlen tevékenységek között az átjárhatóság biztosított, váltási, választási lehetőség adott. Szervezeti formák: egyéni, párhuzamosan több helyszínen működő mikro csoportos, egész csoportnak szóló.

A csoportok általában vegyes összetételűek. A csoportok kialakítását a nevelőtestület közösen végzi, figyelembe véve a szülők kérését. (Testvérek, barátok egy csoportba, a választott óvó nénihez kerülhetnek.) Az óvónők a korosztályok, nemek arányának ismeretében, annak megfelelően rugalmasan alakítják évről-évre az alapvető kereteket. Mivel a biztonságot az állandóság adja, ezért minden csoportban az adott nevelési évre szóló váltás rendje a két óvónő megegyezése szerint alakul.

A napirend kialakításának legfőbb szempontjai:

 • Kisgyermekkorban az idő nem osztható fel órarendszerű szakaszokra, hanem folyamatos, végtelen egész. Az elfoglaltságoknak is élményszinten egészet kell alkotniuk.
 • Lassúbb tempó, az itt és most elve, a szabadság és korlátozás kellő aránya.
 • A gyermekeknek huzamos, összefüggő idejük legyen a játékra, és lehetőségük a szabad mozgásra, elkezdett tevékenységük befejezésére.
 • A széjjel és együtt ritmikus váltakozása adja a nap ritmusát, rendjét.
 • A gyerekek eltérő szükségleteinek (étkezés, pihenés), fejlődési ütemének lehetőség szerinti figyelembe vétele.
 • Minél több tartózkodás a szabad levegőn.

Napirend

szeptember1-től május31-ig :

7.30 – 12        Szabad játék – ezen belül egyéb párhuzamos tevékenységek,

 • Tevékenység kínálatok Beszélgető kör

testápolás, folyamatos tízórai.

Tevékenységek kínálata

Szabad       játék        az udvaron.

(Énekes játékok, mozgásos szabályjátékok kezdeményezése.)

11.30 –14.45 Öltözködés, tisztálkodás, gondozási feladatok, előkészület az ebédhez Mese, pihenés, folyamatos felkelés.

14.45 – 16      Öltözködés, testápolás, uzsonna, szabad játék (amíg lehet, az udvaron).

Nyári napirend: június 1-től- augusztus 31-ig

 

Jó idő esetén, az udvaron gyülekezünk reggeltől!

Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek számára, hogy ők mindig érdeklődésüknek, és kedvüknek megfelelően választhassanak. Kedvelik a gyerekek az udvari mozgásfejlesztő játékokat: kerékpározást,futóbiciklizést, rollerezést. Erre az udvari fedett terasz ad lehetőséget. A fák árnyas lombjai alatt, ilyenkor is lehetőséget kínálunk a rajzolásra, festésre, gyurmázásra, kézműves foglalkozásokra. Akinek inkább az elmélyült, nyugalmasabb, csendesebb játékra van igénye, az a fűre tett plédeken könyvet nézegethet.

Jó idő esetén a zuhanyozás, vizezés, enyhíti a nyári meleget, ahol a gyerekek ügyességi, vízi játékokat játszhatnak. A homokozókban remek alkotások, homokvárak készülhetnek homokból, sárból, a természet adta kincsekből, ágakból, gallyakból.. Az óvónők szívesen szerveznek sétákat. A melegben többször fagyizunk .

Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása, ezért óvodánk udvarán az ivókút mindig a gyerekek rendelkezésére áll, és minden délelőtt többször is fogyasztanak a gyerekek gyümölcsöt, és hűsítő folyadékot. 11 óra után már csak az árnyékos helyeken tartózkodunk, hőségriadó esetén 11.00-15.00 óra között pedig kizárólag az épületben.

A gyermekek heti rendje:

 

Szabadon válaszható tevékenységek: szabad játék, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka jellegű tevékenységek, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, verselés, mesélés, a külső világ tevékeny megismerése, munka jellegű tevékenységek, mozgás (heti egy, alkalommal kötött formában), mindennapos mozgás, kiegészítő mozgástevékenységek

7.2. Az óvónő szerepe, feladatai a gyermeki tevékenységekben

 

 • Együtt él, együtt rezdül a Mindig megszólítható, segítő társ, de tapasztalhatóan valami olyasmit is tud, amiért érdemes ráfigyelni, a közelében lenni.
 • Szerepe szerint inkább karmesteri és kitaláló „művészember”, mint tanító, megtaláló „tudós” a kicsik között.
 • Állandó beszédkapcsolatban van a gyermekekkel: meghallgat, beszél – mintát ad az utánzásra.
 • Cselekvési alternatívákat kínál – elősegítendő a gyermekek személyiségének, egyéni képességeinek sokoldalú kibontakoztatását – amelyekből a gyermek szabadon választhat a benne lévő motívumok alapján.
 • Mesterségbeli tudása, tapasztalatai birtokában szabadon szervezi, szabályozza a nevelés folyamatát; engedi a gyermek szabadságának kibontakozását, örökíti át kulturális hagyományaink alapjait.
 • A gyermekbe vetett feltétel nélküli bizalom, gyermekközpontú nevelői attitűd Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez.
 • Nevelői eszköztárában fontos szerepet kap a
 • Felszabadultan, magától értetődő természetességgel használja a mozgás – kép – beszéd jelrendszerét; szakmailag, emberileg hiteles.
 • Gondoskodik a gyermekek egészségének, testi épségének megóvásáról. Figyel a gyermekek gondozására, gondozottságára – a dajkákkal együttműködve.
 • A tevékenységek, foglalkozások alkalmával tudatosan figyel a gyermekcsoport és az egyes gyermek motiváltságára.
 • Az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása alapvető feltétele a gyermekek aktivitásának, bekapcsolódásának a közös tevékenységekbe.
 • Változatos módon "kísérletezésekkel", megfigyelésekkel, sétákkal, kirándulásokkal motiválunk.
 • A gyermekek számára folyamatos visszajelzésre törekszik, a tevékenységek közben
 • A gyerekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek kognitív képességei.

7.3. Hitoktatás

 

A napirendben hittan oktatáshoz helyet és időt biztosítunk. A hitoktatást a református lelkész tartja.

 • Német nyelvoktatás:

A nagycsoportos gyermekek számára az általános iskola pedagógusa játékos keretek között heti rendszerességgel tart német nyelvű foglalkozást./ Nem minden évben valósul meg/

7.5 .Gyermekek egyéni képességeinek mérése, nyomon követése

 

A gyermek megismerése az óvodába lépés pillanatában kezdődik és az óvodai évek alatt

folyamatos a megfigyelés. A gyermek óvodába lépésekor a szülőkkel való beszélgetés és a családlátogatás alkalmával szerzett információk, tapasztalatok alapján az óvodapedagógusok anamnézist töltenek ki. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 4-7 éves korig a DIFER méréssel történik. 7 alapkészséget mérünk:

 • Írásmozgás-koordináció
 • Beszédhanghallás
 • Relációszókincs
 • Elemi számolás
 • Tapasztalati következtetés
 • Tapasztalati összefüggés
 • Szocialitás

A mérés 5 fejlődési szakaszt különít el:

 • előkészítő
 • kezdő
 • haladó
 • befejező
 • optimum

A nagycsoportos gyermek akkor tudja kudarcok nélkül teljesíteni az első osztályt, ha képességei az utolsó két szakasz valamelyikében helyezkedik el.

Évente két mérést folytatunk a 4 -7 évesek körében. Először szeptemberben mindenkit a jelzett korosztályban és áprilisban még egyszer, de ott már csak az iskolába indulókat. A mérési eredményeket diagramon ábrázoljuk. Az eredmények birtokában végezzük fejlesztő munkánkat. Célunk a hatékony óvodai nevelés, melynek alapfeltétele a gyermek személyiségének, adott állapotának alapos ismerete, hogy fejlődésében saját képességei szerint és saját tempójában haladva, minél magasabb szintre jusson el.

Az óvodapedagógus feladatai:

Megfigyeléseket végez, a személyiségfejlesztési folyamat során épít a gyermekek otthonról hozott szokásaira, terveit a cél meghatározásával készíti.

 • Folyamatosan rögzíti a gyermek fejlődésében bekövetkezett változásokat
 • Figyelemmel kíséri, a gyermek fejlődésének egyéni tempóját
 • A fejlesztést egyénre szabottan tervezi meg, minden esetben biztosítja az esélyegyenlőséget, tervet készít a lehetőségek legoptimálisabb kihasználására.
 • A szülők tájékoztatása évente két alkalommal és igény szerint történik, a gyermek aktuális állapotától függően
 • Tervei során figyelmet fordít a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.

7.6. Pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése:

Az óvoda munkájának hatékonysága érdekében szükséges a pedagógiai munka ellenőrzése, folyamatos értékelése, valamint a visszacsatolás.

Célunk:

 • Ellenőrzés során: a-visszacsatolás a valóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése érdekében verbális, közvetlen, közvetett tapasztalatszerzés formájában,
 • tények, információk feltárása,
 • értékelés során: -az elért eredmények feltárása, összevetése a kitűzött célokkal,
 • a munka minőségének garantálása a rendszeres ellenőrzéssel, annak értékelésével,
 • a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése.

Feladatunk:

 • Folyamatos ellenőrzéseket végzünk munkánk minél hatékonyabb végrehajtása érdekében.
 • Az ellenőrzéseknek, konkrétnak, objektívnek, folyamatosnak, tervszerűnek, következetesnek és demokratikusnak kell
 • Az ellenőrzést minden esetben kövesse értékelés, mert ez az ellenőrzött személy munkája minősítésének egyik formája.

Területei:

 • dokumentumok ellenőrzése, elemzése (úgymint: csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció,),
 • a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése,
 • pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése,
 • Pedagógiai Program megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése.

Az óvodai pedagógiai munka belső ellenőrzése saját területén valamennyi óvodapedagógus feladata és felelőssége.

A pedagógia munka belső ellenőrzésének irányítása és koordinálása az óvodavezető feladata

Fontos az objektív értékelés, amely alaposságot, körültekintést igényel. A gyakorlati munka elemzése során elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés, az elfogadott elvek számonkérése.

Szempontok az óvodapedagógus írásos dokumentumainak ellenőrzéséhez:

 • naprakészség,
 • pontosság, határidők betartása,
 • pedagógiai tudatosság, azonosság az óvoda pedagógiai programjával.

Szempontok az óvodapedagógus pedagógiai gyakorlati munkájának ellenőrzéséhez:

 • tervező munkája összhangban legyen az óvoda pedagógiai programjával,
 • pedagógiai tudatosság, tervszerűség,
 • differenciált feladat-és ismeretátadás megvalósulása,
 • gyermekközpontúság,
 • empátia,
 • innováció.

Az ellenőrzés a tanév folyamán előre ütemezetten történik - az óvoda éves pedagógiai, működési terve tartalmazza. Év végén összegző értékelés készül. Ön, társ és vezető értékelés.

 

Várható eredményeink:

 • mindenki érzi, tapasztalja munkájának fontosságát
 • mindenki látja munkájának értékét
 • mindeni igyekszik minőségi munkát teljesíteni
 • a feltárt hiányosságok egyre

VIII. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE

 

 

Az óvoda kapcsolatai

 

 1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
 2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező.
 3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.
 4. 1 Beiktatta: 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2018. IX. 1-től. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn.

 

8.1  Intézményen belüli kapcsolattartási formák:

Óvodapedagógusok közötti kapcsolattartási formák: szakmai műhelymunkák - Hospitálások - Alkalmazotti értekezletek - Esetmegbeszélések - Dolgozói kirándulások, online felület, email, telefonos egyeztetés. szóbeli megbeszélések, weboldal,hirdetőtábla.

8.2 Intézményen kívüli kapcsolattartási formák:

 

Óvodánk környezetére nyitott. Minden olyan intézményi és szervezeti formában együttműködik, amely alapfeladatát szolgálja.

8.2.1.      A család

 

Legfontosabb együttműködő partnerünk a család, a szülő.

Együttműködésünk meghatározója: a gyermek neveléséért elsősorban a család a felelős, amelyben mi partnerek, segítőtársak igyekszünk lenni.

A segítés formái:

 

 • Folyamatosan tájékoztatjuk a    szülőt    gyermeke    óvodai   életéről,    fejlődéséről, tevékenységéről.
 • Ösztönözzük, hogy a szülők éljenek a csoportlátogatás lehetőségével.
 • Igény szerint családlátogatás keretében kezdeményezzük, teremtünk lehetőséget a nyugodtabb, bizalmasabb beszélgetésre, ezzel is segítve az együtt-nevelést.
 • A faliújságon, Falú lapon,online felületen, telefonon,személyes beszélgetés , nyílt nap által felhívjuk a szülők figyelmét neveléssel, gyermeklélektannal foglalkozó
 • Alkalmanként külső pedagógiai szakember munkáját is igénybe vesszük a segítéshez, illetve közreműködünk a szülő és a szakember közötti kapcsolat megteremtésében.

Együttműködésünk alapja a kölcsönös bizalom, elfogadás. Különösen fontos a hátrányos helyzetű, valamint a magatartási vagy egyéb problémát mutató gyermekek családjához való tapintatos, segítőkész közeledés, az együttműködés a gyermek érdekében.

Az óvoda ugyanakkor enyhíteni hivatott a gyermeket ért káros hatásokat azáltal, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, nyugodt, elfogadó légkör övezi, és szinte észrevétlenül olyan hatások érik, amelyek testét, lelkét, személyiségét egyaránt erősítik.

A partnerközpontú működés - törekszünk a szakmailag indokolható elvárásoknak való minél jobb megfelelésre. Elégedettség mérő kérdőív

A családdal való kapcsolatalakítás, az együttműködés főbb formái:

 • A szülő gyermekével óvodába lépés előtt ismerkedő látogatást tehet az intézményben, erre szervezett lehetőséget is biztosítunk.
 • Előzetes jelzés után a szülők bármikor bemehetnek a csoportba, ott hosszabb-rövidebb időt eltölthetnek.
 • A napi személyes, telefonos, email-es kapcsolat, párbeszéd lehetősége
 • A szülői értekezletek témáinak kiválasztásába bevonjuk a szülőket. A megbeszélésre, beszélgetésre igyekszünk a hangsúlyt fektetni. Beszélgető kör
 • A gyermekek beérkezése legalább reggel 9 óra. Előzetes megbeszélés alapján a szülők bármikor hozhatják gyermeküket.
 • A családi ünnepekre az óvodában is készülünk, segítjük a ráhangolódást.
 • Változatos évzárók a szülők aktív közreműködésével és igényei

Az óvodai nevelőmunkát a szülők alapvetően a nevelők munkájába vetett bizalmukkal segíthetik. Ezen túl azzal, ha

 • gyermekükkel kapcsolatos gondjaikat őszintén megbeszélik, rendszeres kapcsolatot tartanak az óvónőkkel;
 • elmondják javaslataikat, véleményüket az óvodai nevelőmunkáról;
 • aktívan részt vesznek a szülői értekezleteken, a közös programokon, a tárgyi feltételek javítását szolgáló közös munkákban;
 • társintézményeknél, civil szervezetekben megjelenítik az óvoda érdekeit, értékeit, segítik az intézményről alkotott pozitív kép kialakítását;
 • segítik gyermekük közösségbe való beilleszkedését, az óvodai szokások, (közösségi, magatartási) szabályok elsajátítását; a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadását.

8.2.2.      Az iskola

 

Az iskolával való kapcsolatunk legfőbb célja a gyermekek számára a minél zökkenőmentésebb átmenet elősegítése. Fontos az előzetes véleménycsere, majd a tapasztalatok megbeszélése.

Az iskolával való kapcsolat tartalma:

 

 • Évente 2 alkalommal kölcsönös látogatás, a mindenkori első osztály nyomon követése, tapasztalatok beépítése a pedagógiai munka továbbfejlesztése céljából. DIFER után követés
 • Folyamatos szakmai tapasztalatcsere
 • Az iskolai pedagógusokat meghívjuk továbbképzéseinkre, általunk szervezett előadásokra, fórumokra
 • Az óvónők, gyerekek részt vesznek az iskolai ünnepségeken.
 • Közös ünnepség / farsang az elsősőkkel/
 • Az iskolások szereplése színesíti az óvodai ünnepeket (karácsony, farsang).

8.2.3.      A fenntartó

 

A gyermekeket közvetlenül érintő kapcsolatokon túl az együttműködésünk a fenntartó önkormányzatokkal a legszorosabb. A működési feltételeket – lehetőségeikhez mérten – biztosítják az óvoda részére. A működéshez elsősorban gazdasági szemlélettel közelít, emellett elvárja a jelenlegi óvodakép fenntartását, a szülők gyermek-elhelyezési igényeinek kielégítését.

8.2.4.        Gyermekvédelmi kapcsolatok, tevékenység

 

Az óvoda vezetője és gyermekvédelmi felelőse szoros kapcsolatot tart fenn az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatával, a Városi Szociális központtal, a hátrányos helyzetű gyermekek, családok segítése érdekében.

Az óvoda gyermekvédelemmel összefüggő tevékenysége:

 • Kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kiépítése és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. Tapintatos - a gyermeket veszélyeztető helyzetekben viszont határozott - véleménynyilvánítás; jelzés a hatósági feladatot ellátó szervezeteknek.
 • A gyermekek szociokulturális helyzetének feltérképezése, folyamatos figyelemmel kísérése. Szükség esetén konkrét segítségkérés (önkormányzat, karitatív szervezetek), segítségadás (színházbérlet, kirándulás költségeinek átvállalása).
 • A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának fokozott ösztönzése, elvárása.
 • Folyamatos, élő kapcsolat az óvónők – gyermekvédelmi felelős – családgondozó között (a jelzőrendszer működtetése) – kiemelt figyelemmel a gyermekek testi-lelki bántalmazására vagy elhanyagolására.

8.2.5.      Egyéb kapcsolataink

 

A pedagógiai szakmai szolgáltató POK - óvodapedagógusoknak továbbképzéséhez nyújt segítséget, tanfolyamokat szervez, szaktanácsadást folytat. Rendszeres tájékoztatást nyújt pedagógiai rendezvényekről, eseményekről, minősítést, tanfelügyeletet érintő témákban.

Pedagógiai szakszolgálat intézményeivel folyamatos munkakapcsolatban állunk. A szakszolgálat fejlesztő pedagógusa, logopédusa, gyógy testnevelője folyamatos fejlesztő munkával

segíti tevékenységünket. Mint elsőfokú szakértői bizottság elvégzi a beutalt gyermekek magatartászavarainak, értelmi fogyatékosságának megállapítását.

„4. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.”

Helyi szinten kapcsolatot tartunk:

 • A gyermekek egészségmegőrzése, egészségvédelme érdekében a védőnővel és az óvoda gyermekorvosával, fogorvosával.
 • A gyermekek kulturálódásának segítésében:

A művelődési ház gyermekeknek szóló rendezvényein alkalmanként részt veszünk.

A nagyobb gyermekek megismerkednek a gyermekkönyvtárral.

 • A helyi idősek otthonával.
  • A katolikus, református egyházzal – közös ünnepségek.
  • Vállalkozókkal, akik esetenként segítik az óvodát.
  • A községben működő    társadalmi    civil    csoportokkal,    szerveződésekkel,    akik programunk célkitűzéseinek megvalósításában támogatni tudnak bennünket.
  • A helyi cigány kisebbségi önkormányzattal.
  • Református Szeretetszolgálattal

IX. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

 

Óvodai    ünnepeink    lényegét    a    hosszas    készülődés,    a    ráhangolódás    a    ,közös

megbeszélések, jó hangulatú együttlétek adják. Ennek egy-egy eleme csoportonként – a szülőkkel való megbeszélés szerint – lehet más és más, ez is mutathatja a csoportok önálló arculatát. Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk az ünnepélyeket és megemlékezéseket.

Lényeges, hogy legyen elegendő időnk az ünnepi előkészületekre, melyeket előre megtervezünk a tematikus tervünkben. Az ünnepség, a megemlékezés ne legyen megterhelő és fárasztó gyermekeink számára. Az ünnepi készülődés és maga az ünnep is meghatározott külsőségek között zajlik.

Gyermekeink érezzék azt, hogy mennyi öröm és szép élmény kapcsolódik az ünnepekhez! Az ünneplés során használt eszközeink színesek, esztétikusak és ízlésformálóak. Rövid, pergő, sok gyermeket egyszerre megmozgató, a csoport kedvenc dalaiból, mondókáiból és verseiből összeállított műsorokkal készülünk. Közös és egyéni szereplés tarkítja műsorainkat. A személyiség kialakulásának, az egyéni képességek kibontakoztatásának az ünnep keretén belül is teret adunk. Ünnepeinket családias, közvetlen hangulat jellemzi, mely bátorságot ad gyermekeinknek az egyéni szerepléshez, önmegvalósításhoz.

Az ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések célja:

 • Közösségi érzés alakítása.
 • A gyermekek közötti együttműködés fejlesztése.
 • Kultúránk megismertetése.
 • Hagyományok tiszteletére nevelés.
 • Ízlésformálás.

Ünnepeink:

Hagyományőrző:

 

 • Szüret
 • Márton nap
 • Advent
 • Mikulás-várás, ajándékozás
 • Karácsony – hosszú adventi készülődéssel, ajándékkészítéssel, mézeskalácssütéssel, meghitt, családias hangulattal
 • Újév
 • Téltemetés, farsang
 • Húsvéti tojásfestés
 • Májusfadíszítés
 • Kenyérsütés /egyéb népi étkek készítése/

Hagyományos:

 • Anyák napi készülődés, személyes köszöntő
 • Gyermeknap – örömteli, humoros együttlét
 • Évzáró, ballagás közös együttlét

 

Nemzeti:

 

 • Március 15
 • Október 23

 

Évszak ünnepeink:

 

 • Víz világnapja (március )
 • Egészség Világnap (április )
 • Föld napja (április )
 • Madarak és fák napja (május )
 • Takarítási világnap (szeptember )
 • Népmese napja (szeptember 30)
 • Állatok világnapja (október )
 • Madárkarácsony (december)

Csoportonként az adott napon ünnepeljük a gyermekek születésnapját. Fontosnak tartjuk az életkoruknak megfelelő helyi hagyományok ápolását. Szem előtt tartjuk a jeles napokat.

Óvodai szintű hagyományaink:

 • Júniusban közös kirándulás a szülőkkel - Sóstóra-
 • Erdei Tábor

X. ÓVODÁNK DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE:

Óvodánk alapdokumentumai:

Alapító Okirat Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program

Munkatervek

Intézményi Önértékelési terv

Tanügyi dokumentáció:

Felvételi és mulasztási napló: A csoportok óvodapedagógusai vezetik, pontos, naprakész adatkezeléssel és nyilvántartással.

Előjegyzési napló: óvodavezető vezeti előjegyzésbe vett és első alkalommal beiratkozott gyermekek adatait tartalmazza.

Pedagógiai dokumentáció:

Éves munkaterv • Pedagógiai csoportnapló • A gyermeki fejlődés nyomon követését szolgáló dokumentumok (a gyermekek személyi anyaga Ilyen vagyok, Fejlesztési napló,DIFER mérő lap, gyerekmunkák .)

10.1.  Ingyenes és térítéses szolgáltatások

 

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Fizetendő étkezési térítési díjak:        368.-Ft/nap

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 • tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
 • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
 • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság
 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Ingyenesen biztosítjuk.:

 • logopédiai ellátást
 • fejlesztőpedagógus
 • gyógy testnevelő
 • a szükség szerinti terápiás foglalkozásokat
 • Az intézmény éves    munkáját    elismerve    a    fenntartók   anyagi    hozzájárulásával kiránduláson vesznek részt a dolgozók, a gyermekek és a szülők.

Térítéses szolgáltatás (a szülőkkel való egyeztetés, jelentkezés alapján):

 • színházlátogatás (alkalmanként, illetve bérlettel)
 • foto készítés
 • kirándulás / a busz általában ingyenes/

XI. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

 

 

11.1.  Személyi feltételek

 

A nevelési folyamat legfőbb szervezője, mozgatója az óvónő. Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Egy jó anya nevelési modelljéhez hasonlító munkával vesz részt a csoport életében. Utánzásra alkalmas példája a legfőbb nevelőeszköz. Érzelmi biztonságot sugároz. Elvárásaiban határozott és következetes. Hitelesség és természetesség jellemzi.

Feladata a folyamatos képzés, önképzés, önkontroll és mindazok beépítése a munkájába.

Közvetlen segítői a dajkák. Feladatuk a gyermekek óvása, védelme, testi szükségleteik szolgálata, valamint személyes példa alapján gondozásuk, nevelésük. Az óvónők, dajkák kapcsolatában elengedhetetlen a hatékony kooperatív együttműködés mely által munkájuk még hatékonyabb eredményesebb lesz.

 1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Netjogtár 5. oldal 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet - az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Hatály: 2021.II.15. –
 2. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
 3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.
 4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli.
 5. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit.
 6. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.

11.2.  Tárgyi feltételek

 

Az évek során az óvodában olyan feltételrendszert alakítottunk ki – jórész pályázati segítséggel –, amely már önmagában is tevékenységre motivál, segíti a gyermekek spontán fejlesztését. Az óvoda rendelkezik a helyi nevelési pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. A folyamatos cseréjük/pótlásuk elsősorban költségvetési források felhasználásával biztosított.

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására.

Fontosnak tartjuk:

 

 • A tárgyi környezet szolgálja a gyermekek védelmét, biztonságát, jó közérzetét, aktivitását. Segítse fejlesztésüket, valamint szükség esetén sajátos igényeik kielégítését. A gyermek által használt eszköz feleljen meg változó testméretének.
 • Természetes anyagokból készült, esztétikus berendezés, eszközök vegyék körül, amelyek a játék célja szerint alakíthatók.
 • Az eszközök a gyermekek számára hozzáférhetőek
 • A szabad mozgás feltételeinek megteremtése bent és kint egyaránt.

Csoportszoba

 

Nem túl sok, gyermekléptékű, esztétikus bútorzat.

Az elrendezés a gyermekek szabad játékát és mozgását, illetve meghitt elhúzódását egyaránt tegye lehetővé.

A kész játékeszközökön túl sok félkész, illetve variálható kiegészítő eszköz segítse a játék kibontakozását.

Legyen helye a gyermekek személyes dolgainak, „kincseinek”. Ez biztonságérzetüket erősíti, intimitást biztosít.

Folyamatos rajzolási, festési, mintázási, bábozási lehetőség biztosítása.

Kisebb helyigényű egyensúlyozók, mozgásfejlesztő eszközök, napi használata. Kakaó biztos számítógép használata

Folyosó – öltöző

A csoporton túlmutató játéktémák (babasétáltatás, kirándulás, ugróiskola stb.) tere. A gyerekek jelel, ellátott szekrényekbe tárolják ruházatukat.

Udvar

Mozgásfejlesztő eszközök a természetes mozgások gyakorlására; különböző nehézségi fokú mozgásokra, mozgássorozatok elvégzésére.

Biztonságos fára mászási lehetőség. Felfesthető ugrálók, ugróiskolák.

Homokozási lehetőség.

Az alapvető felszerelés rendelkezésre áll. Állapotuk, balesetmentességük figyelemmel kísérése, javításuk, szükség szerinti cseréjük folyamatos feladat.

XII. A PROGRAM BEVÁLÁSÁNAK RENDSZERE

 

Programunk beválása folyamatos nyomon követésének célja:

 • erősségek megőrzése
 • hiányosságok kiküszöbölése
 • lehetőségek kiaknázása

Módszerei:

 • a gyermekek óvodai életének megfigyelése
 • az óvónő önellenőrzése
 • elégedettség mérések

Munkánk eredményességének legfőbb mutatói:

 • A gyermekek jól érzik magukat az óvodában, elfogadják életrendjét, beilleszkednek
 • Szeretnek az óvó néni közelében lenni, de egyedül vagy társaikkal is szívesen eljátszanak.
 • Játékuk sokszínű, ötletgazdag. Megszervezése, kivitelezése egyre nagyobb önállóságot

mutat.

 • Várják, és szívesen hallgatják a mesét, képzelődnek, fantáziálnak.
 • Felszabadultan mozognak, mozgásuk egyre ügyesebb.
 • Türelmesek egymással, elfogadják egymást.

Az óvónő időnként megvizsgálja, leméri saját munkáját a következő szempontok alapján:

 • Minden területen azonosul-e a helyi pedagógiai programban közösen meghatározott célokkal, tartalommal, stílussal?
 • Eleget tesz-e a ne siess, ne sürgess, ne aggodalmaskodjhármas követelménynek – tud-

e várni, kivárni?

 • Jól rangsorolta-e tennivalóit?
 • Munkája nem csak saját csoportja, hanem az egész óvoda jó megítélését szolgálja-e?
 • Hiteles és őszinte-e a szülők előtt?
 • Folyamatosan képezi, műveli-e magát; a képzésben szerzett ismereteket alkalmazza-e a

nevelőmunkában?

12.1.  IKT eszközök az óvodánkban:

 

Feladataink:

 • az informatikai nevelés feltételeinek megteremtése,
 • érzékelés, észlelés által sokrétű ismeretszerzés biztosítása,
 • információk feldolgozása változatos tevékenységek során,
 • a térben, síkban való tájékozódás fejlesztése,
 • az IKT eszközök használatának megismertetése az érdeklődő gyermekekkel,
 • tehetséggondozás, részképesség zavarok megelőzése,
 • az interneten való kommunikáció lehetőségének megteremtése,
 • a szülők informatikai szemléletének formálása,

Óvodánk törekszik az IKT eszközök széleskörű felhasználására, mindennapi tevékenységekbe való beépítésükre. CD-lejátszó 3db, Digitális kamera 1db, Digitális fényképezőgép 1db, Színes TV 2db, DVD lejátszó 2db, Videó lejátszó 2db, Laptop 3db, kakaó biztos számítógép 1db. Mobiltelefon 1db, nyomtató 2db, multifunkcionális fénymásoló 1db, szkenner, 1db projektor,1db hangosítás. Ezeknek, az eszközöknek a nagy részét pályázati, vagy jótékonysági báli bevételünkből vásároltuk meg.


 • LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

 

 

MÉHTELEKI ÓVODA ÉS KONYHA

4975 Méhtelek, Petőfi u. 4.

 

 

 

Intézmény OM – azonosítója:

 

033161

Készítette:

 

…………………………….

Kelemenné Bakk Tímea

igazgató

a nevelőtestület bevonásával

Nkt. 26.§ (1)

 

Legitimációs eljárás – Az érvényességet igazoló aláírások:

 

 

     A Pedagógiai Program módosításának tartalmáról a szülők tájékoztatást kaptak

 

 

……………………………

Szülői közösség képviseletében

 

Az óvodai szakmai munkaközösség nevében szakmai véleményt nyilvánított

20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 118.§ (2)

……………………………….

Szakmai munkaközösség nevében

 

A fenntartó képviseletében jóváhagyta

Nkt. 83. § (2) bekezdés g) pontja

 

 

……………………………………….

Polgármester

 

 

 

A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola egészségügyi szolgálat közreműködésével

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 128.§ (6)

 

……………………………………….

iskola eü-i/védőnő képviselője nevében

 

/2024. (               ) iktatószám:

 

Készült: kettő eredeti példányban

 

 

Érvényes: a fenntartó jóváhagyását követően visszavonásig

 

 

A dokumentum jellege: nyilvános

Nkt. 26.§ (1)

 

Verziószám: 1/2024.

2/1 eredeti példány

I.            SZÁMÚ MELLÉKLET

 

 

 

Felhasznált irodalom:

 • Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja

Ajánlott szakirodalom:

 

 

 • BALOGH TIBOR (1991): Lélek és játék. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • BÁLINT ALICE (1990): A gyermekszoba pszichológiája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest
 • BÁLINT SÁNDOR (1977): Karácsony, húsvét, pünkösd. Szent István Társulat, Budapest
 • BÁLINT SÁNDOR (1977): Ünnepi kalendárium. Szent István Társulat, Budapest
 • BETTELHEIM, BRUNO (1985): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Könyvkiadó, Budapest
 • DÖMÖTÖR TEKLA (1981): A magyar nép hiedelemvilága. Corvina, Budapest
 • FALVAY KÁROLY (1990): Ritmikus mozgás – énekes játék. OPI
 • FARMOSI ISTVÁN (1993): Mozgásfejlődés
 • Fejlesztő Pedagógia (1990.1.-1993.1-2) pedagógiai szakfolyóirat
 • FORRAI KATALIN (1993): Ének az óvodában. Editio Musica, Budapest
 • GOLEMAN, DANIEL (1998): Érzelmi Magyar Könyvklub
 • HERMANN ALICE (1979): A gyermekekben érlelődik a jövő. Kossuth Könyvkiadó,

Budapest

 • HERMANN ALICE (1982): Emberré nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest
 • HERMANN IMRE – HERMANN ALICE (1959): Az első tíz év. A gyermek lelki élete magyar írók, művészek, tudósok önéletrajzában. Tankönyvkiadó,Budapest

 • JANKOVICS MARCELL (1996): Ahol a madár se jár. Pontifex Kiadó
 • JUSTHNÉ KÉRY HEDVIG (1975): Ősi és népi játékok élménybefolyása és jelentőségük. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • KARÁCSONY SÁNDOR (1985): A magyar észjárás. Magvető Kiadó, Budapest
 • KODÁLY ZOLTÁN (1958): Zene az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest
 • KODÁLY ZOLTÁN (1964): Gyermekjátékok (Előszó a Magyar Népzene Tára I. kötetéhez). Zeneműkiadó, Budapest
 • KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (1971): Nyelv és lélek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
 • KÓSA LÁSZLÓ – SZEMERKÉNYI ÁGNES (1973): Apáról fiúra. Móra Könyvkiadó, Budapest
 • DR. KULCSÁR ZSUZSANNA (1992): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. ELTE

Egyetemi jegyzet

 • LENGYEL ZSOLT (1981): A Gondolat Könyvkiadó, Budapest
 • MÉREI FERENC – BINÉT ÁGNES (1969): Gyermeklélektan. Gondolat Könyvkiadó,

Budapest

 • MOLNÁR JÓZSEF (1990): A nap arca. Gödöllői Népfőiskola
 • MOLNÁR JÓZSEF (1995): Egész-ség. Melius Alapítvány, Pécs
 • MOLNÁR JÓZSEF (1998): Ég és föld ölelésében. Örökség Könyvműhely
 • PAP GÁBOR (1991): Népmeséink és az évkör. Tudománytörténeti vázlat a Gödöllői Galéria „Mesés Képek” című kiállításához. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő
 • PÁLI JUDIT (1991): Játékok a preventív fejlesztés módszertanához. Óvodai nevelés,

8. és 9. szám

 • POLZ, ALAINE (1987): A rend és a rendetlenség. Kozmosz könyvek, Budapest
 • SUTTON – SMITH, S. (1986): Hogyan játszunk gyermekeinkkel (és mikor ne?). Gondolat Könyvkiadó, Budapest
 • STÖCKERT KÁROLYNÉ (1995): Játékpszichológia. (Szöveggyűjtemény) Eötvös József Könyvkiadó, Budapest
 • TÖRZSÖK BÉLA (1982): Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest
 • VEKERDY TAMÁS (1989): Az óvoda és az első iskolai évek – a pszichológus szemével. Tankönyvkiadó, Budapest
 • VEKERDY TAMÁS (1992): Álmok és lidércek. T-TWINS, Budapest
 • VEKERDY TAMÁS (1991): Az értékszocializáció néhány kérdése. OKI

II. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

 

 

A program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

 

 

 

Óvodánk hiányzó, kötelező (minimális) eszköz és felszerelés igénye a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI

rendelet, 2. számú melléklete alapján készült el.

1. ÓVODA

 

 

 

 

 1. HELYISÉGEK

 

 

 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

 

A

B

C

 

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

1.

csoportszoba 2

gyermekcsoportonként 1

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő

2.

gyermekágy/fektető tároló helyiség

2

óvodánként (székhelyen és telephelyen) valamennyi gyermekágy tárolására

alkalmas) csoportonként 1

 

3.

tornaszoba,

sportszertárral NINCS!

óvodánként

(székhelyen és telephelyen 1)

A tornaszoba kialakítása kötelező. Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik szükségessé, úgy a gyermekek számára aránytalan teher és többletköltség nélkül más nevelési-oktatási intézménnyel-,illetve sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével írásban kötött megállapodás alapján is biztosítható a tornaszoba vagy tornaterem helyiség használata.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben- helyben kell kialakítani.

4.

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani

5.

óvodapszichológusi helyiség

NINCS!

ha az óvodapszichológus alkalmazása kötelező óvodánként, (székhelyen és

telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában-helyben

alakítandó ki.

6.

játszóudvar VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott időben biztosítható a kizárólagos használat az óvoda részére gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben- helyben kell kialakítani

7.

intézményvezetői iroda

VAN!

óvoda székhelyén és azon a telephelyen, amelyen az intézményvezető-helyettes, illetve tagintézmény-, intézményegységvezető- helyettes alkalmazása nem

kötelező 1

 

8.

intézményvezető- helyettesi iroda NINCS!

ha az óvodában intézményvezető-helyettes alkalmazása kötelező (székhelyen és telephelyen) 1

 

9.

tagintézmény-, intézményegységvezető- helyettes iroda

NINCS!

Ha az óvodában tagintézmény

- intézményegységvezető- helyettes alkalmazása kötelező, székhelyen és telephelyen 1

 

10.

óvodatitkári iroda

NINCS!

ha az óvodában az óvodatitkár alkalmazása kötelező óvoda székhelyén 1

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár alkalmazása kötelezően előírt, a feladatellátáshoz szükséges helya tagintézmény-, intézményegységvezető- helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi.

11.

nevelőtestületi és könyvtárszoba NINCS!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi.

A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári dokumentum befogadására legyen alkalmas, az

óvodapedagógusok felkészüléséhez.

12.

általános szertár/raktár

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

13.

többcélú helyiség (szülői fogadásra, tárgyalásra,

ünnepek megtartására alkalmas helyiség)

óvodánként (székhelyen vagy

telephelyen 1)

 

14.

orvosi szoba, elkülönítő

szoba NINCS!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező, amennyiben az óvoda- egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint a gyermekek ellátása aránytalan teher és többletköltség nélkül a közelben található egészségügyi

intézményben megoldható. Gyógypedagógiai,


     

konduktív pedagógiai óvodában minden esetben, helyben kell kialakítani.

15.

gyermeköltöző

Két csoportnak egy

közös!

gyermekcsoportonként 1

Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetővé teszi.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában nem alakítható ki másik csoporttal közösen.

16.

gyermekmosdó, WC helyiség

Két csoportnak egy

közös!

gyermekcsoportonként  1

(WC- nemenként 1)

Gyermeklétszám figyelembevételével. Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetővé teszi.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában nem alakítható ki másik csoporttal közösen és ott ahol mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, az akadálymentesWC

kialakítása is kötelező.

17.

felnőtt öltöző

NINCS!

óvodánként (székhelyen telephelyen) 1 amennyiben az óvodapedagógusok száma több mint hat 2

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek.

18.

felnőtt mosdó VAN!

óvodánként (székhelyen és telephelyen) amennyiben az óvodai csoportok száma több,mint hat 2, vagy az óvoda épülete emeletes szintenként 1.

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai konduktorok is

alkalmazásba kerülhetnek.


19.

felnőtt WC helyiség VAN!

óvodánként (székhelyen és telephelyen) amennyiben az óvodai csoportok száma több, mint hat 2, vagy az óvoda épülete emeletes szintenként 1.

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek.

20.

felnőtt zuhanyzó VAN!

óvodánként

(székhelyen és telephelyen) 1

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek

21.

mosdó, vasaló helyiség

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

22.

szárító helyiség

NINCS!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol a szárító helyiség a mosó, vasaló helyiséggel együtt

kialakítható.

23.

felnőtt étkező

NINCS!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

24.

főzőkonyha

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési

program szerint, helyben

főznek.

25.

melegítő konyha

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

26.

tálaló-mosogató

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

27.

szárazáru raktár

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.

28.

földes árú raktár

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.

29.

éléskamra

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési

program szerint, helyben

főznek.

30.

karbantartó műhely

NINCS!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

Gyógypedagógiai,

és konduktív pedagógiai óvodában.

31.

kerekesszék tároló

óvodánként (székhelyen és

Gyógypedagógiai,


 

NINCS!

telephelyen) szintenként 2

konduktív pedagógiai óvodában, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek.

32.

ételhulladék tároló

VAN!

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

33.

A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív

pedagógiai óvodában, tervezési program többet is előírhat.

 1. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

 

A

B

C

 

1.  Csoportszoba

2.

óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély (rács).

3.

gyermekszék (ergonomikus)

gyermeklétszám szerint 1

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható magasságú, lábtartóval és ülőkével.

4.

gyermekasztal

gyermeklétszám figyelembevételével

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető lapú,peremes, egyszemélyes óvoda

asztalok.

5.

fényvédő függöny

ablakonként,    az ablak lefedésére alkalmas méretben

 

6.

szőnyeg

gyermekcsoportonként, a padló egyötödének lefedésére alkalmas méretben

 

7.

játéktartó  szekrény

vagy polc

gyermekcsoportonként 2, sajátos nevelési igényű

gyermek esetén további 1

 

       

8.

könyvespolc

gyermekcsoportonként 1

 

9.

élősarok állvány

gyermekcsoportonként 1

 

10.

textiltároló és foglalkozási eszköztároló szekrény

gyermekcsoportonként 1

 

11.

edény- és evőeszköz-tároló szekrény

gyermekcsoportonként 1

 

12.

szeméttartó

gyermekcsoportonként 1

 

13.

2. Tornaszoba NINCS!, de felszerelések vannak!

14.

tornapad

5

 

15.

tornaszőnyeg

2

 

16.

bordásfal

2

 

17.

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,

mozgásigényt kielégítő készlet

1

 

18.

egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések

három gyermek egyidejű foglalkoztatásához

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai programban foglaltak szerint.

19.

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

20.

a fogyatékosság típusának megfelelő, a tanulási képességet fejlesztő

eszközök

 

A pedagógiai programban foglaltak szerint.

21.

tükör (az asztal szélességében)

1

 

22.

Asztal

1

 

23.

Szék

2

Egy gyermek, egy felnőtt

24.

Szőnyeg

1

 

25.

játéktartó szekrény vagy könyvek tárolására is alkalmas polc

1

 

26.

4. Óvodapszichológusi

szoba NINCS!

Gyermeklétszám szerint

 

27.

Asztal

1

 

28.

Szék

4

 

29.

Szőnyeg

1

 

30.

Könyvek, iratok tárolására

is alkalmas polc

1

 

31.

5.  Játszóudvar

6.

kerti asztal

gyermekcsoportonként 1

 

7.

kerti pad

gyermekcsoportonként 2

 

8.

babaház

gyermekcsoportonként 1

 

9.

udvari homokozó

gyermekcsoportonként 1

 

10.

takaróháló

homokozóként 1

A használaton kívüli homokozó lefedéséhez.


11.

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök

V. rész szerint

 

12.

6.  Intézményvezetői iroda

13.

íróasztal és szék

1-1

 

14.

tárgyalóasztal, székekkel

1

 

15.

Telefon

1

 

16.

Fax

NINCS!

 

17.

Könyvszekrény

1

 

18.

Iratszekrény

1

 

19.

Elektronikus adathordozó

szekrény

1

 

20.

számítógép internet

hozzáféréssel, perifériákkal

1 felszerelés

 

21.

számítógépasztal és szék

1-1

 

22.

7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezetőhelyettesi

, óvodatitkári iroda NINCS!

(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)

23.

íróasztal és szék

1-1

 

24.

iratszekrény

1

 

25.

telefon

1

Közös vonallal is működtethető

26.

számítógépasztal és szék

1-1

 

27.

számítógép, internet

hozzáféréssel és perifériákkal

1

 

28.

8.  Nevelőtestületi szoba

29.

fiókos asztal, ami egyben eszköz előkészítő munkaasztal is

pedagóguslétszám szerint

NINCS 1 db.

 

30.

Szék

pedagóguslétszám szerint

1

 

31.

Könyvtári dokumentum

500

Az óvodapedagógusok felkészüléséhez

32.

Könyvszekrény

2

Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen.

33.

Fénymásoló

1

 

34.

Tükör

1

 

35.

9.  Többcélú helyiség NINCS!

36.

tárgyalóasztal székekkel

1

 

37.

10. Orvosi szoba elkülönítővel NINCS!

berendezése, felszerelése, vonatkozó jogszabályban előírtak szerint

Amennyiben az óvoda- egészségügyi szolgálat az óvodában megszervezett, biztosított.

Gyógypedagógiai,

         

     

konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva.

38.

11. Gyermeköltöző

39.

öltözőrekesz, ruhatároló,

fogas

gyermeklétszám

figyelembevételével

öltözőrekeszen belül lévő

cipőtároló

40.

öltözőpad

gyermeklétszám

figyelembevételével

 

41.

12. Gyermekmosdó, WC helyiség

42.

Törölközőtartó

gyermeklétszám figyelembevételével

 

43.

Falitükör

mosdónként 1

 

44.

Rekeszes fali polc (fogmosótartó)

gyermeklétszám figyelembevételével

 
 • TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

 

 

 

A

B

C

1.

egyéni tisztálkodó szerek

gyermeklétszám szerint 1

fésű, fogkefe, fogmosópohár, ruhakefe,

körömkefe

2.

tisztálkodó felszerelések

mosdókagylóként 1

szappantartó

3.

fésűtartó

csoportonként 1

 

4.

törölköző

felnőtt és gyermeklétszám

szerint 3-3

 

5.

abrosz

asztalonként 3

 

6.

takaró

gyermeklétszám szerint 1

 

7.

ágyneműhuzat, lepedő

gyermeklétszám szerint 3-

3

 

 

 1. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

 

A

B

C

1.

szennyes ruha tároló

óvodánként (székhelyen        és

telephelyen) 1

 

2.

mosott ruha tároló

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

 

3.

Mosógép

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

ha a mosás helyben történik

4.

Centrifuga

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

ha a mosás helyben történik

5.

Vasaló

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

 

6.

Vasalóállvány

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

 

7.

Szárítóállvány

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

 

8.

Takarítóeszközök

óvodánként (székhelyen             és

telephelyen) 1

 

9.

kerti

munkaeszközök,

óvodánként

(székhelyen

ásó, kapa, gereblye, kerti

és locsolókanna

 

szerszámok

telephelyen) 1-1

 

10.

Hűtőgép

óvodánként 1

 

11.

Porszívó

óvodánként 1

 

 1. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

 

 

 

A

B

C

1.

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)

2.

különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő- konstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) eszközei

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

csoportszobai és udvari eszközök külön-külön

3.

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,

mozgásigényt kielégítő eszközök

gyermekcsoportonként gyermeklétszám figyelembevételével

csoportszobai és udvari eszközök külön-külön

4.

ének,    zene,    énekes játékok eszközei

gyermekcsoportonként gyermeklétszám figyelembevételével

az óvoda pedagógiai

programja szerint

5.

az anyanyelv fejlesztésének, kommunikációs képességek fejlesztésének

eszközei

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai

programja szerint

6.

értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai

programja szerint

7.

ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök

gyermekcsoportonként gyermeklétszám

figyelembevételével

az óvoda pedagógiai

programja szerint

8.

a természeti-emberi – tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai

programja szerint

9.

munka jellegű tevékenységek eszközei

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai

programja szerint

10.

2.  A  nevelőmunkát segítő egyéb eszközök

11.

Televízió

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

12.

magnetofon/CD

lejátszó/hangfalak

három csoportonként 1

 

 

13.

diavetítő vagy projektor

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

14.

vetítővászon

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

 

15.

hangszer

(pedagógusoknak)

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

az óvoda pedagógiai

programja szerint

16.

hangszer (gyermekeknek)

gyermekcsoportonként a

gyermekek 30%-ának

megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai

programja szerint

17.

egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések

gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodában: óvoda pedagógiai programja szerint

18.

projektor vagy írásvetítő

1

 

 

 

 

 • SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI

 

 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

 

A

B

C

1.

1.Beszédfogyatékosok

2.

tükör 120x180 cm

csoportonként 1

 

3.

logopédiai alapkészlet

csoportonként 1

 

4.

2.Hallási fogyatékosok NINCS!

5.

Dallamíró

csoportonként 1

 

6.

hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében

7.

vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, csoportos adó-vevő készülék

gyermeklétszám szerint 1

 

8.

a különböző nyelvi kommunikációs

szinteknek megfelelő

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

abban az esetben, ha az

óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai


 

kifejezések képi megjelenítésére alkalmas elektronikus információhordozó

 

nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata megoldható másik köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében

9.

nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas eszköz

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata megoldható másik köznevelési intézménnyel történő

együttműködés keretében

10.

szurdologopédiai eszközök

csoportonként 1

 

11.

3.Látási fogyatékosok NINCS!

12.

Olvasótelevízió

gyermeklétszám

figyelembevételével

gyengén látók, alig látók

számára

13.

hatrekeszes doboz, gombástábla, szöges tábla, csörgő labda

gyermeklétszám szerint 1

 
 • EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

 

 

 

A

B

C

1.

étel-mintavétel

(üvegtartály) készlet

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

amennyiben étel kiosztása

folyik

2.

Elsősegélyláda

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

a közegészségügyi előírások szerint

3.

gyógyszerszekrény

(zárható)

óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1

a közegészségügyi

előírások szerint

4.

amennyiben a betöltött munkakörben viselete előírt, vagy javasolt, munkaruha

a külön jogszabályban meghatározottak szerint

5.

tűzoltó készülék

az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint

SZMSZ


SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
OM 033161Tartalomjegyzék
I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 4
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 4
2. Költségvetési szerv főbb adatai: 9
3. .Az intézmény alapdokumentumai, jogosultsága: 11
II. NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 13
1. Működés rendje 13
2. Az intézmény vezetése és az igazgató feladatai 18
3. Az intézmény szervezeti felépítése, és vezetése 25
4. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 27
5. Az igazgató akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 28
6. Az intézmény tagintézménnyel, intézmény egységgel nem rendelkezik 29
7. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 30
8. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje 30
9. Az óvodaszék 32
10. Az igazgató és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 32
11. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 34
12. Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás 42
13. Fakultatív hit és vallásoktatás 43
14. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 44
15. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja beleértve a pedagógiai szakszolgálatokat, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 47
16. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 55
17. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 59
18. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 61
19. Az intézményben történő dohányzás szabályozása 62
20. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 62
21. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételeit: 64
22. Szakmai Munkaközösségek 66
23. Kártérítési felelősség 66
24. Különös közzétételi lista 66
25. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 67
26. Egyéb szabályzások 78
III. Mellékletek: 81
1.számú melléklet 81
Panaszkezelési szabályzat 81
2. számú melléklet 85
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 85
3.számú melléklet 108
Munkaköri leírások 108
4.számú melléklet 118
A lobogózás szabályai 118
5.számú melléklet 119
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 119
6.számú melléklet 123
Titoktartási kötelezettség 123
7.számú melléklet 125
Diabéteszes gyermek speciális ellátási eljárásrendje 125
8.számú melléklet 129
Az anafilaxiás sokk óvodai kezelésének eljárásrendje 129
IV. Legitimáció 132


Bevezető

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.

A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el.

A szabályzat nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény Pedagógiai Programjában az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában rögzített cél és feladatrendszer, racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján készült:
• 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
• 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
• 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
• 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
• 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
• 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről
• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
• 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
• 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
• 296/1997.(IX.3.)NM rendelet az iskolaügyi ellátásról
• 62/2011.(XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992évi XXXIII. törv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
• 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről
• 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről (hatályos 2022. VI. 01.-ig)
• 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
• 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
• 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről
• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola egészségügyi ellátásról.
• 2007. évi CLII. Tv. egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről.
• 132/2000. (VII. 14.) Korm.rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Ber.)
• 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
• 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
• A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
• 277/1997. (XII. 22.) Korm.rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
• Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet
• A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló előírásaira
• 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.)
• 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
• Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
• 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
• Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény
• A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. LXXIX. törvény
• CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
• Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)
• Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
• Az intézmény hatályos alapító okirata
• Nevelőtestületi határozatok
• Vezetői utasítások
Az óvoda működési és szakmai tevékenységét meghatározó útmutatások (Oktatási
Hivatal):
a) A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/A_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyermekek_ovodai_nevelesenek_iranyelve.docx
b) A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz

A szabályzat hatálya

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára az intézménnyel egyéb jogviszonyban állókra, az óvodába járó gyermekek közösségére, szüleire vagy törvényes képviselőjére. A szabályzat a nevelőtestület általi elfogadás után és szülői munkaközösség véleményezési jogának gyakorlása mellett-, a fenntartót egyetértésével lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ.

Az SZMSZ időbeli hatálya

A …….………iktatószámon elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az óvoda igazgatójának jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a …………………..iktatószámon elfogadott SZMSZ.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az igazgató hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület.

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
• Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
• Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
• A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).
Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:

• Az óvoda területére.
• Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.

2. Költségvetési szerv főbb adatai:

Az alapító okirat kelte, azonosítója: 2017.VII.20. 6/2017
Az intézmény neve: Méhteleki Óvoda és Konyha
Az intézmény székhelye: 4975 Méhtelek Petőfi utca 4.
Az intézmény email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldala: www.mehtelekiovoda.hu
Az intézmény telefonszáma: 06-44-368-066 vagy 06-70-602-1523
OM azonosítója: 033161
A fenntartó neve: Méhtelek- Garbolc – Nagyhódos- Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása
Címe: 4975 Méhtelek Sport utca 3.


Az intézmény alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ a)- b) és r) pontjai szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, fejlesztése. AZ ESÉLYTEREMTÉS, HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS AZ ÓVODÁBAN

Célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/ a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 2023. évi LII törvény a pedagógus új életpályájáról, az ahhoz tartozó 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, szervezeti felépítését, irányításának rendjét, működésének folyamatait, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására.


Feladat: A hátránykompenzálás, esélyteremtés során felmerülő igények, elvárások azonosítása a szülő, gyermek, pedagógus, fenntartó, szakszolgálatok szemszögéből. CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
• köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (a 2023. évi LII tv. a pedagógusok új életpályájáról alapján)
• köznevelési dolgozó – munkaviszony (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. alapján)
• közalkalmazott (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján)
• megbízásos jogviszony (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján)Szakágazat száma Szakágazat megnevezése
851020 Óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Méhtelek, Garbolc, Nagyhódos, Kishódos községek közigazgatási területe

Az óvodai csoportok száma: 2

Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 56 fő

3. .Az intézmény alapdokumentumai, jogosultsága:

• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok:

• Éves munkaterv (éves beszámolóval)

A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként kezelése az óvodavezető feladata. Irattári elhelyezésük kötelező. A nyilvánosságot biztosítandó, az említett alapdokumentumok kihelyezése a következő helyekre történjen meg.
• fenntartó
• óvodavezető
• -KIR, intézmény honlapja

A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel jogviszonyban nem állók is.


Az intézményben aláírási jogkörrel rendelkezik:
• Igazgató


Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata:


„Hosszú” bélyegző: Az óvoda neve, címe, adószáma:
Körbélyegző: Középen címer, körben az óvoda neve


II. NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Működés rendje

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik.

Általános szabályok
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni: szülői szervezet (közösség) véleményét.

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap),
• a szünetek időtartamát,
• a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
• a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját.
• az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap időpontját

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

A nyitva tartás rendje:

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. Az óvoda:
• nyári zárva tartása alatt takarítás folyik
• az évközi szünetekről- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
• A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt.

A gyermekek benntartózkodás rendje:

Gyermekek elvitele:
• a foglalkozásokat követően:
• ha ebédet igényel 12.30 órától – 13 óráig lehet
• délután: 15.00 órától – legkésőbb 16.00 óráig kell elvinni.

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el.

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

Az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével használhatja.

Az alkalmazottak benntartózkodás rendje:

Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák. A munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, mindenki kézbe kapja. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A dajkák heti teljes munkaideje 40 óra.

Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az igazgató állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az intézmény dolgozói javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.

Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan a csoportban pontosan megjelenni.

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni az igatgatónak, hogy a helyettesítésről intézkedjen.

Az óvónők számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda igazgatója adja.

A közösségi tulajdon érdekében az épület kulcsainak biztonságos használata a nyitó és záró dolgozók feladata.

Kulcsmásolat minden dolgozónál van.

Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az igazgatóval egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató jogosult.

A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.


Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért felelős személyek: igazgató

Az intézménnyel köznevelési alkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók továbbképzése (szabályai)

Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése.

A pedagógusok továbbképzését a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szabályozza. Az intézmény 5 évente köteles továbbképzési tervet készíteni.

A továbbképzés szabályai:

• Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulását, akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó.

• Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre.

• Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat.

A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján évente felül kell vizsgálni.
A továbbképzésben résztvevő személyekkel tanulmányi szerződést kell kötni.

A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése

A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni.

Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az igazgató részére azonnal be kell jelenteni.
A jogosultságot félévenként felül kell vizsgálni.

Az igazgató nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

Az intézmény nyitvatartási idején belül az igazgató a munkaidő beosztása alapján tartózkodik az intézményben.

Óvodai ügyintézés: minden nap 8 – 13 óra között történik

A nevelési év rendjének meghatározása

Nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével.

A nevelési év rendje és annak közzététele

Az éves munkaterv tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat:

• a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
• az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját
• a nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját,
• a szünetek időpontját a fenntartói döntés alapján.

A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az óvodapedagógusok az első hónapban ismertetik a gyerekekkel, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet a nyitva tartás időpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni.

Az óvoda munkarendje, nyitva tartása:

Az intézmény a nevelési évben: 7.30– 16-ig tart nyitva.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt - eseti kérelmek alapján.
• Az óvoda 5 napos (hétfőtő- péntekig) 42,5 órás munkarenddel üzemel
• Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul
• Az óvodák dolgozóinak munkarendjét a mindenkori éves munkatervek tartalmazzák
• A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, két részből áll:
Szeptember 1-május 31-ig szorgalmi idő,
Június 1-augusztus 31-ig a nyári időszakban a csoportok összevonva működhetnek.
• Az óvodák egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthatnak, melyről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak.
• A gyerekek fogadása óvónő, vagy a dajka jelenlétében történik. A gyerekek szakszerű felügyeletének megszervezéséről a nyitva tartás időtartama alatt a vezető gondoskodik
• A gyermekek napirendjét a csoport óvónőinek a csoportnaplóban kell rögzíteni.
• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti,a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt
• Az óvoda a nyári időszakban általában 2 hétig zárva tart. Ez alatt az időszak alatt kell elvégezni az óvodai csoportok szükség szerinti felújítását, nagytakarítást, fertőtlenítő meszelést
• Az óvodák a tavaszi, téli időszakban, illetve munkanap áthelyezés esetén az igényeknek és gazdaságosságnak figyelembe vételével tartanak nyitva. Ha kevés gyermek jön az óvodába, összevontan egy csoportban kerülnek elhelyezésre
• A nevelés nélküli munkanapok száma évente 5 nap.
• Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.
• A nyári zárás idejéről a gyermekek szüleit értesíteni kell.
• Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi

Csoportösszevonás:

A mindenkori tanév törvényes rendje szerint az óvoda őszi, téli, tavaszi, nyári szünetek idején, vagy más olyan esetben, amikor a gyermekek létszáma jelentősen csökken, a két csoport összevonható.

A gyermekek részvétele, vagy elhelyezése óvodán kívül szervezett programok idején:

A nevelőtestület egésze, vagy a csoport pedagógusai által az óvoda nyitvatartási idejében, de az épületen kívül szervezett programokon a gyermekek a szüleik engedélyével vehetnek részt.
2. Az intézmény vezetése és az igazgató feladatai


Az óvoda élén igazgató áll, aki nyilvános pályázat útján a Méhteleki Önkormányzat Képviselő-testülete nevez ki, bíz meg, ment fel. Az igazgató tekintetében Méhtelek-Garbolc–Nagyhódos-Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulás elnöke gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. Magasabb beosztású közalkalmazott. Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja. Az igazgató a munkáját munkaköri leírás alapján végzi.
Véleményező, javaslattevő joggal rendelkezik. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg.
Az igazgatóval szembeni általános elvárások:

• A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása.
• A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása.
• Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása.
• Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása.
• Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.
• Az intézmény jövőképének kialakítása során vegye figyelembe az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat.
• Szervezze meg és irányítsa az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését.
• A pedagógiai program alapelveit hozza összhangba a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel.
• Reagáljon az intézményt érintő kihívásokra, kísérje figyelemmel a változásokat, azokat hatékonyan tervezze, szervezze és hajtsa végre.
Az igazgatónak kizárólagos jog és hatásköre

• a munkáltatói jogkör gyakorlása, személyi és munkaügyi feladatok ellátása
• a vezetés tagjainak belső ellenőrzése, teljesítményértékelésük elkészítése, kötelezettségvállalás - döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával
• az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, más hatáskörébe nem utal
• aláírási, kiadmányozási jogkör gyakorlása. Az intézmény által kibocsájtott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény igazgatója egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az igazgató aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával érvényes.

Az igazgató feladata, jogköre:

Az intézmény élén a fenntartó által, pályázat útján kinevezett igazgató áll, aki: A 2023. évi LII. törvény 75.§ alapján az igazgató felelőssége
A köznevelési intézmény igazgatója
• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért,
• gyakorolja a munkáltatói jogokat,
• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
• ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
• felelős az intézményi szabályzatok, tervek elkészítéséért, egymásra épüléséért, megvalósításáért, tovább gondolásáért
• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
• képviseli az intézményt,
• felel a pedagógiai munkáért,
• felel a nevelőtestület vezetéséért,
• felel a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
• felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi tárgyi feltételek biztosításáért,
• felel a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
• felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
• felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a dajkák pedagógusok hatékony együttműködésért
• felel a szülői szervezettel és más partnerekkel való megfelelő együttműködésért,
• felel a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
• felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,
• megszervezi az intézmény belső ellenőrzését,
• kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
• támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat, az intézmény partnereit a változásokról, lehetőségekről
• Figyelemmel kíséri, a pedagógusokkal együtt kitűzött célok, feladatok megvalósulását, értékelik azokat és szükség szerint módosítást hajt végre.
• Törekszik a vezetői programjával összhangban álló célok feladatok kitűzésére, megvalósítására.
• Kialakult mechanizmust működtet az intézményen belüli munkarend megszervezésére (például csoportbeosztás, szabadságolások)

Az igazgató feladatai

Az igazgató munkaideje felhasználását és beosztását - a mindenkori rendeletben meghatározott foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül - maga jogosult meghatározni.
Az igazgató pedagógiai – szakmai feladatai:

• A Pedagógiai Programot megfelelteti az ONOAP aktuális állapotának. Ehhez figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat.
• Irányítja az értékközpontú nevelést, tanulást, tanítási folyamatokat.
• A partnerek elégedettségi mérésének eredményeit elemzi, értékeli, levonja a következtetéseket és ehhez igazítja a fejlesztési terveket.
• Felelős az intézmény elfogadott pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvek, célok feladatok végrehajtásáért, melyek pontosak, érthetőek, teljesíthetőek.
• Mint az óvoda pedagógiai – szakmai irányítója, gondoskodik a nevelő, oktatómunka állandó fejlesztéséről.
• A nevelőtestületi egyeztetés alapján elkészíti az óvoda egymásra épülő munkatervét, beszámolóját és gondoskodik azok megtartásáról.
• Felelős az óvoda ellenőrzési, minőségi működéséért, ellenőrzi, segíti és értékeli a csoportokban folyó nevelőmunkát, a nevelőtestület tevékenységét, útmutatást ad a további feladatokhoz.
• Segíti, ösztönzi a pályázatok, szakmai újítások elkészítését.
• Ellenőrzi és jóváhagyja a csoportnaplókat, rendszeresen tájékozódik az óvodai, szakmai adminisztráció vezetéséről.
• Biztosítja a családi és óvodai nevelés összhangjának megteremtését elősegítő feltételeket, a szülői szervezettel való együttműködést.
• Együttműködik a fenntartóval és felügyeleti szervekkel.
• A nevelés folyamatosságának érdekében kapcsolatot tart az általános iskolával, azok vezetőivel együttesen gondoskodik a tervszerű, folyamatos együttműködésről.
• A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terve elkészítéséért megszervezi, és koordinálja.
• A pedagógiai továbbképzéseknél figyelembe veszi az aktualitásokat, munkatársak igényeit
• A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért.
• Az érvényben lévő rendeletek alapján gondoskodik az óvodai felvételek előkészítéséről, lebonyolításáról.
• Az óvodai nyilvántartások megállapítása, ellenőrzése, vezetése.
• A tankötelezettségi törvény óvodai szintű végrehajtása.
• A nyári szünetek előkészítése, meghatározása, engedélyeztetése.
• Törzskönyv folyamatos vezetése

Munkáltatói jogkörből adódó feladatai:

• Az óvoda igazgató feladata az óvoda valamennyi dolgozójának munkaviszonyából eredő jogainak érvényesítése és kötelességei teljesítésének ellenőrzése.
• Személyi anyag kezelése, pályázatok lebonyolítása, változások, áthelyezések lebonyolítása.
• Bérfejlesztés előkészítése, lebonyolítása.
• Kulcsszámváltozások miatti átsorolások lebonyolítása.
• Kitüntetések felterjesztésének előkészítése.
• Jutalmazások, jubileumi jutalmak bonyolítása.
• Munkaügyi bejegyzések elvégzése.
• Fizetés nélküli szabadság engedélyezése /GYES, GYED/.
• Másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése.
• Munkaköri leírások készítése, jogszabályok alapján
• A feladatokat megosztása a különböző munkakörökben és feladatokban. Teljes egyéni felelősséget vár el, ezek megvalósításában.
• A rendelkezésre álló költségvetés alapján gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért-a fenntartóval együttműködve
• Személyi létszám, váratlan, várható, esetleges változásának előre jelzése a fenntartó felé
• A fenntartó szerv által megállapított hatáskörben felelős az óvoda ésszerű és takarékos gazdálkodásáért.
• Az ezzel kapcsolatos feladatokat a mindenkori pénzügyi és költségvetési rendelkezések alapján látja el.
• Gondoskodik az épületek tárgyi feltételeinek javításáról, a lehetőségek figyelembevétele mellett, a felszerelési tárgyak, eszközök, anyagok folyamatos biztosításáról.
• Az óvoda költségvetéséhez javaslatot, költségvetési tervet készít.
• Törekszik az ésszerű anyag- és eszközfelhasználás betartására.
• Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása érdekében a társadalmi támogatásokat, pályázatokat szorgalmazza.

Ügyviteli feladatok:
• Az óvoda nevében aláírásra az igazgató, a jogosult.
• Az óvoda körbélyegzőjének használatára jogosult az óvoda igazgatója
• Az óvodai konyhai körbélyegzőjének használatára jogosult az élelmezésvezető

A költségvetési szerv vezetője a 2011. évi CXC törvény 69. § (1) bek. meghatározottakon túl felel:

• az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért
• az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért
• a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért
• a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért
• az intézményi számviteli rendért
• a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért
• az óvoda szakszerű, törvényes működtetéséért
• az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosításáért
• az intézmény munkáltatói feladatainak elvégzéséért
• az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységeiben dolgozók közötti megosztásáról
• az óvoda nevelőtestületének irányításáért
• a pedagógiai munka irányításáért, ellenőrzési, mérési, önértékelési rendszerének működtetéséért a Pedagógiai Programban meghatározottak alapján
• a nevelőtestületek jogkörébe tartozó döntések érvényesítésének ellenőrzéséért
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az óvoda működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósítása érdekében
• a saját hatáskörben történő előirányzat módosítási kérelmek összeállításáért, ellenőrzéséért
• a gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekvédelmi munka irányításáért
• a nemzeti és óvodai ünnepek helyi pedagógiai programokhoz és a munkarendhez igazodó, méltó megszervezésének biztosításáért az óvodavezető-helyettesekkel együtt
• a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányításáért, ellenőrzéséért
• rendkívüli szünet elrendeléséért, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna (Intézkedéshez be kell szerezni a Fenntartó egyetértését, ha ez nem lehetséges a fenntartót értesíteni kell)
• a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és nem átruházható – feladatok ellátásáért
• a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért
• a pedagógus minősítő vizsga és minősítési eljárás jelentkezésének rögzítéséért
• az intézményi, a igazgatói és a pedagógusi önértékelés szempontjainak elkészítéséért és annak működtetéséért
• a tanfelügyeleti vizsgálat továbbá a minősítővizsga és a minősítési eljárás intézményi feltételeinek megszervezéséért
• a tanfelügyeleti vizsgálat eredményeképpen az intézkedési terv elkészítéséért, megvalósításáért, kockázatkezelésért,
• a HACCP rendszer működtetéséért,
• a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon keresztül történő ellátásáért,
• a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért (GDPR), a vagyonnyilatkozatok őrzéséért; az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért,
• az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;
• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért;
• az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;
• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért

Az igazgató feladata járványügyi készenlét idején

Az új munkaforma (Home Office) beindításának előkészítése, működtetése:
• tervezési szakasz: fenntartóval történő egyeztetés, munkatársak bevonódásának biztosítása pld. kérdőíves felméréssel. a szülők tájékoztatása
• a rendszer működtetése: stratégiai és operatív irányítási feladatok ellátása
• ellenőrzés és értékelés a működési szabályok és értékelési rendszer alapján
• szükséges korrekciók végrehajtása: szabályozó dokumentumok, működési gyakorlat aktuális módosításainak koordinálása, ellátása


3. Az intézmény szervezeti felépítése, és vezetése

Szervezeti egységek és vezetői szintek

A szervezeti egységekhez kapcsolódó vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően, magas színvonalon lássa el.

A munkavégzés a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények, és igények figyelembevételével történjék.
Engedélyezett álláshelyek száma: 7 fő

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 7 fő

A munkakörökben Megjegyzés (teljes vagy
Munkakörök foglalkoztatható részmunkakör)
létszám
Igazgató 1 Teljes munkakör

Óvodapedagógus 3 Teljes munkakör

Pedagógiai asszisztens 1 Teljes munkakör
Dajka 2 Teljes munkakör
Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

4. A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen.

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Vezetői szint Szervezeti Rendje és formája
egység

Legfelsőbb szervezeti - Értekezletek ideje, rendszeressége:
vezetői szint egység évente 2 alkalom
igazgató neve: - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
nevelőtestület havonta, kötelező órákon túl
- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás
ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező
órákon túl
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje,
rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság,
körlevél, online felület, telefon
szervezeti - Értekezletek ideje, rendszeressége:
egység évente 2-szer, szükség szerint bármikor
neve: - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
alkalmazotti havonta, kötelező órákon túl
közösség - Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás
ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező
órákon
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje,
rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság,
körlevél, email, telefonSzervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Szervezeti Partner (másik) Rendje és formája
egység szervezeti egység
1. nevelőtestület szervezeti egység neve:
szervezeti egység alkalmazotti közösség
- Csoportos megbeszélések ideje,
rendszeressége: szükség szerint,
- megbeszélések, tájékoztatók ideje,
rendszeressége:
szükség szerint,
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje,
rendszeressége: szükség szerint,
dokumentumok, faliújság, körlevél, email

Pandémia esetén a kapcsolattartás rendje
Az intézmény egységek között, a munkatársainkkal, a szülőkkel és külső partnereinkkel, elsősorban az online lehetőségek felhasználásával történik a kapcsolattartás.

5. Az igazgató akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje

A nevelési-oktatási intézmény igazgatója az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy akadályoztatása esetén a:
- igazgatói feladatokat ellássák.

Az igazgató 4 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén (előre tervezhető esetben a hiányzás 5. napjától)

Ha egyértelművé válik, hogy

• az intézmény igazgatója a szükséges igazgatói intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a igazgatói feladatokat Az igazgató távolléte esetén a helyettesítés az igazgató által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában a szakvizsgával/ rangidős/ rendelkező, határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógus helyettesíti.

• a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett,
• a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott,
• a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

Az igazgató, akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az igazgató megnevezése, akit A helyettesítő megnevezése
helyettesíteni kell (munkakör és név)

Kelemenné Bakk Tímea (vezető) szakvizsgázott / rangidős/óvodapedagógus


Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell az igazgatói feladatok folyamatos ellátását. Ennek érdekében a igazgató vagy a igazgató helyettes az intézményben tartózkodik az óvoda nyitvatartási idejében.

6. Az intézmény tagintézménnyel, intézmény egységgel nem rendelkezik

Mivel az intézmény jelenleg tagintézménnyel, intézményegységgel nem rendelkezik, ezért szabályozásra nem kerül


7. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:

• külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására,
- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges.

• külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor,
- ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,
- minden más személy.

A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve
- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

8. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje

Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért.

A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják.

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az óvodavezető engedélyével, lehet onnan elvinni.

A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel kell használni.

Az igazgatói szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll.

Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel.

Az óvodában található fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság szakembere, logopédus, fejlesztő és az utazó gyógypedagógus dolgozik. Egyéni fejlesztésre szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe vehetik.

Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 2011. évi CXC. törvény 24§ (3)

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szülői szervezet részére.

A helyiségek használatra való átengedéséről az igazgató dönt.

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat.

Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért a mindenkori reggeles és záró óvónő, dajka a felelős.
9. Az óvodaszék
Az intézményben óvodaszék nem működik.

10. Az igazgató és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 3 főt delegál..

Az igazgatónak biztosítani kell, hogy a szülői szervezet:
• az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra;

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni.
Az igazgató feladata a szülői szervezettel való együttműködés.

A szülő joga, hogy :

• igényelje, kezdeményezze a tárgyilagos ismeretközvetítést
• a foglalkozások szervezését
• a vallás, és hitoktatást
• megismerje a pedagógiai programot, az SZMSZ-t, a Házirendet, gyermeke fejlődésének részletes jellemzőit, értékelését
• részt vegyen:
- a szülői szervezet munkájában,
- a szülői képviselők megválasztásában
- az érdekeit érintő döntések meghozatalában
- a nevelési intézmény munkájában
- igazgató engedéllyel a foglalkozásokon
• választó és választható legyen a szülői szervezetbe
• írásbeli javaslatot tegyen, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon.

A szülői (gondviselői) kötelességek:

• gondoskodjék utódjáról, biztosítsa gyermeke: testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének feltételeit - nevelési kötelezettségének teljesítését -- figyelje és segítse gyermeke: személyiségének sokoldalú fejlődését, közösségbe illeszkedését
• a Házirend és a magatartási szabályok elsajátítását - a kötelességek teljesítését
• tartson kapcsolatot rendszeresen gyermeke pedagógusaival
• tartsa tiszteletben az intézmény igazgatója, dolgozóinak jogait, emberi méltóságát - intézkedjen gyermeke jogai érdekében.

Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel.
A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok:

a) véleményezési jog: munkaterv véleményezése – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján:
- ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján.

b) egyetértési jog:
- ha nem működik óvodaszék, akkor egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatásadásra vonatkozó szabályozása terén – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján

A szülő szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg.


11. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógusa.

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §. (2), valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben.

A nevelőtestületi értekezlet feladata:

• A munkatervben meghatározottakon túl minden olyan esetben, ahol a köznevelési törvény javaslattételi vagy döntési jogkört határoz meg a nevelőtestület számára, e fórum szolgál a vélemények kikérésére
• A nevelőtestületi értekezletet a vezető (távolléte esetén a szakvizsgázott /(rangidős ) hívja össze és vezeti le.
• Az óvodai egységek munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása.
• A munkaszínvonal értékelése és elemzése

Az intézmény a nemzeti köznevelés szóló 2011 évi CXC törvény figyelembe vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
• Pedagógiai Program elfogadása,
• a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit:
Döntési jogkörét:
a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése;
b) A pedagógiai program és módosításainak elfogadása
c) A házirend, SZMSZ és módosításainak elfogadása
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;
e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
f) az intézményvezetői, pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása;
g) jogszabályban meghatározott más ügyek.
h) az éves munkaterv elfogadása,
i) d önértékelési program elfogadása e) a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv elfogadása
j) az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
k) a továbbképzési program elfogadása,
l) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
m) a házirend elfogadása,
n) az igazgatói pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása,
o) jogszabályban meghatározott más ügyekben a nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben szóbeli vagy írásbeli formában.

Véleménynyilvánítási jogkörét:

a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
c) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,
d) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
e) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – valamennyi kérdésben.

A szóbeli véleménynyilvánítás formái:
- szakmai konzultáció; - értekezlet;
- egyéb megbeszélések.

Az írásbeli észrevételek lehetséges formái:
- félévente történő beszámolók;
- a problémák, javaslatok írásban történő egyedi megfogalmazása esetleges megoldási javaslatokkal.
- az online lehetőségek felhasználása (zárt közösségi és levelező csoportok).

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át.

A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok

Nkt: „Nevelőtestület fogalma: a nevelési-oktatási intézményben köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, egyházi szolgálati jogviszony keretében pedagógus-munkakörben, a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége.”

Felettük az általános munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik heti váltásban. Közvetlen felettese az igazgató.
Az óvodapedagógus munkaideje: heti 40 óra, amit váltásban tölt le

A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordított, csoportban letöltendő munkaideje: heti 32 óra (kötött munkaidő).

Heti 4 órát köteles az intézményben tölteni a nevelést előkészítő, valamint egyéb pedagógiai feladatokkal, a nevelőtestület munkájában való részvétellel, gyakornok szakmai segítésével
összefüggő feladatok ellátásával, de szükség esetén eseti helyettesítés rendelhető el ennek terhére.
A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását, felhasználását – további heti 4 óra – maga jogosult meghatározni.

Kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. Az igazgató határozza meg az intézményen belüli, illetve az intézményen kívül teljesíthető feladatok körét. Kötelezhető továbbá kötelező órájának letöltése után, valamint pihenőnapon is – a 40 órás munkaidejének terhére – az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek,
rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, családokkal történő programok stb.)

Feladata: Az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl:

- Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat.
- Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, megfelelően, felelősséggel és önállóan, saját módszerei és a - vezető által ellenőrzött, valamint a vezető által augusztus 30-ig jóváhagyott saját ütemterve szerint nevel.
- Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartása kötelező.
- Szakmai autonómiája, hogy a nevelőtestület által elfogadott ütemtervi kereteken felül szabadon választja meg a foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai anyagot.
- Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési rendszerét, amely évente kétszer DIFER mérés (október, május) írásban is rögzíti az eredményeket., Ennek tükrében jelöli ki a fejlesztés irányát..(féléves fejlesztési tervet készít.)

- A gyermekek értékelését, gyermekenként vezetett személyiség lapon,.( Ilyen vagyok , Fejlődési napló ) megfigyeléseik alapján végzik- és az eredményeket minden esetben ismerteti a szülőkkel.
- Menedzseli a tehetséges gyermekeket. Ha erre valamilyen oknál fogva nem képes, ezt megbeszéli az intézményvezetővel.
- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.
- Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
- Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
- Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatokat.
- Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja.
- Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának képességét folyamatosan fejleszti.
- A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően alkalmazza.

Adminisztratív teendők ellátása:
- minden foglalkozásról a csoportnapló vezetése
- a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése
- a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása
- vezeti a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt, a gyermek anamnézisét, valamint a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően
- a mérések adatainak vezetése, elemzése
- az intézményvezetés kérésére szociometriai, pedagógiai felmérések elvégzése és összegzése
- statisztikák határidőre történő elkészítése
- a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai, döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul
- szülői értekezleteken jegyzőkönyvet készít
- az igazgató előkészíti a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvéleményt
- Kétévente önértékelés elvégzése a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően, nevelőmunkája fejlesztése érdekében a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások és jelzők, valamint az intézmény saját elvárásai alapján
- az igazgató egyeztetve öt évre szóló egyéni önfejlesztési terv készítése és annak megvalósítása

Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban nevelőtestületnek.

Munkatársi értekezlet

Az óvoda igazgatója szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal minden dolgozónak munkaértekezletet tart.

Az értekezletre meghívást nyer az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az igazgató a munkatársi értekezleten:
• Beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
• Értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését,
• Értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
• Ismerteti a következő időszak feladatait,
• Ismétlődő munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás is ezen értekezletek keretében zajlik.

Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze.

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint az óvoda igazgatója indokoltnak látják. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni.
Járványügyi készenlét idején a nevelőtestület az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményét az intézményben egységesen használt infokommunikációs alkalmazások használatával szóban fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A nevelőtestület ezt követően hozza meg döntését nyílt szavazással a szabályzatok, programok elfogadásáról.

A pedagógus tevékenységével szemben támasztott belső elvárások:

• munkájának megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni munkahelyén annak érdekében, hogy az aznapi foglalkozásokat előkészítse
• viselkedése kulturált, egészség kulturált, illemtudó
• korrekt és korszerű szakmai felkészültség és gyakorlat, valamint hatékony, magabiztos és sikeres működés (asszertivitás),
• szociális érzékenység, beleérző képesség (empátia) és konfliktus-megoldó készség,
• önzetlen, altruista (előnyöket, hasznot nem váró) és segítséget felajánló viselkedés,
• nyílt emberi kapcsolatokra való készség, kommunikációs képesség,
• viselkedésére jellemző a belső meggyőződésből származó humanitás és gyermekszeretet,
• motivált a PP nevelési irányultságának megfelelő szakmai képzések elvégzésére,
• felhasználja az intézményi mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában,
• a rendelkezésére álló eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket, az eszköz- és felszerelési jegyzékében szereplő eszközöket – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja,
• pedagógiai munkája során épít a gyermekek más forrásokból megszerzett tudására is.
• alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítik,
• kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket, épít a tanulási tevékenységeken belül megvalósítható koncentrációra, a partnerekkel való együttműködésre,
• pedagógiai munkáját éves szinten, tematikus egységekre és foglalkozásokra bontva is megtervezi - a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
• tudatosan tervezi a foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket,
• tudatosan törekszik a gyermekek motiválására, aktivizálására.
• alkalmazza a differenciálás elvét,
• épít a gyermekek szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket,
• reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását,
• tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit,
• munkájában figyelembe veszi a gyermekek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből
• adódó sajátosságait,
• céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket,
• visszajelzései, értékelései a gyermekek felé világosak, egyértelműek, tárgyszerűek, pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését,
• munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál,
• a kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket (pl. INTERNET)
• saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti,
• a PP-ben megfogalmazott feladatait a magas elvárásoknak megfelelően közvetíti a gyermekek, a pedagógustársak, illetve a szülők felé,
• képes magát mind szóban, mind írásban a szakszerűen kifejezni (nyelvhasználat, szakmai pedagógiai-kommunikációs felkészültség)
• ismeri az óvodai nevelés világának humán tényezőit meghatározó gyermekek, pedagógusok, szülők értékrendjét, hagyományos és korszerű taneszközöket, szaktudományos kutatások eredményeit stb,
• évente legalább egyszer részt vesz hospitáláson kollégájánál, melyről hospitálási naplót készít,
• a környezeti változásokhoz igazodó képzés mindennapi óvodai gyakorlatának támogatása a belső továbbképzésen való aktív részvétel

Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.12. Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás

Működési alapdokumentumok
• Alapító Okirat
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Házirend
• Éves Munkaterv

A működési alapdokumentumok elhelyezése
A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként kezelése az igazgató feladata.
Irattári elhelyezésük kötelező.
A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a következő helyekre történjen meg:
- vezetői iroda
- honlap
- KIR
- Oktatási Hivatal intézményi felülete.

A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel jogviszonyban nem állók is.

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az igazgató, és a csoportos óvodapedagógusoktól.
- A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor feltehet az intézmény igazgatójának, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
- Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult személyektől, egyeztetett időpontban.
- Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvoda igazgatója, vagy a témában érintettnek címezve (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt.

Tájékoztatás a Házirendről

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást adnak a házirendről.
Az óvoda alapdokumentumait (PP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend) a szülők megismerhetik. Elhelyezésük a nevelői irodában A Házirend /egy példány/ a bejárat melletti faliújságon folyamatosan megtekinthető.

Az előbbi dokumentumokra illetve bármely az intézmény érintő kérdésben (a kötelező titoktartás figyelembevételével) tájékoztatást az óvodapedagógusok illetve az óvoda igazgatója ad. A pedagógiai program a nyitvatartási időben a vezetői irodában megismerhető, betekintésre átadható. Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján az igazgatói vagy pedagógiai fogadóórákon kérhető.

13. Fakultatív hit és vallásoktatás

• Megszervezése legalább 15 szülő igénye esetén valósulhat meg, ez iránti kérelmet az érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda igazgatójánál. Ezután a megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról.

Egyházak és óvoda kapcsolata

Kapcsolattartó: Az egyházak képviselőivel az igazgató tartja a kapcsolatot.

A kapcsolat tartalma: Vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik.
Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg.
14. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.
Az ellenőrzés utáni értékelés fejlesztő célú a pedagógiai munka hatékonyságának fokozására irányul.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:

• A foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,
• Támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
• Támogassa a különféle szintű igazgatói utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását,
• Biztosítsa az igazgató számára az információt az intézményben folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.
• Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, együtt-gondolkodás, ösztönzés.
• Segítse az igazgató irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
• Fogja át a pedagógiai munka egészét.
• Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését.
• Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását.
• Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, hiányosságokra.
• A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását.
• Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az óvodapedagógusok munkavégzéséről.
• Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
• Hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:

- az intézmény igazgatója, évente minden pedagógust két alkalommal dokumentum és tevékenység ellenőrzés formájában.

A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái

• nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, megfigyelés alapján,
• beszámoltatás,
• írásbeli dokumentációk (csoportnapló, projektnapló, vázlat) ellenőrzése
• megfigyelés, szemlézés
• az önértékelés módszerei (kérdőívek, interjú, tevékenységek megfigyelése, dokumentum elemzés)
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban észrevételt tehetnek.
Az ellenőrzés tapasztalatai „az igazgatói ellenőrzési lapon” kerülnek dokumentálásra. A tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.


Az ellenőrzésre jogosultak:
• igazgató
• fenntartó

Kiemelt szempontok a belső ellenőrzéshez:
• a tevékenység szervezése, felépítése, módszertani lehetőségek kihasználása
• tervezőmunka, illetve annak dokumentálása – tématerv, vázlat
• a tervben szereplő feladatok megfelelősége
• a gyermekek munkája, magatartása, a pedagógus egyénisége, magatartása, egyéni fejlődésének nyomon követése
• az eredményesség, összevetés a nevelési programban leírt követelményekkel
• szakmai felkészültség,
• munkafegyelem
• a játékosság és a képességfejlesztés összhangja.

Az igazgatói ellenőrzés főbb területei:
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok végzése

Az ellenőrzés fajtái:
• A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az óvodapedagógusok munkájának belső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.
• A pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen a foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza.
• A tervszerű, előre egyeztetett időpont szerinti ellenőrzés az érintett dolgozók esetében évente legalább két alkalommal történik. A tapasztaltakról feljegyzés készül, amelyet mindkét fél aláírásával igazol.
• Eseti (spontán, alkalomszerűen) ellenőrzés a problémák feltárása, megoldása érdekében történik.
Önértékelés
A Belső Ellenőrzési Csoport
A pedagógiai munka belső ellenőrzési tervének, konkrét megvalósításának ütemtervét az éves munkaterv – BECS munkaterve tartalmazza.

A belső értékelési csoport tagjait az igazgató kéri fel.

A jelölés elvei, szempontjai
• megfelelő szakmai felkészültség, elkötelezettség, feladatokban aktív részvétel,
• minőségbiztosítás működtetésében való jártasság, képzettség, elkötelezettség a minőség iránt,
• terhelhetőség, rugalmasság, megbízhatóság, jó együttműködési készség, hitelesség,
• megfelelő szintű informatikai tudás,
• határozatlan időtartamú kinevezés.

Belső ellenőrzési csoport feladata
• az önértékelés előkészítése, megtervezése, pedagógusok és partnerek tájékoztatása,
• belső elvárás rendszer megfogalmazása a nevelőtestület bevonásával,
• 5 évre szóló Intézményi Önértékelési Terv és éves Intézményi Önértékelési Terv elkészítése,
• az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer kezelése.
15. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja beleértve a pedagógiai szakszolgálatokat, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
• a szülői szervezettel
• a fenntartóval
• iskola, más oktatási intézményekkel, referencia intézményekkel, „jó gyakorlatot” átvett óvodákkal
• szabadidőközpont, egyházak
• intézményt támogató szervezetekkel
b.) pedagógiai szakszolgálatokkal
c.) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
d.) gyermekjóléti szolgáltatókkal
e.) egészségügyi szolgáltatóval
f.) egyéb közösségekkel
• az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
• a település egyéb lakosaival
• civil szervezetekkel, egyházzal

Minden dolgozó fontosnak tartja, és kiemelt feladatként kezeli a külső partnerekkel való szoros, hatékony együttműködést

A szülői szervezettel való kapcsolattartás: 20/2012. EMMI rendelet 119 §

Az óvoda, mint intézmény szülői szervezetét a gyermekcsoportokban megválasztott szülői munkaközösségi tagok, képviselők közössége alkotja. A kapcsolattartás rendjét az általuk megalkotott, és az intézmény vezetése által is elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Feladat és hatáskör:

• a szülők jogainak érvényesítése, kötelezettségük teljesítése érdekében az óvoda működését érintő kérdésekben véleményezési, javaslattételi jog
• óvoda valamennyi szülőjének képviselete az adott óvodai fórumon
• saját működési rend elfogadása
• Szülői Szervezet elnökének megválasztása
• gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
• pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése
• tájékoztatás kérése a gyermekek csoportját érintő kérdésekben
• tanácskozási jogAz együttműködés célja:
• A szülők bevonása a nevelő munkába, céljaink hatékonyabb megvalósítása érdekében.
• A szülői jogok érvényesítése.
• Közös értékrend kialakítása a szülői ház és az intézmény között.
• Egymás megismerése, az összetartozás érzésének erősítése a közös programokkal, rendezvényekkel.

Kapcsolattartás formái:

• óvodavezetése és a szülői szervezet közötti közvetlen kapcsolattartó a szervezet elnöke
• szülői szervezet értekezlete, megbeszélés, fogadóórák
• személyes megbeszélések
• hagyományápolás, óvoda nyitott ünnepei
• nyílt nap
• Családlátogatások

A kapcsolattartás módja:

• Személyes beszélgetés
• Közös rendezvényeken való részvétel
• Megbeszélések

A kapcsolat gyakorisága: alkalomszerűen. Értekezletek az aktualitásnak megfelelően.

A szülői szervezetnek egyetértési és véleményezési joga van a gyermekeket és az óvoda működését érintő kérdésekben:
• munkaterv, beszámoló elkészítése, elfogadása, módosítása
• pedagógiai program
• nevelési év rendje
• az óvodai SZMSZ kialakítása
• az intézményi önértékelés véleményezése elfogadása előtt
• az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben
• a munkatervek a szülőket is érintő részében.
• a házirend kialakításában, elfogadásában
• az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó kérdésekben
• a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
• az intézmény egészét, vagy a gyermekek döntő többségét érintő ügyekben.

A fenntartóval való kapcsolattartás:

Az intézmény az igazgatón keresztül tart kapcsolatot a fenntartó, és a társulásban lévő önkormányzatokkal.

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:

• az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
• az intézmény tevékenységi körének módosítására,
• az intézmény nevének megállapítására,
• az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.),
• az intézmény ellenőrzésére:
• gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
• szakmai munka eredményessége tekintetében,
• az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint
• a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
• az intézményben folyó szakmai munkáról, beszámoló elkészítése írásban., szóban. tárgyi eszközök évenkénti leltározása-hiányzó nélkülözhetetlen eszközök költségvetésbe való betervezése

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti:
• az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében-amennyiben szükséges.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:

• szóbeli tájékoztatásadás,
• írásbeli beszámoló adása,
• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
• a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
• speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás

Az intézmény az általános iskolával kapcsolatot alakít ki.
A kapcsolatok lehetnek:
• szakmai,
• kulturális,
• sport és egyéb jellegűek.

A kapcsolatok formái:

• rendezvények,
• megbeszélések.
• látogatások.

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
Intézményközi együttműködés jöhet létre közös megegyezés alapján.

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
• a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,
• az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen.

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa.

Pedagógiai szakszolgálatokkal

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődésé, speciális szükségletek biztosítása, érdekében a:
• Szakértői Bizottsággal illetve
• Nevelési Tanácsadóval

Az intézmény segítséget kér, ha a gyermek fejlesztését pedagógiai eszközökkel nem tudja biztosítani,

Az intézmény a Megyei Szakértői Bizottsággal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
• Szakértői Bizottság értesítése – ha az intézmény a beavatkozást szükségesnek látja, esetmegbeszélés – az intézmény részvételével,
• a Szakértői Bizottság címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
• utazó gyógypedagógusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában a gyermek fejlesztéséről. Logopédiai, fejlesztő és gyógy testnevelői segítségnyújtás.

Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése érdekében a:

• Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal megyei POK illetve
• Országos Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
• előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel.

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a:

• gyermekjóléti szolgálattal, illetve
• gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
- személyekkel,
- intézményekkel és
- hatóságokkal.

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,
• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. Védőnő, orvos.
A szolgáltatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos igények szerint kell rendezni.

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és összetartó szerepe jelentős.

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg.

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek

Az intézményi kapcsolat A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe
típusa

1. Szülői szervezet Méhteleki Óvoda És Konyha Szülői szervezete-elnöke
2.Fenntartói szerv Méhtelek, Garbolc, Nagyhódos, Kishódos Önkormányzatok
Óvodafenntartó Társulása
3.Más oktatási intézmény Környező Óvodák vezetői- Méhteleki Általános Iskola
4.Intézményt támogató szervezetek Egyesületek, civil szervezetek
5.Pedagógiai szakszolgálat Szakértői Bizottság,Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmat
6.Pedagógiai szakmai szolgáltató POK
7. Gyermekjóléti szolgálat Méhtelek
8.Egészségügyi szolgáltató Háziorvos- Védőnő- Fogorvos
9.Egyéb: Szabadidőközpont, Tájház, Egyházak, Roma
Kisebbségi Önkormányzat


16. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

20/2012 EMMI rendelet 4§(1)

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

Gyermekek ünnepei: születésnap, mikulás, karácsony ünnepkör, farsang, húsvét, gyermeknap

Világnapok: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja

Óvodánk sajátos hagyományos napjai:, Évzáró, Ballagás

Nyilvános ünnepeink:
• Anyák napja
• Évzáró, ballagás

Aktuális jeles napok
Nemzeti ünnepek

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
• megőrzése, illetve
• növelése.

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományápolás eszközei:

• ünnepségek, rendezvények,
• egyéb kulturális versenyek,
• egyéb sport versenyek,
• egyéb eszközök (pl.: meghívók,kiadványok, újságok stb.). Az intézmény hagyományai érintik:
• az intézmény ellátottjait (gyermekeket),
• a felnőtt dolgozókat,
• a szülőket.

Partnereinkkel közös hagyományokat ápolunk/, adventi teadélután egyház, közös farsang iskola stb./

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:
• jelkép használatával (zászló, jelvény stb.),
• gyermekek ünnepi viseletével,
• az intézmény belső dekorációjával.

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.


Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az ünnepély,
Az ünnepély, megemlékezés neve megemlékezés (irányadó)
időpontja
október23.
Október 23.
Mikulás
December 6.
Advent
December 1 – 20
Karácsony
December 18-22.
Farsang
Február 1-20
Március 15.
Március 12-14.
Húsvét
Április (március)
Anyák napja
Május 1- 10.
Gyermeknap
május utolsó vasárnapja
Évzáró, ballagás
június első hete
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények

A rendezvény neve A rendezvénnyel érintettek köre A rendezvény (hozzávetőleges) időpontja
Intézmény fennállásának évfordulói Alkalmazottak, gyermekek, szülők, partnerek évfordulón


Néphagyományőrző napok Alkalmazottak, gyermekek, szülők, partnerek alkalomszerűSportnap, családi nap, Alkalmazottak,
gyerekek, partnerek Ősz, tavasz

Születésnap Alkalmazottak,
gyerekek alkalomszerű

Kirándulás, táborozás Alkalmazottak,
gyerekek,szülők június,szeptember


Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának leírása

Megnevezés Leírás
Címeres magyar zászló, címer szabvány
Kokárda Nemzeti színű szalag
Ünnepi viselet Szülői ízlés szerint, óvoda által biztosított
fellépő ruha
Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken Fehér felső, sötét alj


17. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles.
Az egészségügyi ellátásban közreműködik még:
- a fogorvos
Az egészségügyi ellátás rendje:
a. iskolaorvosi szolgáltatás

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Háziorvos
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege alapellátás
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátást nyújtó által az intézményben nincs
töltendő idő
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Orvosi rendelő Méhtelek Sport u 28

b) védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Körzeti védőnő
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege alapellátás
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátást nyújtó által az intézményben Negyedéves tisztasági szűrés
töltendő idő
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Óvoda
Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek Körzeti védőnő Méhtelek Sport u28
(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás

c) iskolafogászati ellátás

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Fogorvos
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege alapellátás
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátást nyújtó által az intézményben
töltendő idő nincs
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) Fogorvosi rendelő Méhtelek Sport u 28

Dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése Az intézmény minden dolgozója köteles alkalmazás előtt teljes körű munka alkalmassági, azt követően évente időszakos és szükség szerint soron kívül munka alkalmassági vizsgálaton megjelenni, munkaköre ellátására való alkalmasságát a munkáltató által megnevezett orvossal igazoltatni.

A NEVELŐMUNKA BIZTONSÁGOS FELTÉTELEINEK MEGTREMTÉSE

A közalkalmazottak munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

• Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat.
• Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos!
• A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását.
• Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda helyiségeit, ezt az intézmény fenntartójától írásban kell kérvényeznie.Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles:
• a közös tulajdont védeni,
• a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
• az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni,
• az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
• tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, - a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.

18. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az igazgatót.

Az igazgató a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
a) haladéktalanul értesíti:
o az érintett hatóságokat,
o a fenntartót,
o a szülőket;

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét, biztonságát szolgálják.

Rendkívüli eseménynek számít különösen:
o a tűz,
o az árvíz,
o a földrengés,
o bombariadó,
o egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény:

• kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.

Az egyes rendkívüli eseményekre vonatkozó további belső szabályozás nem kerül csatolásra.

19. Az intézményben történő dohányzás szabályozása

Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt– a szülők, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az óvodán kívül tartott rendezvényeken a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője.

20. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 7. § (1), (4) bekezdés. - Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz. - Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyerekeknek szóló egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. - A reklámok elhelyezésére, terjesztésére az intézményvezető adhat engedélyt. Az engedély visszavonására bármikor jogosult.
Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható reklámtevékenységet:

A tiltott és megengedett reklámtevékenység
Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység.
Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám:
• a gyermekeknek szól, és
• a következő tevékenységekkel kapcsolatos:
- egészséges életmód,
- környezetvédelem,
- társadalmi tevékenység,
- közéleti tevékenység,
- kulturális tevékenység.

A reklámtevékenység engedélyeztetése

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető engedélyével lehetséges.

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:

• a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására jogosult személy, szerv megnevezését, címét;
• a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;
• a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket.
Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz, másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.

Az igazgató az engedély visszavonására bármikor jogosult.

A reklámtevékenység jellegének besorolása

Az igazgató önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében:
• a nevelőtestület,
• a szülői közösség, valamint
• a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét.

Az igazgató köteles:
• a pedagógusoktól,
• a szülőktől,
• a gyermekektől érkező,

az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni.

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:
a) újságok terjesztése,
b) szórólapok,
c) plakátok,
d) szóbeli tájékoztatás stb.

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az igazgató által kiadott engedély határozza meg.

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges.

21. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételeit:

Feltételei:

• Magas színvonalú nevelőmunka végzése, a Pedagógiai program teljes körű megvalósítása, ellenőrzések és mérések pozitív eredményei
• Speciális fejlesztési igényű, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, beilleszkedési és magatartási zavaros, képességeiben lemaradást mutató, tehetséges gyermek sikeres integrációja és egyéni fejlesztése
• Nyitottság és törekvés pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítésére, módszertani újdonságok megismerésére, sikeres adaptálására, terjesztésére
• Pedagógiai kísérletben való részvétel, szakmai értékelése, továbbadása
• Szakmai igényességgel összeállított bemutató és elemzése
• Hospitáló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása,
• Kollégák pedagógiai munkájának segítése, gyakorlati és elméleti síkon
• Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel
• Szülőkkel történő együttműködés és szolgáltatói színvonal mértéke
• Szülők elégedettsége

Az óvoda igényes képviselete különböző rendezvényeken, eseményeken: szakmai napok, előadások, konferenciák, ünnepélyek, pályázatok, sportrendezvények, intézménylátogatások. Gyermekek felkészítése és kísérete.

Az óvodán belüli rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való aktív közreműködés:

• Információszerzés pályázati lehetőségekről, pályázat elkészítése.
• Az óvoda szolgáltatói tevékenységének bővítése.
• Játék és foglalkozási eszközök készítése.
• Igényes magas színvonalú dekoráció készítése
• Gyakornok mentorálasa
• Értékelés, mérés kiváló eredménye


Szabályai:
• Legalább 1 éves munkaviszony a Méhteleki Óvoda és Konyhában.
• Nevelőtestületi javaslata és véleményezése alapján az igazgató dönt.

22. Szakmai Munkaközösségek

2011. évi CXC. törvény 71 § (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget.

Munkaközösség nincs az intézményben. Egyes feladatokra team-be dolgozik a közösség /IPR, BECS/

BECS feladatai: Az ellenőrző csoportban kijelölt feladatait a neveléssel-oktatással le nem kötött kötelező munkaidejében látja el. Részt vesz az önértékelés előkészítésében, megtervezésében, partnerek tájékoztatásában, az önértékelési program, és éves terv elkészítésében. Szerepet vállal a pedagógusok foglalkozáslátogatásában, az interjúk felvételében, és a kérdőíveztetésben.

23. Kártérítési felelősség

A Munka Törvénykönyve 2012 évi I. törvény 179-190 § szerint kerül alkalmazásra

24. Különös közzétételi lista

Az intézmény a meghatározott adatokat közzéteszi különös közzétételi lista formájában.
.
A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként felül kell vizsgálni.

A különös közzétételi lista tartalmazza:
1. Óvoda nyitva tartása
2.Intézményt érintő ellenőrzése
3. Óvodai tanév helyi rendje
4.Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyerekek létszáma25. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.

Minden óvodapedagógus feladata:

• A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, tartalmának és időpontjának rögzítése.
• Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása.
• Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás.
• Kirándulások biztonságos előkészítése.
• A védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
• Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban rejlő baleseti forrásokról.
• Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálja és a házirendben szabályozza).

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. A munkakörönként kialakított általános és specifikus ismereteket nevelési évenként ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni. Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembe vételével.

Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.


Különösen fontos ez, ha:
• az udvaron tartózkodnak
• ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt )
• ha az utcán közlekednek
• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt
• ha a közeli építkezést stb. látogatják meg
• és egyéb esetekben.

Az óvoda igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket megteszi. Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az óvodavezető felé jelezze.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az ellenőrzésbe bevont személyeket.

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol.

Az óvoda dolgozóinak feladatai

Az igazgató feladatai az alábbiak:

• Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet.
• A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos gyermekek esetében az orvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése.
• Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, illetve azok tartalmának évenkénti ismertetéséről.
Az intézmény igazgatójának felelőssége:

• hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető
• hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet
• hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével
• hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be
• a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése
• a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell
• évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége.

Az óvodai alkalmazottak felelőssége:

• Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására.
• A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében.
• Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését.
• Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére.
• A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.
• Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére.
• Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
• A gyermekek és az igazgató figyelmét folyamatosan fel kell hívni a veszélyhelyzetekre.
• Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében.
• Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan saját készítésű és kereskedelemben gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett megfelelőségi követelményeknek.

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén:

• a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,
• ha szükséges orvost kell hívni,
• ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
• a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,
• a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének és a szülőnek.

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:

• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére,
• a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség, tisztító szertár).
• a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a munkáltató engedélyével viheti be.

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért az óvodavezető felel, a végrehajtás a munkavédelmi felelős feladata.

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat, az intézményi óvó-védő előírásokat. Az intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős államtitkár által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító intézményében meg kell őrizni.

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az óvodavezető feladata.
Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
• a baleset körülményeinek kivizsgálása
• Jegyzőkönyvkészítés
• bejelentési kötelezettség teljesítése Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:
• azonnali jelentési kötelezettség a fenntartó felé
• legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset körülményeinek a kivizsgálásába

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének részvételét.
Az igazgatónak különleges felelőssége, hogy

• gyermekbalesetet követően intézkedik annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon elő
• az óvoda minden alkalmazottját tájékoztatja

A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: - kirándulás, séta - színház, múzeum, kiállítás látogatás - sport programok - iskolalátogatás stb. A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot a csoportnaplóban kell őrizni.
Az óvodapedagógusok feladatai:
• A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről.
• Az igazgatót előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban kell értesíteni.
• Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat.
• Az ismertetés tényét a pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni.
• A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az igazgató vagy helyettese jóváhagyta.
Különleges előírások:
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
• Tömegközlekedés igénybevételekor 1 óvodai csoport esetében (25-30 fő) minimum 3 fő
• felnőtt kísérő.
• Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1 fő felnőtt kísérő.
• Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel szabályai:
• a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda alkalmazottja
• tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség
• az igazgató és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése vezetői feladat.
• A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.
• Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat.

Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:

• Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi véleménnyel kell rendelkeznie.
• A HACCP előírások betartása és betartatása minden alkalmazott felelőssége.
• Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!
• Az intézményen belül és az óvoda által szervezett rendezvényeken szeszesital
• fogyasztása tilos!
• A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi munkarend kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata.

Óvó-védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában való benntartózkodás során

A pedagógus kötelessége a gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési- intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt. Az ajánlott szabályok rögzítése a csoportnaplóban történik.
A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok
Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok:
• Az udvar használatára vonatkozó szabályok
• A séták alkalmára vonatkozó szabályok
• A kirándulásokra vonatkozó szabályok
• A tornaterem használatára vonatkozó szabályok
• Színház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályok
• Sport programokra vonatkozó szabályok
• Iskolalátogatásra vonatkozó szabályok
• A fakultáción való részvétekre vonatkozó szabályok

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Célunk, hogy az óvodában töltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a mindennapokban rendszeres egészségfejlesztő tevékenységekben.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra:
• Egészséges táplálkozás megszervezése - az ételt szállító konyhával egyeztetve, különösen a speciális étkezést igénylő gyermekekről
• A gyermekek egészséges vitamin ellátása érdekében a mindennapos gyümölcsfogyasztást szorgalmazzuk
• Mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése, biztosítása
• A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
• Gyermekbántalmazást megelőző program támogatása
• Baleset megelőzés és elsősegély nyújtási ismeretek
• Személyi higiéné megalapozása, biztosítása, fejlesztése
• Óvodapszichológus munkájának segítése

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása járványügyi készenlét idején
Mulasztásokkal összefüggő igazolások kezelése
• Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról, testhőmérséklet mérést végzünk.
• A megbetegedés tüneteit mutató gyermeket azonnal elkülönítjük, és értesítjük a törvényes képviselőt. Kérjük, hogy az értesítés után azonnal vigyék haza gyermeküket.
• A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a visszatérés első napján be kell mutatni.
• A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
• A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §. (2) bekezdés c) pontja értelmében az igazgatónak alapos indok esetén kell a gyermek távolmaradását igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is. (Az igazgató döntést csak határozott időtartamra hoz.
• Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Ezen időszakban a gyermek az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma mellett vesz részt a nevelésben- oktatásban. Óvodai benntartózkodásra vonatkozó szabályok (bővebben a házirendben).
• A szülők az intézmény területére nem léphetnek be!
• Ügyintézés esetén a szülők is - az óvoda területén - az igazgató kérésnek megfelelően maszkban, kézfertőtlenítést követően tartózkodhatnak.
• A további tájékoztatás érdekében a digitális munkarend során alkalmazott, használt felületeket működtetjük.
• A befizetéseket – lehetőség szerint – bankkártyával, vagy átutalásos formában bonyolítsák a szülők.

Mindennapi nevelés-oktatás
• A mindennapi nevelés-oktatás során, az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt.
• A foglalkozásokon a maszk viselése vezetői intézkedéshez kötött.
• Az általános higiéné betartása és betartatása fokozott fegyelmet igényel (mosdók használata, szappanos kézmosás, fertőtlenítés, köhögési etikett).
• Folyamatos, vagy gyakori szellőztetéssel kell gondoskodni a friss levegő biztosításáról – időjárás és környező forgalom függvényében.
• A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívül elhelyezni.

Takarítás, fertőtlenítés
• A fertőtlenítő takarítás folyamatos, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását.
• A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító́- és fertőtlenítő szereket a munkáltató/fenntartó rendelkezésre bocsájtja
• A takarítás megvalósulását az intézményvezető ellenőrzi.
• A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében alkalmazott felvilágosító programok intézményben megvalósítható eljárásrendje

Az óvoda saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményegészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen, valamint az óvodával kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet a gyermekek részére tartott foglalkozás keretében:
• szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel,
• a kábítószer fogyasztás káros hatásaival,
• az internet veszélyeivel és egyéb
• testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat

Telefon használat rendje:

Az intézményben mobiltelefon használatára munkakörükkel összefüggésben az intézmény igazgatója jogosult. A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. gyermekek között a csoportszobában, az udvaron mobiltelefont használni magáncélú beszélgetésre nem lehet.

Fénymásolás

Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása engedélyezett.


26. Egyéb szabályzások

Speciális jogszabályok:

A Méhteleki Óvoda és Konyha munkavédelmi szabályzata

Tűzvédelmi szabályzata

Feladatellátás követelményei:

A munkaköri leírások tartalmazzák az alkalmazottak jogait, kötelezettségeit, konkrét feladatait és azok ellátásának követelményeit.Melléklet tartalma:

Panaszkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének szabályzata


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT


MÉHTELEKI ÓVODA ÉS KONYHA
4975 Méhtelek, Petőfi u. 4.Intézmény OM – azonosítója:

033161 Készítette:

…………………………….
Kelemenné Bakk Tímea
igazgató
a nevelőtestület bevonásával
Nkt. 26.§ (1)


Legitimációs eljárás – Az érvényességet igazoló aláírások:


Az SZMSZ módosításának tartalmáról a szülők tájékoztatást kaptak


……………………………
Szülői közösség képviseletében
A fenntartó képviseletében jóváhagyta
Nkt. 25.§ (1) bekezdés, 83. § (2) bekezdés g) pontja


……………………………………….
Polgármester


……../2024. (…………) iktatószám:

Készült: kettő eredeti példánybanÉrvényes: a fenntartó jóváhagyását követően visszavonásig


A dokumentum jellege: nyilvános
Nkt. 25.§ (1)


Verziószám: 1/2024.
2/1 eredeti példány


1. Érvényességi nyilatkozat
2024. január. 01-től visszavonásig.

2. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente

3. Módosítás előírásai

• Törvényi változás esetén
• Feladatváltozás esetén
• A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás elfogadásáról
• Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek


4. Nyilvánosságra hozatala:

Megtekinthető az igazgatói irodában, intézményi honlapon, KIR-ben
III. Mellékletek:
1.számú melléklet
Panaszkezelési szabályzat

Jelen belső szabályzat a Méhteleki Óvoda és Konyha működésével, tevékenységével kapcsolatos panaszügyek elbírálásának, kivizsgálásának és a panasz orvoslásának eljárási rendjét írja le.
Legfontosabb törekvésünk minőségi szolgáltatás nyújtása, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Pedagógiai Program.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet jó hírnevére, az intézmény használóinak elégedettségére, ezért azt vallja, hogy az intézmény közvetlen kezelésében történő és a felmerülésekor azonnal jelzett panaszok kivizsgálása segítheti, hogy az intézkedések magas fokú hatékonysággal, a tovább gyűrűző problémák megakadályozásával, és ezzel más partneri panaszok keletkezésének kizárásával kerüljenek végrehajtásra.

Célunk, hogy a felmerült problémák, viták legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten kerüljenek megoldásra, orvoslásra (gyermek, felnőtt, partner, stb.).

Fogalmak, meghatározások

Panasz szóban (személyesen) vagy írásban az intézménnyel partneri vagy munkatársi kapcsolatban álló személy által jelzett, az intézmény nevelési, oktatási tevékenységével, intézkedéseivel, a szolgáltatással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció, kérelem, probléma, amelyben a panaszos kifogásolja az eljárást, és megfogalmazza az eljárással kapcsolatos konkrét, egyértelmű igényét.

Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az intézmény köteles, illetve jogosult intézkedésre.

Panasz tehát az, amikor a partner úgy ítéli meg, hogy az intézmény dolgozói nem a tőlük elvárható elvárásoknak megfelelően jártak el, s így őt sérelem érte.

Panasz felvétele

Az intézmény dolgozóinak - elsősorban a konduktoroknak, pedagógusoknak - a szülői értekezleteket, fogadó órákat követően minden egyes partneri panaszt dokumentálni kell, és át kell adni az intézmény vezetésének, illetve az érintetteknek.

A partner panaszát a következő módon teheti meg:
• Szóban, személyesen
• Írásban (postai, vagy elektronikus módon)

A panaszt fogadhatja:
• konduktor
• pedagógus
• dajka
• igazgató

A panasz kezelés helyi rendje

A panaszos problémájával az érintetthez fordul.

• A panaszt felvevő személy saját hatáskörében kísérletet tesz a panasz okának elhárítására, a probléma megnyugtató lezárására, amennyiben ez lehetséges. Ha a panasz okát nem sikerül elhárítani, a panasz tényéről, körülményeiről tájékoztatni kell az intézmény vezetését.
• A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény vezetéséért felelős igazgató köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításáról intézkedni.
• A panasz valóságtartalmát, a panaszt kiváltó problémának oktatási folyamatra gyakorolt hatását meg kell vizsgálni. Ebbe az érintett feleket – konduktorokat, pedagógusokat, dajkát, szülőket - be kell vonni.
• Az eljárás az érintett felek közös helyzetelemzésére, önértékelésére épül és csak a legszükségesebb esetben, von be külső szereplőt a felmerült probléma megoldása érdekében.
• A kivizsgálást folytató személy(ek) a rendelkezésre álló információk alapján a valóságos tényállást megállapítja.
• Amennyiben a panaszról megállapításra kerül, hogy nem jogos, azt a panaszkezelő személynek közölnie kell a panaszt tevővel oly módon, hogy a válaszadásával párhuzamosan a probléma kezelésére tanácsot kell adni, vagy abban segítséget kell nyújtani.
• Ha a panaszban foglaltaknak helyt ad, a panaszról hozott döntéséről, és a szükséges
• intézkedésről tájékoztatja a partnert.
• A panasz kivizsgálásának időtartama a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megtörténik.
• Panasz elutasítása esetén a partner tájékoztatása ugyancsak 5 munkanapon belül történik.
• Jogos panasz rendezését és a partner tájékoztatását 30 napon belül le kell zárni.
• Amennyiben a fenti időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a panaszost a bejelentés beérkezéstől számított 10 napon belül értesíteni kell, hogy ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. A válaszban a panaszos által felvetett valamennyi kérdésre teljes körű választ kell adni. A panasz tárgyában hozott döntésről, az indokok megjelölésével értesíti a panasztevőt.
• A panaszos tájékoztatandó az igénybe vehető közvetítés lehetőségéről, valamint az egyéb jogorvoslati lehetőségekről.
• A panaszbejelentés kivizsgálására szükség szerint más szakembert, intézményt is jogosult bevonni.
A panaszkezelési eljárás dokumentálása

• A szóbeli, helyben rendezett panaszokról nem kell jegyzőkönyvet felvenni.
• Amennyiben a szóbeli panasz helyben nem oldható meg, a bejelentésről emlékeztetőt kell felvenni. (Problémaleírás)
• A panaszkezelési eljárás gyakorlati lépéseit minden esetben írásban rögzíteni kell. (Hitelesített egyeztetések, megállapodások, emlékeztetők)
• Megoldott probléma esetén annak jegyzőkönyvben történő rögzítése
• Panasszal kapcsolatos iratok megőrzésére az általános szabályok irányadóak.

A panaszkezelés lépcsőfokai
• Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát.
• Igazgató kivizsgálja, kezeli a problémát.
• Fenntartó bevonása, panasz jelentése

Amennyiben a panasz helytálló, azonnali lépéseket kell tenni a helyesbítésre.

A panasszal kapcsolatos iratok megőrzésére az általános szabályok irányadóak.

A panasz elemzése, értékelése, levonható tapasztalatok, információk az érintetek részére történő eljuttatása.

A panaszok kapcsán tapasztalt hiányosságok, problémák megszüntetésére vonatkozó javaslatok megtétele, ezek megvalósítására irányuló tevékenységek koordinálása. A panaszkezelést követően az érintett elégedettsége változott-e.

Záró rendelkezések

Az SZMSZ-t az igazgató készíti a nevelőtestület bevonásával és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényesé.
A hatályba lépés napja 2024.01.01.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény az előzőleg jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata.
A szabályzat az intézmény valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára kiterjed.
A nyilvánossá tétel: az óvoda honlapja, ahol mindenki számára hozzáférhető elolvasásra.
Méhtelek 2024. 01. 01.
.............................................
P.h Kelemenné Bakk Tímea
igazgató

2. számú melléklet
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Szervezet megnevezése:
Méhteleki Óvoda És Konyha

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

A szervezet megnevezése Méhteleki Óvoda és Konyha
A szervezet székhelye 4975 Méhtelek, Petőfi u 4.
A szabályzat tartalmáért felelős személy Kelemenné Bakk Tímea
A szabályzat hatályba lépésének dátuma 2024.01.01.

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt □ alkalmaz □ nem alkalmaz


Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása esetén
Neve
Beosztása
Elérhetősége

A szabályzat hatálya

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.


Dátum: 2024-01.01.

..................................................

a szervezet vezetője

A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.


Lényeges fogalmak, meghatározások

• a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
• álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
• nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Személyes adatok kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak:

• egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel;
• a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat;
• valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk;
• az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt.

A genetikai adatot olyan, a természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőivel összefüggő személyes adatként kell meghatározni, és amely az érintett személytől vett biológiai minta elemzésének – különösen kromoszómaelemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező információk kinyerését lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

• Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
• Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.
• Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
• Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
• Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

Azonosítást nem igénylő adatkezelés

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

Az érintett személy tájékoztatása, jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá, ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik,

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

A személyes adatok felülvizsgálata

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.


A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.
Az adatkezelő feladatai

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

- tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

• Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.
• Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.
• Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.
• Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.
• Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.
• Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
- a személyes adatok helyesbítése;
- a személyes adatok törlése;
- a személyes adatok kezelésének korlátozása;
- a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;

- az adathordozhatósághoz való jog.

• Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.
• Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.
• Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.
• Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
• A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.
• Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.
• Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza.

Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján:

• az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatokbüntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak.

Amennyiben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, akkor arra az alábbi szabályok vonatkoznak:

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint az adatkezelés ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni.

Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja is lehet, de szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait.

Az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak kötelező közzétenni az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal is közölni kell.

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása

Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Biztosítani kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges források rendelkezésre álljanak.

Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval sem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.
Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, de a feladatokkal kapcsolatban összeférhetetlenség ne álljon fenn.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

• Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére;
• ellenőrzi az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést;
• kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; együttműködik a felügyeleti hatósággal.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.

Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

• a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;
• a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;
• a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.)

A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

Egyéb célból történő adatkezelés

Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

A Szabályzat célja:

Az Intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, megőrzésének szabályzása.

A Szabályzat személyi hatálya:

A Szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, illetve elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat tartalmaz az Intézmény működését illetően, ezért tartalma SZOLGÁLATI TITOK!

A Szabályzat betartásának ellenőrzése:

A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres időközönként elvégez. Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik!

Iratnak minősül:
Minden olyan írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült újság, folyóirat, vagy könyvjellegű kéziratok.

Iratkezelő: Az a személy, aki munkája során irattal foglalkozik, iratot hoz létre, továbbít, vagy fogad.

Elektronikus Iratok létrehozása:

Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel történik. Az elektronikus úton keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő tárolása fájlokban történik.

Az elektronikus iratokat lehetőleg olyan eszközön és formátumban kell létrehozni, melyek a felhasználás helyétől függetlenül ugyan azt az eredményt nyújtják. Kerülni kell a nem járatos fájlformátumok használatát és egyúttal törekedni kell a népszerű formátumok használatára.

Az elektronikus úton létrehozott iratok végleges, jóváhagyott változatát ki kell nyomtatni, el kell látni a megfelelő azonosítókkal, továbbá megőrzés céljából archiválni kell.

Elektronikus iratok küldése, fogadása:

Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mailben fogadhatunk. Elektronikus iratot Interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni.

Az e-mailben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton érkezett volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell tüntetni az e-mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel kell külön is megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni.

Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni.


Az óvoda igazgatója felelős:
• az iratok szakszerű és biztonságos megőrzéséért
• az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok iktatási rendszerének kialakításáért, működtetéséért, felügyeletéért,

Az iratkezelés szervezeti rendje

A szabályozás célja: az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell rögzíteni, hogy:
• az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,
• szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását,
• az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását.

Az ügyvitel és ügyiratkezelés szervezeti rendje, a felügyeletet ellátó vezető

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja..


Kelemenné Bakk Tímea
igazgató

3.számú melléklet
Munkaköri leírások

Intézmény neve:
Intézmény pontos címe:
Intézmény azonosító:

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Az óvodapedagógus munkaköri leírása (minta)

Köznevelési foglalkoztatott neve:
Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Munkavégzés helye:
Foglalkoztatási jogviszonya: köznevelési foglalkoztatott
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony kezdete: 2024. január 1.
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya: határozatlan idejű
Besorolási kategória: PED I.
Munkaidő: heti 40 óra
Kötött munkaidő: 32 óra
Helyettesítés: - távolléte esetén óvodapedagógus helyettesíti.
Az óvodapedagógus közvetlen felettese az igazgató.
Alapszabadsága: 50 nap
Az alapszabadságból a munkáltató legfeljebb 15 munkanapot igénybe vehet (pl.: nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, továbbképzés céljából)
Pótszabadsága 1 gyermek után: 2 nap
2 gyermek után : 4 nap

A szabadság kiadása természetben történik. A szabadságot – a köznevelési foglalkoztatotti jogiszonyban álló előzetes meghallgatása után – a munkáltató óvodában július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban adja ki.
A munkáltató évi 7 munkanap szabadságot – a köznevelési foglalkoztatotti jogiszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a köznevelési foglalkoztatotti jogiszonyban álló legalább öt munkanappal korábban közölt kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.
A szabadság kiadása az esedékesség évében történik.
Az óvodapedagógus feladatai:
- Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
- Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
- A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
- Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.
- Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
- Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
- Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.

Alaptevékenysége:
 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az igazgató.
 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés).
 Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a fejlődési naplóban feljegyzést készít.
 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével.
 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről.
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben feladatokat.
 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához.
 A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről.
 Családlátogatást végez, ha szükséges. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai munkaközösség vezetővel és a pedagógusokkal.
 Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.
 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja.
 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, fejlődési napló stb.).
 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni.
 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg (munkakezdés előtt 10 perccel), hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze felettesének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
 Ellátja mindazokat a rendszeres és esetenkénti feladatokat, amelyet az igazgató, vagy a helyettes szóban, vagy írásban feladatkörébe utal.

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint
Eseti helyettesítés (heti 4 óra)
Szülői értekezlet, fogadó óra tartása
Előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása
Jegyzőkönyvvezetés
Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is
Pályázatírásban való részvétel
Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást
Ifjúságvédelmi feladatok elvégzése, mint ifjúságvédelmi felelős
Munkaközösség vezetői feladatok

Kelt:……………………….,…..


…………………………..
IgazgatóA munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezőnek tartom. Munkámat jelen munkaköri leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt a mai napon átvettem.


……………………………………
Köznevelési foglalkoztatott
aláírásaIntézmény neve:
Intézmény pontos címe:
Intézmény azonosító:

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, dajka munkaköri leírása (minta)

Köznevelési foglalkoztatott neve:
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: A …………………….Óvoda és Konyha igazgatója
Munkavégzés helye:
Munkakör megnevezése: dajka
Munkaidő: heti 40 óra
Délelőtt: 7:30-15:30
Délután: 8:00-16:00
Munkaközi szünet: 20 perc
Helyettesítés: - távolléte esetén dajka helyettesíti.
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya: határozatlan idejű
Besorolási kategória:
Alapszabadsága: 50 nap
Az alapszabadságból a munkáltató legfeljebb 15 munkanapot igénybe vehet (pl.: nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, továbbképzés céljából)
Pótszabadsága 1 gyermek után: 2 nap
2 gyermek után : 4 nap

A szabadság kiadása természetben történik. A szabadságot – a köznevelési foglalkoztatotti jogiszonyban álló előzetes meghallgatása után – a munkáltató óvodában július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban adja ki.
A munkáltató évi 7 munkanap szabadságot – a köznevelési foglalkoztatotti jogiszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a köznevelési foglalkoztatotti jogiszonyban álló legalább öt munkanappal korábban közölt kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.
A szabadság kiadása az esedékesség évében történik.

Közvetlen felettese az igazgató, munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben az igazgató irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógusok irányítása alapján végzi.
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző.
A tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógusokhoz irányítsa.

A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban:
- A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
- Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvodapedagógusokkal együtt kiosztja, az edényeket étkezések után leszedi.
- A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével.
- A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
- A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvodapedagógus útmutatásait követve.
- A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
- Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
- Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.
- Hiányzás esetén köteles helyettesíteni.
- Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg (munkakezdés előtt 10 perccel), hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon.
- Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő igazgató engedélyével hagyhatja el az óvodát.
- Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.
- Alkotói módon működjön együtt az óvodapedagógusokkal és munkatársaival.
- Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.
- Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz.
- Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az igazgatónak.
- A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
- A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.
- A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.


A dajka egyéb feladatai:
 Előkészíti a tízórait és uzsonnát és az ehhez kapcsolódó feladatokat (pl. mosogatás) elvégzi.
 Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.
 Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
 A portalanítást mindennap elvégzi.
 A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
 Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban.
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
 A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.
 A munkatársi értekezleten részt vesz.
 A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját.
 Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az igazgatóval.
 Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
 Ellátja mindazokat a rendszeres és esetenkénti feladatokat, amelyet az igazgató, vagy a helyettes szóban, vagy írásban feladatkörébe utal.

Kelt: ………………………………..


………………………………….
igazgatóA munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezőnek tartom. Munkámat jelen munkaköri leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt a mai napon átvettem.………………………………
Köznevelési foglalkoztatott aláírása

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása (minta)

Köznevelési foglalkoztatott neve:
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: A Méhteleki Óvoda és Konyha igazgatója
Munkavégzés helye:
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya: határozatlan idejű
Besorolási kategória:
Munkaidő: heti 40 óra (7:30 – 15:30), gyermekcsoportban eltöltendő heti 35 óra
Munkaközi szünet: 20 perc
Alapszabadsága: 50 nap
Az alapszabadságból a munkáltató legfeljebb 15 munkanapot igénybe vehet (pl.: nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, továbbképzés céljából)
Pótszabadsága 1 gyermek után: 2 nap
2 gyermek után : 4 nap

A szabadság kiadása természetben történik. A szabadságot – a köznevelési foglalkoztatotti jogiszonyban álló előzetes meghallgatása után – a munkáltató óvodában július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban adja ki.
A munkáltató évi 7 munkanap szabadságot – a köznevelési foglalkoztatotti jogiszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a köznevelési foglalkoztatotti jogiszonyban álló legalább öt munkanappal korábban közölt kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.
A szabadság kiadása az esedékesség évében történik.

Közvetlen felettese az igazgató, munkáját az igazgató által meghatározott munkarendben az igazgató irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógusok irányítása alapján végzi.
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére. Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző.
A tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógusokhoz irányítsa.

A pedagógiai asszisztens általános feladatai a gyermekcsoportokban:
- Gyermekfelügyelet reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban (alvás időben).
- Munkája során együttműködik az óvodapedagógussal a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.
- Egyezteti a pedagógussal a foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a foglalkozások során szükséges eszközöket.
- Berendezi a termet a foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a pedagógussal a foglalkozásokon a tevékenységek során az általános jellegű nevelőmunkában.
- A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében, egyeztet, az óvodapedagógussal a napi feladatokról elkészíti a szükséges eszközöket, segédanyagokat.
- Dekorációt készít.
- A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
- Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvodapedagógusokkal együtt kiosztja, az edényeket étkezések után leszedi.
- A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével.
- A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
- A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvodapedagógus útmutatásait követve.
- A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
- Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
- Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.
- Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg (munkakezdés előtt 10 perccel), hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon.
- Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő igazgató engedélyével hagyhatja el az óvodát.
- Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.
- Alkotói módon működjön együtt az óvodapedagógusokkal és további munkatársaival.
- Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.
- Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz.
- Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az igazgatónak.
- A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
- A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.
- A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.

A pedagógiai asszisztens egyéb feladatai:
- Fokozottan ügyel az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A berendezéseket úgy tárolja, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá.
- Felelősséggel használja és óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A biztonságtechnikai-, tűzvédelmi-, vagyonvédelmi-, és munkavédelmi, HACCP előírásokat mindenkor betartja. Az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. Törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.
- Az intézmény működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
- A szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
- Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze.
- Ellátja mindazokat a rendszeres és esetenkénti feladatokat, amelyet az igazgató, vagy a helyettes szóban, vagy írásban feladatkörébe utal.Kelt: ………………………………

………………………………….
igazgatóA munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezőnek tartom. Munkámat jelen munkaköri leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt a mai napon átvettem.………………………………
Köznevelési foglalkoztatott aláírása
4.számú melléklet
A lobogózás szabályai

A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve kell tartani.”

A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás szabályait.

A zászló állandó minőségének megtartásáról az igazgató gondoskodik.
5.számú melléklet
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/A. §. (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A szabálytalanság fogalma Tágabb értelemben a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, ill. a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési- és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények. Szűkebb értelemben az intézményi gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben stb. előforduló valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, munkaköri leírás, stb…) való eltérést jelent. Alapesetei lehetnek: Szándékosan okozott szabálytalanságok. Ide tartoznak: a félrevezetés, a csalás, a sikkasztás, a megvesztegetés, a lopás, a szándékosan okozott szabálytalan kifizetés. Nem szándékosan okozott szabálytalanságok. Ezek lehetnek figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanságok.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége, hogy:
• A jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény,
• A szabálytalanságot, ill. a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel
• Szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen,
• A szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések célja, hogy:
• Hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, ill. megelőzéséhez,
• Keretet biztosítson ahhoz, hogy a különböző előírások sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön,
• A hibák, a hiányosságok, tévedések korrigálásra kerüljenek
• A felelősségre fény derüljön,
• Az intézkedések megtörténjenek.

A szabálytalanságok kezelése az intézmény vezetőjének a feladata. Ezt a feladatot az intézmény vezetője az intézményben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja.

A szabálytalanságok megelőzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézmény vezetőjének a felelőssége.

Szabálytalanságok észlelése a FEUVE1 rendszerben

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet, a munkavállaló és a munkáltató részéről egyaránt.

• Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az óvoda vezetőjét.
• Amennyiben az óvoda vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége esetén a felügyeleti szervet kell értesítenie.
• A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
• Ha az óvoda vezetője észleli a szabálytalanságot, akkor a hatáskörnek és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
• Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során észleli a szabálytalanságot, a 193/2003. (IX.26.) kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia. Az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőr megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtani.
• Ha külső ellenőrzési szerv tett szabálytalanságra vonatkozó megállapításokat az ellenőrzési jelentésében, akkor a büntető-, szabálysértési-, kártérítési- ill. fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni.

A szabálytalanság észlelését követő eljárások és intézkedések
Az eljárások lehetnek:

• Büntetőeljárás
• Szabálysértési eljárás
• Kártérítési eljárás
• Fegyelmi eljárás, illetve felelősségre vonás

FEUVE: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

• Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.
• Fegyelmi ügyekben a költségvetési szerv vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételekre munkatársakat vagy külső szakértőt lehet felkérni.
• Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az MT., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók.

Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézmény vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése. Ennek során nyomon követi:

• Az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések és a megindított eljárások
• rendjét.
• Az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását.
• A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további, szabálytalanságlehetőségeket beazonosítja, megelőzi.

A szabálytalanság – intézkedés nyilvántartása

A költségvetési szerv vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedés nyilvántartása.
Ennek során:
• Gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről
• A szabálytalanságokkal kapcsolatos elkülönített dokumentumokat iktatni kell.
• Nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.

A nyilvántartási feladatok ellátásával a szerv vezetője pénzügyi képzettségű munkatársat (ha van ilyen) is megbízhat. Ezt a feladatot a kijelölt dolgozó munkaköri leírásában rögzíteni kell.

Jelentési kötelezettség:

A belső és külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. (193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet 29. §.)
A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott és végre nem hajtott intézkedésekről és azok indoklásáról az ellenőrzött intézmény vezetője beszámolót készít.6.számú melléklet
Titoktartási kötelezettség

A pedagógust a hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógus közösség tagjainak egymásközti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre:
• Ha a gyermekek adatait meghatározott célokból továbbítja az intézmény.
• Ha a gyermekek személyes adatait pedagógiai célú rehabilitációs feladatok ellátásához továbbítja az intézmény
• Ha az intézmény az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatással, juttatásokkal, kedvezményekkel, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, a kötelező nyilvántartások vezetése céljából, a célnak megfelelőmértékben, célhoz kötötten kezeli.

Az adattovábbításra jogosult az adattovábbításra az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más közalkalmazott jogosult.

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.

Az adatok statisztikai célú felhasználása

Az alkalmazottak, a gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon kell azokat átadni.


HIVATALI TITOK MEGŐRZÉSE

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.
7.számú melléklet
Diabéteszes gyermek speciális ellátási eljárásrendje

1. Bevezető
A cukorbetegség, vagy más néven diabétesz egy anyagcserezavar, amelyben a szénhidrátok hasznosítása szenved zavart.
Az 1-es típusú diabétesz: ebben az esetben a hasnyálmirigy nem termel inzulint, így külsőleg kell bevinni a szervezetbe. Az 1-es típusú diabétesz általában genetikai okokra vezethető vissza.

2. Gyermekkori diabétesz tünetei
A gyermekkorban jelentkező cukorbetegség tünetei is hasonlóak a felnőttkorban jelentkezőhöz, általában a tünetek specifikussága miatt könnyen felismerhető a diabétesz.

3. Cukorbetegség fő tünetei:
a. szomjúság érzet
b. fokozott vizeletürítés
c. nehéz sebgyógyulás
d. fogyás, ennek ellenére nagy étvágy, állandó éhségérzet
e. acetonos lehelet

4. Gyerekkori diabétesz kezelése

A gyermekkori cukorbetegség terápiája nagyban függ a diabétesz típusától. Az 1-es típusú diabétesz esetén a gyermek kezelőorvosa által meghatározott inzulinterápiára van szükség. A gyermekkori cukorbetegség kezelésében három pillért állapítunk meg:
a) inzulinterápia
b) étrendi kezelés
c) helyes életmód
d)A kezelés módját mindig diabetológus szakorvos állapítja meg, ami függ a diabétesz típusától, a gyermek vércukorszintjétől is.
e)1-es típusú cukorbetegség esetén elengedhetetlen az inzulinterápia, mert ebben az esetben a páciens hasnyálmirigye nem termel inzulint, így azt külső forrásból kell bevinni az erre kialakított inzulinadagoló pen segítségével, vagy inzulinpumpával (a kezelőorvos által előírt).
f. Az injekciót általában a hasi zsírszövetbe érdemes adni.
g. 1-es típusú cukorbetegség kezelésének szervez része a diéta, azaz a táplálkozási szokások megváltoztatása, a natív cukormentes étrend, illetve számolnia kell az inzulinadaghoz kimért napi szénhidrát mennyiségét.
h. Az 1-es típusú diabéteszes gyermekek kezelésében a rendszeres vércukor ellenőrzés, étkezések előtt és azokat követően is érdemes ellenőrizni a vér cukorkoncentrációját.

Helyes étrend:
• Kerülni kell a hozzáadott cukrot tartalmazó ételeket,
• Törekedni kell a napjában többszöri zöldség és gyümölcs fogyasztására,
• A teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása a fehér lisztből készültekkel szemben.
• Az elegendő folyadék elfogyasztása sem.

A diabétesz során jelentkező kellemetlen (rosszullét) állapotok, annak kezelése
Hipoglikémia (vércukorszint leesés):
• a túl sok inzulin, vagy kevés szénhidrát hatására,
• a sokáig tartó testmozgás miatt alakulhat ki.
Az 1-es típusú cukorbetegeknél nagyobb eséllyel lép fel hipoglikémia, ami kezeletlenül akár igen veszélyessé is válhat.
Ilyen rosszullét több okból alakulhat ki:
• ha a gyermek az inzulin beadása után nem étkezett,
• a gyermek későn étkezett,
• túl sok inzulint kapott kimerítő testmozgás után,
• rossz helyre, pl. izomba kapta az inzulint, ahonnan gyorsabban szívódik az fel.
Bizonyos gyógyszert (sulfanilurea) kapó gyermekeknél a Glukagon beadása tilos. Helyes inzulinadagokkal és étkezéssel a veszély lecsökkenthető.
Hipoglikémia tüneteit:
 rosszullét,
 heves szívdobogás,
 szédülés,
 remegés,

 sápadtság,
 izzadás,
 látászavar,
 beszédzavar,
 gyengeség,
 éhségérzet
 hányinger, hányás

Hipoglikémia esetén az eljárásrend
A hipoglikémia azonnali kezelést igényel mert a cukorbeteg gyermek rosszul lehet.
Rosszullét esetén szőlőcukrot, esetleg glükóztablettát kell a gyermeknek beadni, majd meg kell etetni vele egy kekszet.
A cél: Minél gyorsabban történjen meg a vércukorszint emelés, ugyanis, ha nem javul, akkor eszméletvesztés, rángógörcs is felléphet.
Előfordul, hogy hirtelen alakul ki a tudatzavar. Ilyenkor, ha még eszméleténél van a gyermek, és nyelni tud, nekünk kell megetetni, vagy feloldva megitatni a szőlőcukrot a beteggel. A szőlőcukor már a szájból elkezd felszívódni. Ezt követően kekszet vagy rostos levet, ill. tejet itathatunk, hogy az ezekben található összetett szénhidrátok lassabban, de emeljék a vércukorszintet.
Az eszméletlen gyermeknek biztosítani kell mielőbbi szabad légutat. Stabil oldalfektetésbe vagy, az oldalára vagy a hasára kell fektetni, hogy az esetleges légúti akadály (pl. nyál) könnyen tudjon távozni, pl. kifolyni a szájüregből.
Az eszméletlen vagy görcsölő gyermeknek a nála levő Glukagon injekciót kell beadni, ha azt kaphatja ( a szülő felelős ennek biztosításáról, ha a gyermek kaphatja) . A fecskendőben elő van készítve az oldószer, mellette van a hatóanyagot tartalmazó porampulla. Ennek a műanyag kupakját kell lepattintani, majd az oldószert a gumidugót átszúrva hozzáfecskendezni. Ilyenkor a por feloldódik. Ekkor vissza kell szívni az oldatot a fecskendőbe. Azt légteleníteni kell úgy, hogy a tűt felfelé tartva kinyomjuk belőle a levegőt, majd a test bármelyik izmába szúrva beadjuk a betegnek. Az injekció után a tudat elkezd kitisztulni.
Amikor már nyelésre képes a gyermek, szájon át adunk neki cukrot a fentiek szerint. Ebben az esetben mindig értesítsük a mentőket a kórházba szállításhoz.


A hiperglikémia (tartósan magas vércukorszint)
Egyes esetekben a hipoglikémia ellentéte is előfordulhat, amit hiperglikémiának nevezünk.
Ebben az esetben a gyermek vércukorszintje tartósan magas lesz, ez főleg 1-es típusú diabéteszben fordul elő, inzulin hiányában.
Ennek veszélye: A ketoacidózis kialakulásával, amely azt jelenti, hogy a szervezet a zsiradék raktárak bontásából próbálja fedezni a szükséges energiát, toxikus hatású ketontestek keletkeznek.
A ketoacidózis fő tünete az acetonos lehelet, de jellemző ezek mellett a hányinger, hasfájás, szapora, mély légzés is. A hiperglikémia azonnali ellátást igényel, kezelése kórházakban történik.
Ez a folyamat nem egyik pillanatról a másikra következik be, tehát, ha az elején beavatkozunk, a beteg nem kerül súlyos állapotba.
Megelőzése a normális inzulin-cukor bevitelével lehetséges. A cukorbeteg gyermeknek minden esetben be kell adni az inzulint és tartani kell be az előírt diétát. Lázas megbetegedés idején a gyermek igyon bőségesen, kerülni kell a zsírok fogyasztását, de a normális szénhidrátbevitelt biztosítani kell. Az inzulin beadása elengedhetetlen. A szénhidrátbevitel ilyenkor pl. gyümölcslevek formájában is történhet.
Ha a hányás kialakul, és a szájon át való folyadékbevitel nem oldható meg, mentőt kell hívni és kórházi kezelés szükséges, ahol infúzió segítségével tartják fenn a szervezet egyensúlyi állapotát.


8.számú melléklet
Az anafilaxiás sokk óvodai kezelésének eljárásrendje

Bevezetés:
Az anafilaxia súlyos, életveszélyes allergiás reakció. A tünetek a gyermeknél allergiát kiváltó anyaggal (amelyet allergénnek is neveznek) való érintkezést követően másodperceken vagy perceken belül jelentkezik. Az anafilaxia a szervezet immunrendszerének túlzott reakciója valamilyen, egyébként ártalmatlan anyagra, pl. bizonyos élelmiszerekre. A szervezet ezekre reagál és védekezésként kémiai anyagokat szabadít fel.

Az anafilaxiás reakció gyakori okai
• Élelmiszerek Pl. tej, búza, tojás, diófélék, mogyoró, pekándió, szója, hal, kagyló – ezek az élelmiszer allergének idézik elő a súlyos anafilaxiás reakciók több, mint 30%-át.
• Rovarmérgek Pl. méhek, darazsak, lódarazsak, poszméhek – a felnőttek több, mint 3%-a, míg a gyermekek 1%- a érintett.
• Gyógyszerek Pl. antibiotikumok, helyi érzéstelenítők, fájdalomcsillapítók.
• Latex Pl. kesztyűk, tapaszok
• Fizikai stresszhatás (pl. edzés) Nagyon ritkán, esetlegesen más tényezőkkel együttesen.
• Ismeretlen eredetű okok

A tünetek felismerése
Az anafilaxiás reakció egyértelmű jele, ha nagyon rossz közérzet alakul ki. A következő tünetek perceken belül megjelennek, így különösen fontos, hogy azonnal kezdje el a pedagógus a gyermeket kezelni. - nehézlégzés, zihálás - a nyelv duzzanata - duzzanat/szorító érzés a torokban - az arc/ajkak/szemhéjak duzzanata - a beszéd akadályozottsága és/vagy rekedt hang - köhécselés vagy folyamatos köhögés - eszméletvesztés és/vagy összeesés - sápadtság és elesettség (kisgyermekek)
A fenti felsorolás nem tartalmazza az összes tünetet.
Tünetek
– Allergia:
- Emésztő-rendszeri: szájzsibbadás, hasmenés, hányás, tartós étvágytalanság, testsúly csökkenés, hasi fájdalom, reflux (sok gyomorsav), gastritisz (gyomornyálkahártya-gyulladás), székrekedés.
- Bőr: viszketés, csalánkiütés, ekcéma, dermatitisz (a bőr gyulladásos betegsége), gégeödéma.
- Légúti: akadályozott orrlégzés, rohamokban jelentkező tüsszentés, tartós rekedtség, köhögés, bronhitis, asthma, fülgyulladás. orális allergia szindróma.
- Hematológiai (a vér ill. a nyirokrendszer betegségei): bőr és nyálkahártya vérzések, anémia (vérszegénység), eozinofília (az eozinofil fehérvérsejtek rendellenesen magas száma).
- Idegrendszeri: fáradékonyság, ingerlékenység, alvászavar, viselkedés zavar, migrén.
- Generalizált (állandósult): anafilaxiás sokk.
- Egyéb: lassú növekedés, nem megfelelő súlygyarapodás.

Azon gyermekek esetében, akik igazoltan, orvos által diagnosztizált allergiás betegségben szenvednek, a pedagógus mindig kérdezze meg a szülőt, esetleg a gyermek kezelőorvosát arról, hogy mire kell odafigyelni. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2022. július elsejétől támogatja a gyors segítséget jelentő adrenalin-tollat, a készítményt háziorvosok írhatják fel. Azok, akiknek volt már anafilaxiás sokkjuk, 300 forintos dobozdíj ellenében válthatják ki, ezért kérjük, hogy ezen gyermekek részére a szülő hozzon be 2 db adrenalin-tollat a jelével ellátva, melyet az óvodapedagógusának adjon át, az óvoda biztosítja a szakszerű tárolást. A fenntartó által biztosított 2db EpiPenJr. toll elsősorban a látens, orvos által nem diagnosztizált, de az óvodában súlyos allergiás tüneteket mutató anafilaxiás sokk esetére alkalmazható. Anafilaxia kezelése
A pedagógus ismerje meg az allergiás gyermek allergiáját kiváltó allergéneket és az óvodai tartózkodás alatt állandóan kerüljék azokat!
Nagyon fontos, hogy a pedagógusok ismerjék az anafilaxia tüneteit. Ha anafilaxiás reakció alakul ki, az önkormányzat által biztosított adrenalin injekció izomba történő beadását követően is minden esetben ki kell hívni a mentőket, mivel a tünetek újra kialakulhatnak, súlyosbodhatnak. Az adrenalint lehetőleg még az anafilaxia tüneteinek kialakulása előtt be kell adni. Az adrenalin érösszehúzódást okoz, ami fokozza a vérnyomást, segíti a vérkeringést és csökkenti a duzzanatot. Ezeken túl az adrenalin ellazítja a hörgőket és csökkenti a zihálást.

Mi az az EPIPEN/ illetve EPIPEN JR adrenalin AUTO- INJEKTOR?
Hordozható, előretöltött, automata injekciós eszköz, amely adrenalint adagol, súlyos allergiás reakció esetén. Az auto injektort úgy tervezték meg, hogy életveszélyes anafilaxiás reakció veszélye esetén a (betegek saját maguk is) kisgyermek óvodai ellátása esetén a pedagógus is használhassa egy meghatározott adrenalin adag combizomba juttatására. Minden készülék csak egyszer használatos.

A készülék felépítése

Kék védőkupak: Megakadályozza az eszköz akaratlan aktiválását.
Utasítások (1-2): Átfogó, lépésről lépésre haladó útmutató magán a készüléken elhelyezve –vészhelyzet esetén lehetővé teszi a gyors alkalmazást
Ellenőrző ablak (3): Ellenőrizzék rendszeresen és bizonyosodjanak meg arról, hogy az oldat tiszta és színtelen. Ha az oldat elszíneződik, forduljanak a kezelőorvoshoz egy új készülékért - jelzés a vezetőség irányába, akik intézkednek az új tollak beszerzéséről!
Narancssárga tűvédő tok: Ez a tok fedve tartja a tűt mind a használat előtt, mind pedig utána.


IV. Legitimáció

Nevelőtestület 2024. szeptember 01-én megismerte.
Szülői közösség. 2024. szeptember 01-én megismerte.
Az eljárásrendből egy példányt a diabétesszel érintett gyermek szülőjének át kell adni.…………………………………………….
igazgató

HázirendMÉHTELEKI ÓVODA és KONYHA
HÁZIRENDJE
2023.


Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Méhteleki Óvodában

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek, valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A Házirend készítésénél a jogszabályi elvárásokat, - az elmúlt évek gyakorlatára építve - az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. Törekedjünk arra, hogy kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épüljön, és valódi partnerek lehessünk. Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

A házirend elfogadásának és módosításának szabálya
A házirend jogszabályi háttere:
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

• 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
A házirend tervezetét a dajkák, az óvodapedagógusok, és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az intézmény igazgatója készíti el.
A házirend tervezetét megvitatják a fent megnevezett szervezetek.
Az igazgató a vélemények figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi a Szülői Szervezet vezetősége. A házirendet az intézmény nevelőtestülete fogadja el.Nkt.70&(2)g
- Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezhetik:

• Az intézmény igazgatója
• A nevelőtestület
• A Szülői Szervezet vezetői
• A házirend módosítását az előző pontokban leírt módon kell végrehajtani
• A házirend az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé.Tartalom
1. BEVEZETÉS 4
1.1. A Házirend célja, feladata 4
1.2. A Házirend személyi, időbeli, területi hatálya 4
2. A MŰKÖDÉS RENDJE 4
2.1. Általános információk 4
2.2. Nyitvatartási idő 5
2.3. Az óvoda munkarendje 6
2.4. Az óvoda napirendje 6
2.5. Az egyéb foglalkozások rendje 7
2.6. A helyiségek, berendezési tárgyak használatának szabályai 8
2.7. Nevelés nélküli munkanapok 8
2.8. Nyári zárva tartás rendje 9
3. A GYERMEKEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 9
3.1. Az óvoda felvételi kötelezettségével kapcsolatos szabályok 9
3.1.1. Óvodai felvétel, átvétel rendje 9
3.1.2. Óvodai elhelyezés megszűnése 11
3.2. A beiskolázás rendje 12
3.3. A gyermekek értékelésének rendje 12
3.4. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások 12
3.5. A gyermek érkezésének és távozásának rendje 13
3.6. Az óvodába behozott eszközökre vonatkozó rendelkezések 14
3.7. Védő-óvó intézkedések 15
3.7.1. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 15
3.7.2. Anaflaxiás megbetegedések 16
3.7.3. Diabéteszes gyermek ellátása 17
3.7.4. Baleset megelőzés, balesetvédelem szabályai 18
3.8. Pedagógiai programhoz kapcsolódó óvodán kívüli rendezvények 20
3.9. A gyermekek étkeztetése az óvodában 20
3.10. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályok 21
4. A GYEREKEK JUTALMAZÁSÁNAKELVEIÉS FORMÁI, A FEGYELEMZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI. 23
5. A GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 22
5.1. A gyermeknek joga, hogy: 22
5.2. A gyermeknek kötelessége hogy: 22
6. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDDAL 23
6.1. A szülő joga, hogy 23
6.2. A szülő kötelessége, hogy 24
6.3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 24
6.4. A kapcsolattartás, együttműködés formái 25
6.5. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 26
7. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 26
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28
9. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 281. BEVEZETÉS

1.1. A Házirend célja, feladata
Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.1
A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének megszervezését.

1.2. A Házirend személyi, időbeli, területi hatálya
A házirend személyi hatálya kiterjed: az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó óvodás gyermekekre, szüleikre és a látogatókra.
A házirend időbeli hatálya: a gyermekek és szüleik vonatkozásában az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart. Kiterjed a teljes nevelési évre.
A házirend területi hatálya: a házirend előírásai az intézmény egész területén érvényesek, továbbá kiterjednek az intézmény szervezésében, a pedagógiai program megvalósításához kapcsolódó, óvoda épületén kívüli rendezvényekre, programokra, az oda-vissza való közlekedésre is.

2. A MŰKÖDÉS RENDJE

2.1. Általános információk
Az intézmény neve: Méhteleki Óvoda és Konyha
A székhely óvoda címe: 4975 Méhtelek, Petőfi utca 4. Az intézmény OM azonosítója: 033161
Telefon/fax: 44/368-066 06/70 602-1523
e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1 Nkt. 8.§ (1)
4

Igazgató: Kelemenné Bakk Tímea

Weboldal: www.mehtelekiovoda.hu
Az intézmény fenntartója: Méhtelek – Garbolc –Nagyhódos – Kishódos Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása 4975 Méhtelek Sport u 3
2.2. Nyitvatartási idő
7.30-16.005

2.3. Az óvoda munkarendje
Az óvodai nevelési év szeptember 1-augusztus 31-ig tart. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Kivételt képeznek a fakultatív foglalkozások: gyógytestnevelés, logopédia, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus stb.
Eltérő az óvodai munkarend abban az esetben is, ha a nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok miatt az általános munkarend is változik.
2.4. Az óvoda napirendje
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, a biztonságos, szeretetet sugárzó légkörön túl elengedhetetlen az óvodai élet céltudatos megszervezése. A napirend a gyermekek igényeihez igazodva biztosítja biológiai, pszichikai szükségleteik kielégítését, változatos tevékenységi lehetőségeket, az aktív és passzív pihenés megfelelő váltakozását. A folyamatos, rugalmas napirend elősegíti a nyugodt légkör kialakítását, lehetővé teszi, hogy a gyermekek legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenységére, a játékra megfelelő idő jusson.Időkeretek Gyermekek tevékenységei
7.30-9.00 Játék, szabadon választott tevékenységek
9.00-9.30 Folyamatos Tízórai
szabadjáték, játékba ágyazott
tevékenységek
Udvari tevékenységek
12.00-16-ig Étkezés - Uzsonna
Pihenés
Játék, szabadon választott tevékenységek

2.5. Az egyéb foglalkozások rendje
Az óvodánkban különböző fakultatív lehetőségeket biztosítunk a gyermekek számára. A foglalkozásokat óvodapedagógusaink, valamint külső szakemberek vezetik. Az adott nevelési év elején szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a lehetőségekről.
Térítésmentes szolgáltatások:

• Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek számára, a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye alapján.
Vezeti: Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa a fejlesztésre szoruló gyermekek létszámától függően.
• Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató foglalkozásai a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján.
Vezeti: Kondor Brigitta utazó gyógypedagógus a megállapított óraszámban.
• Gyógy testnevelés, az orvos javaslata alapján
Vezeti: Pedagógiai Szakszolgálat gyógytornász szakembere.
• Logopédiai fejlesztés logopédiai szakvélemény alapján. Vezeti: Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa
• Tehetséggondozás.
Vezeti: Kelemenné Bakk Tímea, Orosz Nikoletta
• Hittan heti egy alkalommal (Református hitoktatásra van lehetőség)

2.6. A helyiségek, berendezési tárgyak használatának szabályai
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles:
• a közösségi tulajdont védeni,
• a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
• az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni,
• az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
• a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
• a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

Az óvoda berendezéseit, hordozható informatikai eszközeit az igazgató engedélyével lehet az épületekből kivinni.2.7. Nevelés nélküli munkanapok
Nevelési értekezletek, szakmai napok, továbbképzések megtartására évente 5 nap adható. Időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza. Pontos időpontjáról a szülőket és a fenntartót legalább 7 nappal előbb tájékoztatjuk.

2.8. Nyári zárva tartás rendje
Az óvoda zárása a fenntartóval egyeztetett időpontban történik. A zárások időpontjáról, február 15-ig pontos tájékoztatást kapnak a szülők.

3. A GYERMEKEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK


3.1. Az óvoda felvételi kötelezettségével kapcsolatos szabályok

3.1.1. Óvodai felvétel, átvétel rendje

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt
vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.2

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
a. a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél)
b. lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
c. a gyermek TAJ kártyája
d. a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
e. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
f. egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)


Az Nkt. 8. § (2)A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
2 Nkt.) 8. § (2)
A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be. 2 Nkt.) 8. § (2)

A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben - a tárgyév április 15-éig benyújtott - újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.
A kérelem benyújtás:
A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be.
A kérelem elbírálása
A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az igazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 50 nap.

Az ügyben eljáró hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.

2 Nkt.) 8. § (2)
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A Magyarországon tartózkodó, nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.3
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az intézmény igazgatója dönt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda igazgatója dönt.

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel. A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda igazgatója a döntésről értesíti az előző óvoda igazgatóját.

Az óvoda igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett

3 Nkt. 92.§(1)

át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.

A kötelező felvételt biztosító óvoda igazgatója a megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.4
A kijelölt óvoda igazgatója a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.

A jelentkezést megelőzően minden érdeklődő szülő és gyermeke részére az óvoda rendelkezésre áll –időpont egyeztetés után.

3.1.2. Óvodai elhelyezés megszűnése

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
• a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
• a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
• az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles
kort.54 Nkt. 45.§(10)
5 Nkt. 53.§ (1)
11

3.2. A beiskolázás rendje

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban éri el, a kormányhivatal a szülő kérésére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség kezdetéről:

• az óvoda igazgatója
• ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság
• az óvoda, az iskola vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 6

3.3. A gyermekek értékelésének rendje

A gyermekek fejlődésének nyomon követését azonos szempontsor alapján összeállított egyéni fejlődési lapon vezetik óvónőink./Ilyen vagyok, Fejlődési Napló/ DIFER mérés keretében a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi képességeinek felmérése, az eredmények rögzítése évente két alkalommal történik, (szeptember és április) erről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk.

3.4. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó
előírások

A gyermek, ha az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

• a gyermek, a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. (3 napig terjedő időre az óvodapedagógus engedélyével, 10 napnál hosszabb hiányzás esetén az igazgató engedélyével)


6 Nkt. 45.§ (2),(4)

• a gyermek beteg volt, és arról a szülő orvosi igazolást hoz. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
• a gyermek, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan
mulasztás hátrányos következményekkel jár:

• Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
• Ha az igazolatlan mulasztás egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda igazgatója a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
• Ha az igazolatlan mulasztás egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

3.5. A gyermek érkezésének és távozásának rendje

A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, távozáskor hasonló módon az óvónőtől kérje el, ellenkező esetben nem tudunk felelősséget vállalni a gyermek biztonságáért.

A szülő köteles írásban nyilatkozni arról, hogy ha más személy viszi el az óvodából a gyermeket. 14 év alatti személy csak úgy viheti el a gyermeket, ha a szülő ezt írásban engedélyezi.

Válófélben, vagy külön élő szülök esetén kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy annak megbízottja viheti el a gyermeket.

Az óvodába érkezés legkésőbbi időpontja 8.30. óra. A zavartalan napirend biztosítása érdekében, ezt kérjük betartani. A gyermek váratlan betegsége esetén köteles a szülő 8.30-ig telefonon, vagy személyesen jelezni, hogy a gyermek nem megy óvodába.

Az óvoda zárásáig a szülő köteles gyermeke elviteléről gondoskodni. Amennyiben a szülő nem jelezte rendkívüli akadályoztatását előre, illetve időben az óvónőnek, az ügyeletes óvónő először telefonon keresi a szülőt, nagyszülőt, sikertelen telefonálás esetén köteles az illetékes Hatóság intézkedését kérni, majd jelez a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberének.

Azokon a rendezvényeken, amelyeken a szülők is részt vesznek, a szülő köteles a gyermeke biztonságáról gondoskodni, és az óvoda szabályait betartani.

Az ebéd után hazamenő gyermekeket 12.45-13.00 óra között kérjük elvinni. A szülők kopogással, a csoportszobába való benyitogatással a gyerekek étkezését ne zavarják. A délutáni pihenő zavartalan biztosítása érdekében az ebéd után hazamenő gyermekek 13.00 óra után az óvoda épületében, udvarán nem tartózkodhatnak.

3.6. Az óvodába behozott eszközökre vonatkozó rendelkezések

A házirend előírhatja az óvodába, a gyermekek, által bevitt tárgyak csoportszobában, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat a szülők megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.7

Az óvodába járáshoz szükséges, behozható eszközök, tárgyak:

• A gyermekek számára benti cipő, tartalék váltó ruházat évszaknak megfelelően, tornafelszerelés. A szülők kötelesek jellel ellátni a gyermekek ruházatát, cipőjét, a könnyebb azonosítás miatt.
• Személyes plüss játék, párna, takaró, amely a szülőtől való elválást és az óvodai befogadást segíti.

Az óvodába nem hozható tárgyak:

• Értékes otthoni játék, mobiltelefon, ékszer, óra, bármilyen étel, ital, gyógyszer, cumisüveg, balesetveszélyes és sérülést okozó eszközök.7 Nkt. 25.§ (3)

Amennyiben az óvónők erről tudomást szereznek, a tárgyakat a gyermektől elveszik, majd délután átadják a szülőknek.

3.7. Védő-óvó intézkedések

3.7.1. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja, mert veszélyezteti társai egészségét és saját gyógyulását. Az óvodai közösség a beteg gyerek gyógyulásához szükséges feltételeket nem tudja biztosítani. Az óvónők gyógyszert, kúpot a szülőktől nem vehetnek át, a gyermeket az óvodában gyógyszerezni nem lehet. Kivétel ez alól, az életmentő gyógyszerek beadása. ( asztma pipa, allergia elleni gyógyszer, cukorbetegség, lázgörcs,) A szülő köteles ilyen esetben olyan, az orvos által aláírt, lepecsételt igazolást átadni az óvónőnek, amely tartalmazza, hogy a gyermeknek mikor, pontosan milyen adagolásban adható be a megnevezett gyógyszer.

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről, értesíti a szülőt, aki köteles a legrövidebb időn belül gyermekét elvinni az óvodából. Ezután a szülő köteles gondoskodni gyermeke orvosi ellátásáról. A gyermek csak gyógyultan, orvosi igazolással jöhet újra óvodába.

Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, szalmonella) esetén a szülő köteles az óvodát értesíteni. Az intézmény a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé és fertőtlenítő takarítást végez. Fejtetűvel fertőzött gyermeket csak a fertőtlenítés, illetve a serkék teljes eltávolítása után védőnői igazolással tudjuk fogadni Amennyiben a szülő nem a fentiek szerint jár el, értesítjük az illetékes egészségügyi hatóságot.

Az óvodapedagógus feladatai napközben megbetegedett gyermek, vagy baleset esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell oldani. A betegség, baleset súlyosságától függően azonnal mentőt hívni, és értesíteni a szülőket. Amennyiben a gyermeknek valamelyik érzékszerve sérül, azonnal mentőt kell hívni, majd értesíteni a szülőt.


3.7.2. Anafilaxiás megbetegedés

Az allergiás megbetegedések kezelése érdekében a Méhteleki Óvoda és Konyha nevelőtestülete az alábbi eljárásrendet dolgozta ki.
Az anafilaxia súlyos, életveszélyes allergiás reakció. A tünetek a gyermeknél allergiát kiváltó anyaggal (amelyet allergénnek is neveznek) való érintkezést követően másodperceken vagy perceken belül jelentkezik.
Az anafilaxia a szervezet immunrendszerének túlzott reakciója valamilyen, egyébként ártalmatlan anyagra, pl. bizonyos élelmiszerekre. A szervezet ezekre reagál és védekezésként kémiai anyagokat szabadít fel.
A gyors és hatékony beavatkozás, valamint az óvodai közösség megfelelő felkészítése létfontosságú a tragikus esetek elkerülése érdekében. Rendkívül gyorsan kialakulhat bizonyos allergénekkel való érintkezés után, amely során összeomolhat a légzés, a keringés, és beállhat a halál.
Az anafilaxiás sokkot leggyakrabban kiváltó allergének:
• rovarmérgek (méhcsípés, darázscsípés);
• gyógyszerek
• egyes élelmiszerek.
Ezt kell tenni anafilaxiás sokk esetén:
• Az anafilaxiás sokk kezelése sürgős és komoly figyelmet igényel.
• Az első lépés: az érintett személy allergiás reakciójának felismerése és azonnali segítségnyújtás kérése.
• Az anafilaxiás sokk tünetei közé tartozhatnak a légzési nehézségek, a bőrkiütések és duzzanatok, a gyengeség és az eszméletvesztés.
• A legfontosabb teendők közé tartozik a gyorsan beadható adrenalin injekció alkalmazása amelynek segítségével visszafordíthatóvá válik a keringés összeomlása.
• Az injekció beadása után azonnal hívjunk mentőket, akik további orvosi ellátást tudnak biztosítani.

Azon gyermekek esetében, akik igazoltan, orvos által diagnosztizált allergiás betegségben
szenvednek, a szülőknek kötelessége azt jelezni az óvoda dolgozóinak.3.7.3. Diabéteszes gyermek ellátása

A cukorbetegség, vagy más éven diabétesz egy anyagcserezavar, amelyben a szénhidrátok
hasznosítása szenved zavart.
Az intézményben a szülő külön kérelme alapján biztosítjuk a diabétesszel élő gyermekek speciális ellátását. Az ellátás érdekében minden óvodapedagógus részt vett diabétesszel élő óvodások ellátását támogató pedagógus továbbképzésen ( DiaMentor,) melynek eredményeképpen rendelkeznek az itt szerzett tanúsítvánnyal. A tanúsítványt az Oktatási Hivatal által szervezett továbbképzésen szerezték meg. A képzés során elsajátították a vércukorszint mérést és inzulin beadását. A gyermekek ellátását szakorvosi előírás szerint végzik.


A gyermekek egészségének védelme érdekében szülők a csoportszobába, mosdó helyiségbe utcai cipővel nem léphetnek be. A csoportszobákba a szülők csak az óvodai ünnepélyek, rendezvények idején tartózkodhatnak.

Ittas, bódult állapotú szülőnek, hozzátartozónak a gyermek védelme érdekében nem adjuk
ki a gyermeket.

A gyermekek ágyneműjének, törülközőjének tisztaságáról az óvoda gondoskodik.

Az óvoda mellékhelyiségeit csak a gyerekek és az óvoda dolgozói használhatják egészségügyi okokból.

3.7.4. Baleset megelőzés, balesetvédelem szabályai

A balesetek megelőzése érdekében az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a baleset megelőzési és tűzvédelmi előírásokat. Ennek érdekében minden nevelési év elején munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson kötelesek részt venni.

Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük, értesítjük a szülőt, vagy a baleset súlyosságától függően mentőt hívunk. A baleseti jegyzőkönyvet az intézményvezető készíti el majd a jogszabályban rögzített hivatalos szervek részére megküldi.

A gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő balesetvédelmi, baleset megelőzési tájékoztatás, felvilágosítás minden csoportban az óvodapedagógusok feladata. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentáljuk. A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta, túra, autóbuszos közlekedés, kerékpározás stb.) ismertetjük.

A gyermekek biztonsága érdekében az óvoda kapuját zárva kell tartani. A szülők kötelessége is, hogy figyeljenek arra, hogy maguk után minden esetben a kapu tetején lévő toló zárral bezárják.

Nyitvatartási idő alatt az óvoda egész területén csak az óvodába beíratott gyermekek tartózkodhatnak, felelősséget csak értük vállalunk. Az iskolás testvérek felügyeletét nem tudjuk felvállalni, elhelyezésükről a szülőknek kell gondoskodni.

A gyermekek az óvoda helyiségeiben, udvarán csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. A szülők, amint átvették az óvodapedagógustól a gyermeket, teljes felelősséggel tartoznak gyermekük biztonságáért.

A balesetek megelőzése érdekében az óvoda folyosóin, öltözőkben futkározni, ablakpárkányra, radiátorra, szekrények tetejére felmászni nem szabad, ennek betartása a szülők kötelessége is. A gyermekeket az ajtókon hintázni ne engedjék.

Árammal működő eszközöket olyan magasságban kell elhelyezni, hogy a gyermekek ne érhessenek hozzá. Gyermekeknek villanyt felkapcsolniuk, elektromos eszközt bekapcsolniuk tilos!

Az udvari játékeszközök használatának rendjét naponta ismertetni kell a gyerekekkel, biztosítani kell az állandó felügyeletet mellettük.

Az udvari játékeszközök állapotát minden nap ellenőrizni kell, a rongálódást jelezni az igazgatónak. A játékokat a kijavításig el kell keríteni és biztosítani, hogy a gyerekek ne használhassák.

Az óvodás gyermekek biztonsága, az óvoda értékeinek megőrzése érdekében az óvoda épületében idegenek engedély nélkül nem tartózkodhatnak.

A gyermekek biztonsága érdekében az óvodapedagógust a csoportból kihívni telefonhoz, vagy egyéni beszélgetéshez nem lehet. A gyermekekkel kapcsolatos üzenetet az óvodatitkáron keresztül kérjük eljuttatni. Az egyéni beszélgetéseket pedig a fogadó órákon kell megvalósítani.

Az intézmény területére, illetve az óvoda által az intézményen kívül szervezett foglalkozásokra, vagy rendezvényekre tilos olyan tárgyat, anyagot, eszközt bevinni, amely

veszélyes lehet az életre, az egészségre, testi épségre, és alkalmas a köznyugalom vagy a közerkölcs megsértésére.

Tűzriadó- és bombariadó esetén, veszélyhelyzetben, mentésnél a Tűzriadó terv szerint kell eljárni.

Az óvodában tartózkodó szülők, gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkezett balesetek felelősségét vállalni. Balesetveszély esetén az óvodában tartózkodó minden személynek kötelessége szólni az éppen ott lévő óvodapedagógusnak még akkor is, ha baleset nem következett be.3.8. Pedagógiai programhoz kapcsolódó óvodán kívüli rendezvények

Kirándulásokon, sétán, túrákon, színházlátogatáson stb. minden 10 gyermek mellé minimum egy felnőttet kell biztosítani.
Amennyiben a kiránduláson szülők is részt vesznek, el kell fogadniuk az óvodapedagógus kéréseit a kísérésre vonatkozóan, illetve figyelembe kell venniük a Házirend előírásait.
A gyermekekkel indulás előtt ismertetni kell azokat a szabályokat, elvárt magatartási formákat, amelyek az egészségüket, biztonságukat védik.


3.9. A gyermekek étkeztetése az óvodában

Az óvodában csak a Főző konyha által elkészített ételt szabad fogyasztani. Házilag készített, nem igazolt helyről szállított élelmiszert, süteményt, tortát az óvodába hozni tilos! Születésnapi, névnapi kínálásokra, kirándulásra csak igazolt helyen vásárolt édességet, élelmiszert szabad behozni.
A gyermekek által az óvodában fogyasztott ételekből a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) előírásainak megfelelően ételmintát teszünk el, és ezt 72 órán át megőrizzük.
A szülő az óvoda területén gyermekének nem adhat semmilyen ételt, az egyéni nassoltatás a többi gyermekkel szemben etikátlan, valamint az ÁNTSZ járvány- és egészségügyi előírásaival ellenkezik.A gyermekek az óvodában reggelit nem kapnak, ezért kérjük, hogy otthonról ne engedjék el őket reggeli nélkül.
Az óvodák bejáratánál kifüggesztett étlapon keresztül tájékoztatást kapnak a szülők a gyermekek számára nyújtott heti étrendről, melyet az élelmezésvezető állít össze.

A 37/ 2014. (IV.30.) EMMI rendelet 15. § szerint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani.

A diétás étrendet az intézmény megpróbálja biztosítani.

Amennyiben a szülő kíván gyermeke diétás étkezéséről gondoskodni, ezt előre jelzi.

Egész napos kirándulások alkalmával az óvoda biztosítja a gyerekek számára a napi háromszori étkezést úgy, hogy az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmiszert tartalmazó csomagot készít a konyha.
Az étkezések időpontja:
• -9,30 között

• -13 óra között
• -16 óra között
Élelmezésbiztonsági előírások:


Mások gyermekinek étellel kínálása az ételallergiák miatt tilos. Élelmiszer az öltözőszekrényekben nem tárolható. Ünnepek, jeles napok esetében kizárólag gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, kekszféleség, valamint legalább 50 % gyümölcstartalmú rostos ital (zárt csomagolásban) hozható.

3.10. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályok

Az étkezési térítési díj megállapítása a Méhteleki Önkormányzata képviselő-testülete által hozott érvényes rendelet alapján történik.
Az étkezési díjat minden hónapban a kijelölt napokon, az élelmezésvezetőnél lehet
befizetni.
Az étkezési díjakat az adott hónapra előre kell fizetni, a hiányzások miatti túlfizetés a következő hónapban kerül elszámolásra.
Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.30 óráig. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezése szerint a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.4. A GYEREKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELEMZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI.
A személyre szabott, differenciált értékelést helyezzük előtérbe. A tevékenységek során
személyes kapcsolatban és bátorító attitűddel értékeljük a gyermekek tevékenységét, magatartását.
A pozitív értékelés eszközeit (dicséret, simogatás, kedves gesztus) használjuk.
Tilos a tárggyal, édességgel való jutalmazás, a gyermekek megszégyenítése, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból való eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazása.
Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, fejlődése érdekében, elkerülhetetlen az elmarasztalás. Nem a gyermeket, csak a negatív cselekedeteit ítéljük el. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben a tevékenység megállítása. Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk.

5. A GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

5.1. A gyermeknek joga, hogy:

• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, és felkészüljön a következő életkori szakaszra.
• A nevelési intézményben biztonságban, és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
• Emberi jogait, személyiségét tiszteletben tartsák, védelmet nyújtsanak neki, s különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében.
• Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák.
• Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.
• Családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.
• Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
• A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
• A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

5.2. A gyermeknek kötelessége hogy:

• életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete, irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.
• óvja az óvoda berendezéseit, felszereléseit, a foglalkozások során használt eszközöket
• tanulja meg tisztelni a felnőtteket, szeresse és fogadja el pajtásai egyéniségét, másságát.
• Cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvodai alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.


6. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDDAL

6.1. A szülő joga, hogy:

• Szabadon választhat gyermeke részére óvodát
• Megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
• Gyermeke fejlődéséről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
• Kezdeményezze szülői szervet létrehozását és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen.
• Az intézmény igazgatója vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, valamint az óvoda nyitott rendezvényein.
• Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.
• Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót.
• Írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkeresésétől számított tizenöt napon belül, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon.
• Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
• Személyesen vagy jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
• Az oktatási jogok biztosához forduljon.


6.2. A szülő kötelessége, hogy:

• Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
• Gondoskodjon arról, hogy gyermeke 3 éves korától rendszeresen vegyen részt az óvodai nevelésben.
• Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
• Rendszeresen tartson kapcsolatot gyermeke pedagógusaival és részükre az együttnevelés érdekében szükséges tájékoztatást adja meg.
• Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába, gondoskodjon váltóruháról, váltócipőről, tornafelszerelésről, pizsamáról.
• Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
• A szülő köteles megadni lakcímét és a napközbeni elérhetőség érdekében a telefonszámát. Adatainak, elérhetőségének változásait haladéktalanul be kell jelentenie a csoportban dolgozó óvónőknek.
• Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

6.3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Célkitűzéseinket, feladatainkat a Méhteleki Óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza. Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük:

• hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket
• szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, különbözőségét
• legyenek képesek alkalmazkodni egymáshoz
• konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg
• óvják és védjék környezetüket

Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben. Ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekeire, az óvoda dolgozóira, szülőtársaikra. Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap gyermeküket is ért sérelem. Más gyermekét semmilyen formában nem vonhatják felelősségre. Kulturált magatartással, a közösségi érintkezés szabályainak megtartásával segítsék gyermekük pozitív fejlődését. Mutassanak jó példát gyermeküknek arra, hogyan becsülik és óvják meg az óvodai eszközöket, tárgyakat, valamint gyermekük minden alkotását, munkáját, így gondoskodnak azok hazaviteléről.

6.4. A kapcsolattartás, együttműködés formái

Az óvoda és a családi ház jó partneri kapcsolatának, az igazi, valós együttműködésnek feltétele, hogy a szülőknek lehetősége legyen megismerni az óvoda nevelési törekvéseit és aktívan vegyenek részt az óvoda életében. Annak érdekében, hogy a gyermekek óvodai életéről, képességei fejlődéséről a szülők folyamatosan információt kapjanak, szükség van az őszinte, nyitott párbeszédre. Intézményünkben az együttműködés lehetőségei:

• Fogadó óra
• Szülői értekezlet évente 2 alkalommal
• Nyílt napok
• Nyilvános ünnepélyek, jeles napok
• Családi játszó napok
• Családlátogatás (igény szerint, előzetes megbeszélés alapján)
• A faliújságra kifüggesztett információkon keresztül
• Közösen szervezett kirándulások
• Munkadélutánok

• Tehetséggondozás-értékelés a műhelytevékenységekről (félévente egy
alkalommal)

Az óvoda munkatervéről, óvodai dokumentumok változásáról az intézmény igazgatója a szülői szervezet képviselőit évente két alkalommal nevelőtestületi értekezlet keretében szóban tájékoztatja.
A szülők saját és gyermekeik jogainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, útján az óvoda igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek óvodapedagógusához, vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
Kérjük a szülőket, hogy a gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek óvodapedagógusától, illetve a igazgató kérjenek, a nevelőmunkát segítő dolgozók ebben nem illetékesek. Óvodába érkezéskor és távozáskor a néhány mondatos információcserén kívül az óvodapedagógus figyelmét a csoporttal való foglalkozásról ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarja a nevelés folyamatát.

Kérjük a szülőket, hogy tartsák tiszteletben az óvoda alkalmazottainak – közfeladatot ellátó személyeknek – az emberi méltóságát és jogait.

Kérjük továbbá, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben. Ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekeire, az óvoda dolgozóira, szülőtársaikra. Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap sérelem is érte a gyermeküket. Más gyermekét semmilyen formában nem vonhatják felelősségre.

6.5. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.8 (kirándulás, színház, mozi, múzeum.stb.)
A szervezett programok költségének szedhető összegét a Szülői Szervezet határozza meg. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni:
• A gyermekkel kapcsolatos minden vizsgálat előtt

• Kirándulások engedélyezéséhez
• A gyermekükről készült felvételek megjelenhetnek-e az intézmény honlapján,
• Videó felvételhez
• Pályázatokon való részvételhez


7. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK
• Bombariadó, tűzriadó esetén a szükséges tennivalókat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint kell elvégezni.
• Az intézmény területén tilos a dohányzás, az alkohol és a drogfogyasztás! Részletes szabályozás az SZMSZ-ben.
• Ügynökök, árusok csak a vezető engedélyével folytathatnak az intézményben üzleti tevékenységet.
• Az igazgató engedély megkérése után plakát, reklámszöveg csak akkor kerülhet ki az óvoda faliújságjára, ha az az óvoda tevékenységével összefügg.
• Az óvoda látogatására a jogosultakon kívül csak az óvodavezető adhat engedélyt.
• Az óvodai szülői értekezleteken, ünnepélyeken mobil telefon nem használható.
• A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi
szervezet nem működhet.


8. A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések
A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott belső jogi szabályzat – a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata –, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket von maga után, és szankciót eredményez.

A házirendben megfogalmazott szabályok az óvodás gyermekekre, szüleikre, valamint az óvodában dolgozó alkalmazottakra vonatkoznak, s a gyermekek óvodába történő jogszerű belépésétől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok idejére érvényesek.

Ha a szülő rendszeresen vagy súlyosan megsérti a házirend előírásait, gátolja az óvoda zavartalan működését, kitiltható az óvodából. Ilyen döntést az igazgató akkor hozhat, ha több ízben szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetés után sem változtat magatartásán a szülő.9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Házirend az elfogadást követően lép hatályba és a visszavonásig érvényes. Egyúttal az előző Házirend hatályát veszti. Felülvizsgálata évente történik. A módosítását kezdeményezhet a nevelőtestület, a szülői közösség, valamint a törvényi változások tehetik szükségessé.
9.2. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el. A Szülői Szervezet véleményezi.
9.3. A Házirend nyilvánossága: az adott nevelési évre vonatkozó és érvényes Házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodapedagógusok szóban ismertetik a szülőkkel. A megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében megtalálható az óvoda folyosóján, KIR felületén és az intézmény honlapján a www.mehtelekiovoda.hu címen.


10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK


Az intézmény házirendjét a nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével fogadja el. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.Az óvoda házirendjének kiegészítése a koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról
A koronavírus (COVID-19) fertőzés Magyarországi terjedésének megfékezése, az óvodát látogató gyermekek és hozzátartozóik egészségének védelme, továbbá az óvodában az egészséges és biztonságos tartózkodás feltételeinek biztosítása érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 22. §-a alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályait is figyelembe véve – az óvoda házirendjét a koronavírus járványveszély fennállásának idejére az alábbi rendelkezésekkel egészül ki. 1. A gyermekek óvodai tartózkodásának, óvodai foglalkozásokon való részvételének speciális feltételei
• Az óvoda 2020. május 25. napján történő újra nyitását követően a gyermek szülője vagy törvényes képviselője (a továbbiakban: szülő) - a gyermek által látogatott első nevelési nap megkezdését megelőzően - a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben az óvoda által alkalmazott nyilatkozat megtételére köteles.
• Amennyiben a nyilatkozat tartalma alapján a gyermek kapcsán a koronavírussal való fertőződés veszélye áll fenn - ezen körülmény fennállásának ideje alatt - a gyermek az óvodába nem hozható és nem vehető be. Az ilyen okból történő mulasztást - egyéb alapos indokkal történő mulasztásként - igazoltnak kell tekinteni.
• Amennyiben a szülő a nyilatkozattételt megtagadja, úgy a gyermek az óvodába nem hozható és nem vehető be.
• Szülő köteles a gyermek óvodába történő behozatalát megelőzően minden alkalommal a gyermek testhőmérsékletének mérésére. Amennyiben az a 37,3 °C-ot eléri vagy azt meghaladja, a gyermek az óvodában nem hozható és nem vehető be. Az ilyen okból történő mulasztást-egyéb alapos indokkal történő mulasztásként - igazoltnak kell tekinteni.
• Amennyiben a gyermeken megbetegedés jelei tapasztalhatók úgy az óvodába nem hozható és nem vehető be, az óvodai foglalkozásokon történő részvétele kizárólag orvosi igazolás birtokában megengedett, mely tanúsítja, hogy egészséges, közösségbe mehet.
• Amennyiben a gyermek óvodában történő tartózkodásának ideje alatt a gyermeken megbetegedés jelei tapasztalhatók, úgy az óvoda munkatársa - így kifejezetten az óvodai dajka vagy az óvodapedagógus - a gyermek testhőmérsékletét érintés nélküli lázmérővel megméri.
• Amennyiben az érték 37,3 °C-ot eléri vagy meghaladja az óvoda a szülőt értesíti, aki köteles a gyermeket óvodából haladéktalanul elvinni. A gyermeknek az óvodában történő tartózkodása, óvodai foglalkozásokon történő részvétele a továbbiakban kizárólag orvosi igazolás birtokában megengedett, mely tanúsítja, hogy a gyermek egészséges, közösségbe menni.
• Fentiek érdekében a szülő köteles biztosítani, hogy az óvoda számára rendelkezésre bocsátott elérhetőségen a gyermek óvodai tartózkodásának ideje alatt folyamatosan elérhető legyen.
• Amennyiben a szülő a koronavírus járványveszélyre tekintettel nem kívánja gyermekét a fennálló nevelési évben óvodába vinni, írásban kérelmezheti az intézményvezetőnél, mely távolmaradás az intézményvezető által engedélyezésre hiányzás, ezáltal igazolásra kerül.
2. Az óvoda területén történő tartózkodás szabályai
• Az óvoda működési területére történő belépést a gyermeket kísérők számára kizárólag a száj és az orr eltakarására alkalmas maszkban, kendőben vagy sálban engedélyezett azzal, hogy a gyermeket kizárólag egy fő arra jogosult más hozzátartozó kísérheti be, illetve viheti el az óvodából.
• Az óvoda működési területére történő belépést követően a kihelyezett kézfertőtlenítő folyadék használata kötelező.
• Az óvoda épületében - annak előterében, öltöző részében, illetve mellékhelységben - minimalizálni kell a szülők, illetve az arra jogosult más hozzátartozók tartózkodási idejét, a személyes kontaktusok elkerülése érdekében a szülőknek, illetve az arra jogosult hozzátartozóknak megfelelő mértékű (Kb. 2 m) távolságot kell tartaniuk egymástól.
• A koronavírus járványveszély fennállása alatt az óvoda területére kizárólag a gyermek napi tartózkodásához elengedhetetlenül szükséges tárgyak hozhatók be (pl. tornafelszerelés, váltóruha, váltócipő stb.), mely tárgyak rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szülő köteles gondoskodni. A nem szükséges tárgyak (pl. játékok) behozatala szigorúan tilos.
• A házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig, legkésőbb azonban a koronavírus járványveszély fennállásáig alkalmazandók
.
Az intézmény OM azonosítója:

033161 Készítette és véleményezésre, elfogadásra előterjeszti:
……………………………….
igazgató

Ph
Legitimációs eljárás

Nevelőtestület elfogadta
Nevelőtestület nevében hitelesíti:
Nkt. 70§ (2)/g

………………………………………
név


Igazgató jóváhagyta:


....................................................................
Ph. Igazgató aláírása
A dokumentum jellege: nem nyilvános
Megtalálható: Iroda,KIR
Hatályos: 2024.01.01. Érvényes: a kihirdetés napjától

Beszámoló-Tehetséggondozás NTP-OTKP-18-0012

emet logo szines jpegeemlogoNTP logo1

 

 

Beszámoló

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett

Nemzeti Tehetség Program

 • A hazai és határon túli óvodai tehetség – kibontakoztató programok támogatása”című NTP-OTKP-18-0012 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett:

„Ripem-Ropom” testi kinesztetikus pályázatról

Óvodánk nevelőtestülete kiemelt feladatának tekinti a tehetségígéretek beazonosítását, képességfejlesztését, gondozását.

A munkatervi célkitűzések megvalósítása mellett folyamatosan kerestük a lehetőséget a pályázati források bevonására is a tehetséggondozás területén.

A pályázat elbírálását követően intézményünk 1000 000. Ft.- ot nyert. Melyet a program megvalósítására fordítottunk 2018. július 01 - 2019. június 30. közötti időszakban

Lehetőségünk nyílt az óvodai nevelés keretein kívül, zömében hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztésére. A tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, az óvodai nevelési évet átfogó, 30 órás műhelymunka megvalósítására. A foglalkozásokat heti 1alkalommal tartottuk az életkornak megfelelően, színes, változatos egymásra épülő táncos tehetséggondozó programokkal. A megfelelő foglalkozási tér, eszköz, személyi feltétel végig biztosított volt. Megtörtént a szülők tájékoztatása.

Célunk volt:. A tehetségműhely zökkenőmentes beindítása, kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek személyiségének optimális fejlesztése. Egyéni képességeikhez igazodó tehetségtartalmak kimunkálása, éves munkaterv, gazdag, motiváló tehetséggondozó programjain keresztül. Feladatunk volt : az : egyéni differenciálás, gazdagítás, gyorsítás hármas egysége. Mélységi, tartalmi, feldolgozási, tempóbeli gazdagítás. Folyamatos ösztönző, motiválás, kreativitásuk – kielégítése. Önmagukra találtatás, hogy megbirkózzanak a feladatok sokszínűségével. Tanult táncanyagok cselekményének, szövegének, dallamának megismerése. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. A játék az elsődleges, intim körülmények tárgyi feltételek /logikai szellemi játékok, mozgásos, társasjátékok/ biztosítása. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése. A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartottuk - a különleges esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. Alkotó szabadság, improvizálás, merészség légkörének megteremtése. A műhelymunka rendszerességével és következetességével szokás és szabályrendszer kialakítása, egészséges életmódra nevelés. További célunk volt a szülők ,folyamatos tájékoztatása, tevékenységekbe való betekintés lehetőségének biztosítása. Folyamatos együttműködő szakmai munka. Érdeklődő szomszéd óvodák tájékoztatása. Munkánk eredményének bemutatása a  szülők,nyilvánosság  felé. Nevelőtestületünk intelligenciájának, fegyelmezett céltudatosságának, meleg-megengedő igényességének, humorérzékének, folyamatos fenntartása a műhelymunka során.

A tudatosan átgondolt kiválasztási szempontsort követve a programba 10 fő nagycsoportos óvodás került be.

A következetes munka során fejlődött: Szocializációs, kommunikációs készségük. Ritmikus zenével összehangolt mozgásuk tovább erősödött. A hiányos oldalak formálásával fejlődött:- koncentráló, kudarctűrő képességük, valamint bátorságuk. Megvalósult a komplex személyiségfejlesztés.

Jó lehetőséget adott a kis létszám az egyéni gyakorlásra, egyéni, differenciált fejlesztésre. Ennek következtében a gyerekek jó hangulatú légkörben felszabadultan, önfeledten tevékenykedtek és érdeklődve várták a következő foglalkozást.

Kreativitásuk fejlődését mutatta, hogy kitaláltak új sorokat, bátran változtattak a mozgásformán és büszkék voltak arra, hogy mi mindent tudtak végrehajtani.

A tehetségműhelybe járó gyermekek aktivitása, mozgékonysága nagyobb volt az átlagnál, így a pihenést, a relaxációt is tanulni kellett.

A saját csoportokban is végezték már ezeket a gyakorlatokat, de itt több időnk jutott az egyéni ráfigyelésre, nyugtatásra. A program végére mindenki képes volt az ellazulásra.

A pályázat lehetővé tette, Cél szerinti tevékenységet szolgálva: 7db lányka 3db fiú komplett népviseletes ruházat,/ fiúknak 3db ing, nadrág kalappal együtt./ és 10db lábbeli beszerzését-esztétikus megjelenés, ünnepi hangulat fokozása, esélyegyenlőség biztosítása, szociális hátrányok csökkentése céljából. Leltárba véve ez által az utánpótlás számára is biztosítva lesz.

1db Digitális fényképezőgép beszerzése történt meg-események megörökítése, emlékek, tárolása élmények, megosztása céljából.

A pályázatban leírt és megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak

A gyerekek elégedettségét minden foglalkozás végén mosolygós, vagy szomorú arcok kiválasztásával mértük.

Eredményesen zártuk a projektet, mivel a szülők és a gyerekek óvodapedagógusai is fejlődést tapasztaltak

Megtisztelő volt számunkra, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-OTKP-18 felhívásra benyújtott NTP-OTKP-18-0012pályázatunkat befogadták, és annak megvalósítását támogatták.

A megvalósítás tapasztalatait összegezve, a tanulságokat levonva, a jövőben is célunk lesz hasonló programok tervezése és realizálása, mert meggyőződésünk, hogy az óvodában ilyen és ehhez hasonló formában valósítható meg a „tehetségígéretek” támogatása, képességeik fejlesztése, kibontakozása, vagy elültethető egy-egy művészeti ág iránti vonzódás csírája.

Fotók:

12

34

510

12d

1415

16ttfeb1dec1

1718

1920

2122

25000

27f1

28ag2

3160334250 607340129743191 3450003815623819264 n

3560481895 384636052147287 8410377548545916928 ndorina

3637

387

4316

44mu

1560520399 323978621631176 241162031418310656 nn3

5254

78boldogsgboldogsg 2

Tehetséggondozás hónapról - hónapra, hétről-hétre

eemlogoemet logo szines jpegNTP logo1

 

 

Kedves Szülők!

 A Méhteleki Óvoda és Konyha az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett . A Nemzeti Tehetségprogram "A hazai és határon túli óvodai tehetség- kibontakoztató programok támogatása" című NTP-OTKP-18 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTKP-18-0012 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Ripem-ropom című pályázatunk a Támogató döntése alapján 100 0000 Ft  támogatásban részesült.

Programunk célja a Tehetségműhely beindítása, kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek személyiségének optimális fejlesztése. A tehetségígéretek elkallódásának elkerülése az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességek felfedezése. Egyéni képességeikhez igazodó tehetségtartalmak kimunkálása, éves munkaterv, gazdag, motiváló tehetséggondozó programok által. Óvodánkban a tehetséggondozást 3-5 éves korig a csoportokban az óvodapedagógusok végzik. A különböző tehetségműhelyekbe az 5-7 éves korú gyermekek  kerülnek beválogatásra.

A Ripem - ropom tehetségműhely vezetője:

- Kelemenné Bakk Tímea

Ebben a cikkben követhetik nyomon tehetséggondozó munkánkat - Önök és a felületre látogatók.

Műhelymunkák

 1. Július

 1. Július 4.
Foglalkozást vezette:Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat Irkafirka. Az éneklési kedv, a társak a társak előtt éneklés ösztönzése. Lazító gyakorlat: szabadon választható felajánlott tevékenység.
b1k
Reflexió:

A gyermekek ezen a délutánon megismerkedhettek a tehetségműhely színterével. Balesetvédelmi oktatásban részesültek. A lazító gyakorlat segítségével megfelelő érzelmi állapotba kerülnek a gyerekek a műhelymunka megkezdéséhez. Ezen a foglalkozáson az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése volt a cél amelyet gyerekdalok éneklésével és eljátszásával valósult meg. Munka közben kellemes légkör formálódott gyermek-gyermek között és óvodapedagógus-gyermek között.

Fejlesztett készségek: zenei alkotókedv fejlesztése, érdeklődés felkeltése, gátlások feloldása, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 

 1. Július 9.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Körbe körbe karikába. Különböző stílusú zenével való ismerkedés: Rendszeres munkavégzés igényének kialakítása, Folyamatos játékhoz kapcsolódó szokásrend kialakítása.
Juli9
 457057849 381249912732447 8973207380321894400 n

Reflexió:

A gyermekek nagy örömmel érkeztek a második műhelyfoglalkozásra, alig várták, hogy elkezdődjön a lazító gyakorlattal a foglalkozás. A gyerekek ezen a foglalkozáson megismerkedtek különböző stílusú zenékkel. A játékok során megismerkedtek a foglakozást alakító szokás rendel. A levezető szabadon választható tevékenység méltó hangulati lezárása volt a második műhelymunkának.

Fejlesztett készségek: A dalok és a gyerekjátékok, a zenehallgatások élményekhez juttatják a gyerekeket. Felébresztik és fenntartják zenei érdeklődésüket, formálják ízlésüket. Mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik.


 1. Július 16.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Napimádás. Fogó játékok Járás szabadon különböző stílusú zenére. Lazító gyakorlat: Gyurmázás.

5t1t2

Reflexió:

Nagy sikert aratott a relaxációs gyakorlat után a fogó játék, amely felszabadult örömteli hangulatot biztosított a további tevékenységekhez. A gyerekek nagyon szeretik a mozgás minden formáját bármilyen zenére ezért a futójáték után a járás gyakorlatokat nagyon élvezték. A gyurmázás megfelelő levezetése volt a tevékenységnek.

Fejlesztett készségek: Szabálytudat fejlesztése, tonalitás érzék alakitása-belső hallás. Jó hangulati együttlét igényének fejlesztése. Gátlások feloldása. 1. Július 23.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Puha meleg, felengedek, meleg vagyok, elolvadok. Kis hangterjedelmű dunántúli ugrós dallamok, gyermekdalok, népdalok ritmuskísérete:- tapssal,- dobogással,- combütéssel. Levezető gyakorlat: szabad tevékenység.


t3t5jul313


Reflexió:

A relációs gyakorlat védettségi érzést aktivizál, amely megfelelően megalapozta a hangulatot a munka megkezdéséhez. Nagyon szerették a különböző mozgással érzékeltetett ritmusgyakorlást. Nem minden gyereknek sikerült elsőre a ritmuskíséret, de egyre ügyesebbek lettek. Levezető gyakorlatként origamit ajánlottam, amibe minden gyerek nagy érdeklődéssel kapcsolódott be.

Fejlesztett készségek: Zenei alkotókedv fejlesztése. Egyenletes lüktetés, ritmus önálló módon való kifejezése. Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. 1. Július 31.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Napimádás. Mozgásos népi gyerekjátékok megismerése(pl.):
- Lipem-lopom a szőlőt,
-Most viszik, most viszik,
-Hatan vannak a mi ludaink.
Lazító gyakorlat:origami

 

jul311jul31256922923 436344453837650 8688560467183927296 n
Reflexió:

A gyerekek nagyon szerették a mozgásos népi gyerekjátékokat minden gyerekben pozitív élményt hagyott. A főszerepekért verseny alakult ki, de igyekezetem minden gyermeknek szerepet adni. A közösségi érzés egyre mélyebben alakult ki a felhőtlen hangulatot biztosító játékok során.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Érzelmi, akarati tényezők fejlesztése: türelem, kitartás.

Augusztus

 

 1. Augusztus 6.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Malomkörzés. Dalok egyenletes lüktetésének kísérete tapssal, dobogással.-Ha én cica volnék,  -Mese, mese .

Lazító gyakorlat:szabadon válaszható felajánlott tevékenység.

 

t6t7t8

Reflexió:

A mozgás alapú, aktív relaxációs gyakorlat kellőképpen megalapozta ezt a foglakozást, mert kivitelezésük lényege a „koncentrált figyelemmel” való kisérés. Ezen a délutánon a dalok egyenletes lüktetésével foglakoztunk, olyan, dalok mondókák kíséretével, amelyeket már ismertek a gyerekek. A foglalkozást szabadon választható tevékenységgel zárták a gyerekek.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, tonalitás érzék alakitása-belső hallás. 1. Augusztus 13.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Az én hangom. Énekes, mozgásos gyermekjátékokkal a ritmus – térforma fogalmainak kialakítása.
au1au2au3
Reflexió:

Már a bevezető relaxációs gyakorlat megalapozta a tevékenységünket. Minden gyermek kapott lehetőséget, hogy megélje, mert a hang zengetése megkönnyebbülést hozott mindannyijuk számára. Ezután bátran gyakorolták a ritmust és térformákat énekes mozgásos gyermekjátékokkal.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Augusztus 22.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat:" Égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Járás körben (pl.):- járás körben,- járás kézfogással,- járás irányváltással,- járás tapsra,- járás mondókára,- járás énekre. Lazító gyakorlat: rajzolás,szinezés
dag2666x
Reflexió:

Különböző formáit gyakoroltuk a járásnak, amely megalapozta és biztosította a tánctanulásunk alapjait. A gyerekek aktívak voltak végig nagy figyelmet igényelt, hogy követni tudják az utasításokat. Ezért kellő örömmel fogadták a felajánlott lazító gyakorlatot ahol gyurmáztunk.  

Fejlesztett készségek: Szellemi képzelőerő: képzelő erő (belső hallás), gondolkodás
(formaérzék – a zenemű felépítésének érzékelése), mozgásfejlesztés. 1. Augusztus 27.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: "Fúj-fúj".Járás kacskaringóban:- Járás kígyóvonalban. - Járás csigavonalban kézfogással mondókára, énekre. 


agu1aug3e 2

Reflexió:

Ezen a foglalkozáson elmélyítettük az előző órán tanultakat. Gyakoroltuk a járás gyakorlatokat és kibővítettük újakkal is. A gyerekek levezetés keppen bármit választhattak, de legtöbben társasjátékozni szerettek volna. Jó hangulatban zártuk ezt a napot is.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, mozgás térforma fejlesztése.
Szeptember

 1. Szeptember 3.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Medve vagyok és cammogok, Járjunk táncot-körben állás kézfogással, 4 lépéssel befelé majd kifelé haladunk. Lazító gyakorlat: választható felajánlott tevékenység.

s2kkiza1

Reflexió: Ezen a foglalkozáson gyakoroltuk az előző alkalmakkor már megismert járásgyakorlatokat, és formákat. Ezt bővítettük ki a 4 lépéssel befelé majd kifelé. Lazításként a gyerekek kreativitást fejlesztő „pöttyi”játékkal tevékenykedtek.

Fejlesztett készségek: A tempóérzék fokozatos fejlesztésére, ritmusérzék-fejlesztés.

 1. Szeptember 10.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Kitárom a világom, mint egy virág kinyílok. Szökdelés: Jobb és bal páros lábon, kézfogással mondókára, énekre. Ugrós dallamok és énekek gyakorlása.
sz1sz3w
Reflexió:

Relaxációs gyakorlattal hagytuk, hogy a gyerekek átéljék a nyitottság szabadságát ez kellő felszabadultságot biztosított a foglalkozás további hangulatához. Kedvelt tevékenység a gyerekek körében az ugrálás, szökdelés ezért roppant élvezték ezt a tevékenységet. Az ugrós dallamokra nagyon fogékonyak voltak és örömmel hajtották végre a feladatokat. Lazítás képen festettek.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés, kreativitás.

 1. Szeptember 17.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Hervad a virágom, éled a virágom Járás szökdelés párban: elől keresztezett kézfogással mondókára, énekre, dallam vagy dallamsor végén leguggolással, irányváltással. Játékfűzéshez kapcsolódó táncetűd, különböző mozgástípusok összekapcsolása.
17sze1sze3


Reflexió:

Ezen az alkalmon gyakoroltuk a járást majd bonyolítottuk azzal, hogy párosasával végeztük a gyakorlatokat. A gyerekek kipróbálták a keresztezett készfogással végzett gyakorlatokat leguggolással, irányváltással. Nagyon élvezték a sok mozgással járó feladatokat, amelyet dominóval vezettünk le.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 1. Szeptember 24.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Tüdőtakarítás gyakorlás. Játékfűzéshez kapcsolódó táncetűd, különböző mozgástípusok összekapcsolása.

szep1szep2szep3

Reflexió:

Ezen a foglalkozáson a táncolási kedv és a jó hangulat megteremtése volt az elsődleges cél. Ezt kellőképpen szolgálták azok a kedvelt játékok, amelyekhez táncetűdöket tudtunk kapcsolni. Jó hangulatban zártuk ezt az alkalmat is.

Fejlesztett készségek: Helyes légzéstechnika elsajátítása, tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. szabálytudat fejlesztése.
Október

 

 1. Október 1.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Az én hangom Fogyó gyarapodó játékok pld: tapsolós dobbantós ,Adj király katonát! Lazító gyakorlat: társas játék.
o2o3wwwReflexió:

A gyerekek nagyon szeretik a tevékenységet bevezető relaxációs gyakorlatot. Először csoportosan majd egyénileg is kaptak lehetőséget. Ez a gyakorlat mondanyijuknak megkönnyebbülést hozott. Ez követte a gyerekek által nagyon kedvelt fogyó gyarapodó játékok. A sokmozgásos tevékenység után megfelelő levezetés volt a társas játék.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, mozgás térforma fejlesztése.

 1. Október 8.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Együtt Á, O és U hangban Sorgyarapodós játékok gyakorlása.
ok1ok2cc

Reflexió:

A gyerekek körében közkedvelt relaxációs gyakorlattal kezdtünk, majd folytattuk az előző alkalommal elkezdett sorgyarapító játékok gyakorlását. Lazító gyakorlatként a gyerekek legtöbben őszi terméskép elkészítését választották, nagyon szép alkotások születtek.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése, játékos tájékozódás térben és síkban. 1. Október15.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Hervad a virágom, éled a virágom. Egy kapu átbújó sor gyakorlása.

 okt3poktber15

Reflexió:

A relaxációs gyakorlat egész testet ellazító gyakorlat volt a gyerekek teljesen kikapcsolódtak. Majd jó hangulatban fojtattuk a kapu átbújó sor megismerését és gyakorlását. A tevékenység végén minden szabadon választhatott levezető játékot.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 1. Október 22.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Napra forgó a napra forgó Egy kapu és két átbújó sor gyakorlása.
oktb1oktb2oktb3
Reflexió:

A relaxációs tevékenység után folytattuk az előző alkalommal megkezdett kapu és átbújás gyakorlását és kibővítettük a két kapu megismerésével. A gyerekek nagyon ügyesek voltak a kezüket helyes tartották.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés. 1. Október 29.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Lemegy a nap, lankad a kar, a törzsem pihenni akar. Dinamikai gyakorlatok: halk, hangos, rövid, hosszú. Gyakorlás. Lazító gyakorlatok: Társas játék.
okto1okto3t009
Reflexió:

A relaxációs gyakorlat teljesen ellazította izmainkat ezután ismerkedtünk meg a didaktikai gyakorlatokkal . A gyerekek nagyon aktívak voltak és roppant tetszett nekik az ehhez kapcsolódó feladat. Egyre ügyesebbek és egy csapatot alkotva törekszenek a feladatok megoldására.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése, mozgástérforma fejlesztése.

November

 

 1. November 5.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Meglengetem a karom, pedig alig akarom. Szerepjátszó, szerepvállaló játékok.
n1n2n3
Reflexió:

A relaxációs gyakorlat igen közkedvelt a gyerekek körében kellőképpen megalapozta a megfelelő hangulatot a szerepvállaló és szerepjátszó játékoknak. Ezek a tevékenységek nagyon közel állnak a gyerekekhez szívesen szerepelnek mindenki vállalt szerepet a játékok során. Lazításként szabadon választhattak a tevékenységek között.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése. Téri irányok jobbra-balra. Értelmi képességek fejlesztése.

 1. November 12.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Almát szedj, ügyesedj, szőlőt szedj, ügyesedj. Dinamikai játékok: elől, hátul, fent, lent.

 no1no2no3

Reflexió:

A nyújtózós relaxációs gyakorlat után folytatjuk a dinamikai gyakorlatok bővítését. Sok mindent fejlesztve, de elsősorban a téri irányokat. Ezek a gyakorlatok egyre rutinosabban, jobban mennek.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése. Téri irányok elél, hátul, fent, lent. Értelmi képességek fejlesztése.

 1. November 19.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Irkafirka. Tanult ugrás dallamok és játék dalok gyakorlása. Láb és kar mozgásának összekapcsolása. Játékfűzéshez kapcsolódó táncetűd.
jzsikanov3timi2
Reflexió:

Ezen az alkalmon gyakoroltuk a tanult elemek összekapcsolását. Játékokhoz fűződő táncetűdöket kapcsoltunk össze. A gyerekek nagyon ügyesek voltak.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése, mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik. Értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet. 1. November 26.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: A haragom kifújom, mint a cica nyújtózom. Ritmikai gyakorlatok, motívumfűzés hőcögő három ugrás gyakorlása.
nove1timi 1november26
Reflexió:

A relaxációs gyakorlat után ritmikai gyakorlatokkal folytattuk a foglalkozást. Összefűztük a már ismert motívumokat és gyakoroltuk a három ugrást. Mindenki nagyon aktív és jó kedvű volt egész foglalkozás alatt. Szabadon választhattak a lazító lehetőségek közül.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

December

 

 1. December 4.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Tevékenységen belüli táncház zeneszolgáltatással.


d1d2d3
Reflexió:

A gyerekek táncház keretében mutathatták meg mit tanultak. Együtt táncoltak a vendégségbe jött Katica csoporttal- felhőtlen jó hangulatot töltöttünk el a néptánc, népzene hallgatásával, gyakorlásával.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. 1. December 10.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:9 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Domborítok, mint a cica, házba bújok, mint a csiga. Tanult ugrás dallamok és játék dalok gyakorlása. Ugrások térben. Táncfolyamatok gyakorlása.
de1de2de3

Reflexió:

Ez az alkalom főleg a tanult dallamok és játékok gyakorlásáról szólt. A gyerek felhőtlen hangulatban és sikerélménnyel gazdagon zárták ezt az alkalmat. Nagyon tetszett nekik a táncfolyamatok gyakorlása.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás. 1. December 17.
Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc         

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Rongybabává válok, csak pihenni vágyok. Gyakorlás, a tanult mozgáselemek összekapcsolása.
dec1dec2dec3
Reflexió:

A gyerekek hangulatát kellőképpen bevezetette a relaxációs gyakorlat, amely a test és lélek elengedését tette lehetővé. Majd felelevenítettük a tanult mozgáselemeket ezeket gyakoroltuk és összekapcsoltuk.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. 1. December 27.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Totyog a liba, nagy a galiba. Ispiláng, ispiláng körben járás kézfogással, kör közepén forgás a körben állók egyenletesen tapsolnak, majd erre a dalra körben állva kilép zár. Lazító gyakorlat: társas játék.
dece1dece2dece3
Reflexió:

Ezen az alkalmon az egyenletes taps gyakorlásával a társas együttmozgást is gyakoroltuk a dalok segítségével. Egyszerre léptünk a dalra kilép zár. A lazító társasjáték megfelelő hangulatban lezárta a foglalkozást.

Fejlesztett készségek: Problémamegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése, Téri irányok elél, hátul, fent, lent. Értelmi képességek fejlesztése.

2019.Január 1. Január 4.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Repül a karom, ha karom, ha nem akarom. Párválasztó:Három csillag…,Hajlik a meggyfa…,Elvesztettem zsebkendőmet… Lazító gyakorlatok társas játék.

 
j1tty
Reflexió:

A téli szünetről visszatérve a gyerekek nagyon várták a táncfoglalkozást. Mivel nagyon szeretik a népi játékokat ezért párválasztó játékokkal kezdjük az évet, a gyerekek így visszarázódtak a foglalkozás hangulatába.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 

 1. Január 7.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlatok: Repül a madár, szárnyalva száll, mert szabad madár. Fogyó gyarapodó játékok ismétlése.Lazitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.


ja1ja3 57072666 378850149371094 4566956979171360768 n

Reflexió:

A népi játékok nagy motivációval bírtak, kimondottan szerették a fogyó gyarapodó típusú játékokat. Nagyon jó hangulatú alkalom volt- melynek tartalmas lezárása volt a társasjátékozás.

Fejlesztett készségek: Tiszta éneklés zenei emlékezet, hallásfejlesztés. Szabálytudat fejlesztése,mozgás térforma fejlesztése.

 

 1. Január 14.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Dagasztás Vonulós, kapuzós játékok.Laitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.

 jan1jan2jan3

Reflexió:

A gyerekek nagyon szeretik és ügyesen alkalmazzák a kapuzós játékokat. Mivel már csináltunk ilyen mozgásokat nem volt ismeretlen a gyerekek számára. Lazító gyakorlatként legtöbben a színezést, kifertőzést választották.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 1. Január 21.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Repül a karom, ha karom, ha nem akarom. Párválasztó gyakorlása. Lazító gyakorlatok társas játék.

janu1mjanur21
Reflexió:

A megfelelő lazítás után a gyerekek párválasztó feladatot gyakorolták, tanulták. Ez okozott némi bonyodalmat, mert nem mindig ahhoz a párhoz kerültek, akihez szerettek volna. De a végén jó hangulat kerekedett, amit tovább fokozott a társas játékozás és egyéb lazító tevékenység.

Fejlesztett készségek: A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Nagymozgások fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódó képesség fejlesztése.

 

 

 1. Január 28.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Villám lazítás Pihentető lépések: csárdás,bent-kint, rugó- rugó.
janur1ggjanur3
Reflexió:

A gyerekek megismerkedtek a pihentető lépésekkel. Nagyon közkedvelté vált nagyon gyorsan- bár nem mindenkinek sikerül elsőre. A sok mozgás után lazításként hóembereket készítettünk.

Fejlesztett készségek: Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 

Február

 

 1. Február 4.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Arcizomlazítás játékosan. Szerepjátszó, szerepvállaló játékok ismétlése.

f1f2f3


Reflexió:

Nagyon szeretik a szerepvállaló szerepjátszó játékokat. Szinte verseny volt azért, hogy ki szerepelhessen legelőször a játékokban. Úgy igyekeztünk alakítani a játékokat, hogy minden gyermek megfelelő szerepet vállalhasson .

Fejlesztett készségek: Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás. Jó hangulati együttlét igényének fejlesztése. 1. Február 11.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Malomkörzés. Tanult énekek és játékhoz fűződő dalok gyakorlása. Tanult motívumok gyakorlása: lépő, kerülő csárdás.

 fe1fe2ff

Reflexió:

Ezen az alkalmon gyakoroltuk a már tanult játékokat és az ezekhez fűződő dalokat. A gyerekeknek nagyon jól ment a lépő és kerülő csárdások. Változatos lazító gyakorlatok közül választhattak.

Fejlesztett készségek: A dalok és a gyerekjátékok, a zenehallgatások élményekhez juttatják a gyerekeket. Felébresztik és fenntartják zenei érdeklődésüket, formálják ízlésüket. Mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik. 1. Február. 22.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Táncház a Hinta –Palinta együttes közreműködésével.

feb1feb2feb3

Reflexió:

Ismét eljött egy táncházi alkalom, amit a gyerekek már nagyon vártak. Magabiztosan és bátran mutatták a többieknek tudásukat és persze együtt közösen jó hangulatban élvezték a táncház minden pillanatát.

Fejlesztett készségek: Közösségi érzés, összetartozás, kitartás, empátia fejlesztése.

 1. Február 25.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Hintaszék. Három lépés és lengető gyakorlása, alakzatok: kör,sor,oszlop   Lazító gyakorlat: társas játékok, választható tevékenység.
febr1febr3s
Reflexió:

Tovább bővítettük a lépéseket három lépés ás lengető gyakorlásával. A gyerekek nagyon türelmesek voltak egymással, többször ismételtünk, hogy minden gyerek kellő alkalommal tudjon gyakorolni.

Fejlesztett készségek: Nagymozgások fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódó képesség fejlesztése.

Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, gyors reagálás.

 

                                                                                                                                

Március 1. Március 4.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Összehangoló2-Indián szökdelés. Ispiláng, ispiláng körben járás kézfogással, kör közepén forgás a körben állók egyenletesen tapsolnak, majd erre a dalra körben állva kilép zár. Lazító gyakorlat: társas játék.
m1m3mrcius4
Reflexió:

Ismét gyakoroltuk a tanult lépéseket és bővítettük újjal, amit a gyerekek nagyon hamar megtanultak. A gyerekek nagyon szeretik, a szerep játékokat az egyenletes tapsolás szinte egyszerre megy már mindenkinek.

Fejlesztett készségek: Mozgásfejlesztés, értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelés.

 1. Március 11.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Összehangoló3. Dinamikai gyakorlatok: Kiugrott a gombóc…,Lipem lopom       Egyenletes járás és futás. Lazító gyakorlat: gyurmázás.
ma1ma3mrcius11 

Reflexió:

A gyerekek az egyenletes taps után gyakorolták az egyenletes járást és futást is. Szinte egyszerre ment- az alkalom végén mindenki nagyon szinkronban és harmonikusan mozgott.

Fejlesztett készségek: A tempóérzék fokozatos fejlesztésére, ritmusérzék-fejlesztés.

 1. Március 18.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Arcizomlazítás játékosan, Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön-külön és összekapcsolva. Egyenletes járás és futás
mar3mrcius1860394212 349129759292191 4481845970203574272 n

Reflexió:

Az egyenletes járás és futás után ritmikai gyakorlatokkal ismerkedtünk. A gyerekek nagyon hamar ráéreztek a dalok ritmusára. A ritmikai különbség megérzése után gyakoroltunk, majd összekapcsoltuk a mozdulatokat.Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Március 25.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Malomkörzés Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön- külön és összekapcsolva. Nemzetes játék egy aranyat leltem, -Egyedem begyedem… Motívumfűzések (csárdások,lépők).Levezető gyakorlat:társas játék,választható tevékenységek.

 marc1marc2mrcius25

Reflexió:

Tovább gyakoroltuk a ritmikai gyakorlatokat. A játékokkal szinte észrevétlenül telt az idő. Mikor már jól ment megszíneztük a mozdulatokat csárdásokkal és lépőkkel.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 1. Április 1.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Dagasztás. Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön- külön és összekapcsolva is. Motívumfűzések (csárdások, lépők). Gyakorlás. Lazító gyakorlat: origami.

003pri3oo

Reflexió:

Az előző alkalommal megismert ¼-es és 1/8-os ritmus megismerése után ezt a tevékenységet a gyakorlásra építettük. A motívumfűzések egyre ügyesebben mennek nagyon hasznos volt a gyakorlás.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 1. Április 8.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Medve vagyok és cammogok. Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön- külön és összekapcsolva is. Ugrós dallamok. Motívumfűzések (csárdások, lépők).

456Reflexió:

A ritmikai gyakorlatok gyakorlása után beépítettük az ugrós dallamokat. A gyerekekhez nagyon közel állnak az ugrós dallamok könnyen követték a lépéseket. A motívumfűzéseket nagyon könnyen és gördülékenyen elsajátították.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Április 15.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Totyog a liba, nagy a galiba Ritmikai gyakorlatok1/4-es és 1/8-os ritmus külön-külön és összekapcsolva is. Ugrós dallamok három lépés szabadon gyakorlása.Lazitó  gyakorlat :szabadon választható tevékenység.
78dorina

Reflexió:

Tovább gyakoroltuk a ritmikai dallamokat, és hogy a gyereknek még érdekesebb legyen játékokat is csempéztünk bele. Lazításképpen festettek, ami kellőképpen levezette a pörgős foglalkozást.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 

 1. Április 24.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: A Térformák alakzatok. Dalok ritmizálása 1/4-benés 1/8-ban: Lipem lopom, Aranyat leltem. Három lépés szabadon gyakorlása. Lazító gyakorlat: origami.

000057326232 2330288510365566 2293465261358972928 n

Reflexió:

Ez az alkalom az előző alkalmakkor megismert lépések, motívumfűzések ismétlésével, tovább gyakorlásával telt. Amit kellőképpen levezetett a felajánlott origami, amit a gyerekek nagyon szeretnek.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Április 29.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat:Napra forgó a napra forgó         Dalok ritmizálása 1/4-ben és 1/8-ban. Ugrások különböző helyzetekben. Lazító tevékenység: szabadon választható tevékenység.

345Reflexió:

A gyerekek megismerkedtek a dalok ritmusával nem volt idegen tőlük, de most kicsit még tudatososabban foglalkoztunk a ritmusokkal. Ezt összekapcsoltuk ugrásokkal. Mivel nagyon szeretik a ritmikai gyakorlatokat ezért nagyon aktívak és ügyesek voltak.

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés.

 


Május

 

 1. Május 7.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlatok: Körbe- körbe-karikába.                                

Dalok ritmizálása 1/4-ben és 1/8-ban. Ugrások különböző helyzetekben, gyakorlás.

678

Reflexió:

A dalok ritmusát összekapcsoltuk az ugrásokkal- most inkább pedig ennek a gyakorlására fektettünk nagyobb hangsúlyt .

Fejlesztett készségek: Ritmusérzék fejlesztése (egyenletes lüktetés, kettes lüktetés, szünet érzékeltetése, ritmus érzékeltetése) hallásfejlesztés. 1. Május 14.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Tevékenységben megvalósuló táncház a Hita-Palinta együttes előadásával.

9mu
Reflexió:

Eljött a jó idő és a gyerekek örömére ismét velünk volt a Hinta-Palinta együttes. A táncház alkalmával a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Mindenki vidáman, felszabadultan táncolt csodásan telt el ez az alkalom.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. 1. Május 20.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Az eddig tanultak bemutatása a szülőknek, társaknak.

1214mjus2Reflexió:

Eljött a nap mikor megmutattuk a szülőknek és az óvodás gyerekeknek, mit is tanultunk egész évben. A gyerekek nagy izgalommal készültek és nagyon ügyesen bemutatták, amit tanultak. A szülők büszkén könnybe lábadt szemmel videózták és fényképezték gyerekeiket a gyerekek lelkes tapssal buzdították a kis táncosokat.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, koncentráció, emlékezet, állóképesség fejlesztés.

 1. Május 27.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Napimádás.   Tanult játékok gyakorlása, játékfűzés. Tanult motívumok gyakorlása ritmikai gyakorlatok irányítottan. Koreográfia gyakorlása.

161718Reflexió:

A gyerekek gyakorolják a megtanult koreográfiát, mozgáselemeket, de persze sok játékos feladatot is beépítettünk a mai tevékenységbe. Mindenki nagyon ügyes és aktív volt, jó hangulatban telt el a mai délután.

Fejlesztett készségek: Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. Játékos utánzó mozdulatok. Reakció gyorsaság fejlesztése.

 

Június

 1. Június 3.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat:Fújj-fújj. Tanultak rögzítése, kartartás erősítés. Improvizálás térben. Koreográfia gyakorlása.Lazitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.

192021
Reflexió:

Ezen az alkalmon is gyakoroltuk a már megtanult koreográfiát kicsit még finomítani kellett a kartartáson, de a gyerekek nagyon ügyesen begyakorolták a mozdulatokat.

Fejlesztett készségek: Egyensúlyozó járás fejlesztése, szem láb kéz koordináció fejlesztése. A fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése. Nagymozgások fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódó képesség fejlesztése.

 1. Június 11.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Relaxációs gyakorlat: Tüdőtakarítás. Táncfolyamatok gyakorlása helyes testtartás, kartartás. Lazitó gyakorlat:szabadon választható tevékenység.

 

64629431 344071156272397 4070251510401859584 nR64475817 472446346846312 320165403617656832 n64342516 383552345620068 2795643424701677568 n

Reflexió:

Még mindig finomítottuk ezen a délutánon a megtanult táncfolyamatok mozdulatait a testtartást és a kartartást. A gyakorlás után persze népi játékokat játszottunk ahol felhőtlen hangulat alakult ki.

Fejlesztett készségek: Mozgáskoordináció fejlesztése egymásra figyelés, mozgás örömének megéreztetése a zene segítségével. Gyorsaság, állóképesség fejlesztés.

 1. Június 17.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Reflexiós gyakorlat: Égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Tanultak rögzítése, helyes erősítés. Improvizálás térben, gyakorlás. Koreográfia gyakorlása.

juni1juni2juni3

Reflexió:

Ezen az alkalmon a gyerekek már szinte maguktól csinálták a megtanult koreográfiát-egymást figyelmeztetve, ha esetlek hibáztak. A gyerekek improvizálhattak is a gyakorlás során, amit nagyon élveztek.

Fejlesztett készségek: Gyorsaság, állóképesség fejlesztés. Játékos utánzó mozdulatok. Reakció gyorsaság fejlesztése.

 

 1. Június 24.

Foglalkozást vezette: Kelemenné Bakk Tímea

Létszám:10 fő

Óraszám:35 perc

Helyszín: Csoport szoba

Foglalkozás témája: Záró összegző tevékenység közös kikapcsolódás.

juni242juniu1boldogsgboldogsg 2

Reflexió:

A gyerekeknek vidám közös programot szerveztünk a záró alkalomra, ahol minden gyerek kikapcsolódhatott. A közösen átélt élmények maradandó emlékeket fognak hagyni mind a gyerekekben, mint bennünk. Mindazt, amit megtanultak viszik tovább magukkal és remélhetőleg megmarad bennük a néptánc népzene iránti érdeklődés, fogékonyság.

Fejlesztett készségek: Közösségi érzés, összetartozás képességének fejlesztése, empátia, türelem egymásra figyelés fejlesztése.

Méhteleki Óvoda és Konyha
  • Levelezési címünk

   4975 Méhtelek, Petőfi út 4.

   Email címünk

   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefonszámunk

   06 44 368 066
   06 70 602 1523